බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

13.05.2020   Banking Act Directions No. 3 of 2020   Restrictions on Discretionary Payments of Licensed Banks
06.05.2020   නිති අසන පැන 2020 අංක 2   කොවිඩ්- 19 ණය සහන - නිති අසන පැන
05.05.2020   Banking Act Directions No. 2 of 2020   Liquid Assets for Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
28.04.2020   Circular No. 6 of 2020   Amendment to Circulars No.4 and 5 of 2020
27.04.2020   Monetary Law Act Order No. 1 of 2020   Maximum Interest Rates on Pawning Advances of Licensed Banks
19.03.2020   Banking Act Directions No. 1 of 2020   Measures to Curtail Imports and Foreign Currency Investments
04.03.2020   Circular No. 03 of 2020   Recovery of Accomodation to Exporters
13.01.2020   Circular No. 01 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
20.12.2019   Banking Act Directions No. 10 of 2019   Framework for Dealing with Domestic Systematically Important Banks

Pages