බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

13.01.2020   Circular No. 01 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
20.12.2019   Banking Act Directions No. 10 of 2019   Framework for Dealing with Domestic Systematically Important Banks
20.12.2019   Banking Act Directions No. 12 of 2019   Domestic Systematically Important Banks
24.09.2019   Monetary Law Act Order No. 3 of 2019   Maximum Interest Rates on Sri Lanka Rupee Deposits of Licensed Bank

Pages