බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

26.04.2019   Monetary Law Act Order No. 1 of 2019   Maximum Interest Rates on Sri Lanka Rupee Deposits of Licensed Banks
18.04.2019   Banking Act Directions No. 2 of 2019   Measures to Curtail Imports of Motor Vehicles
30.11.2018   බැංකු පනත් නියෝගය 2018 අංක 2   බැංකු (අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු පටිපාටිය) නියෝගය

Pages