බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

14.03.2018   බැංකු පනත් නියෝගය 2018 අංක 1   බැංකු (අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු පටිපාටිය) නියෝගය
12.12.2017   Banking Act Directions No. 7 of 2017   Foreign Currency Borrowings by Licensed Banks
26.10.2017   Banking Act Directions No. 5 of 2017   Enhancement of Minimum Capital Requirement of Banks
19.09.2017   Banking Act Determination No. 2 of 2017   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks

Pages