බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

25.01.2016   02/17/150/0095/001   Reporting on Cyber Security Events
18.12.2014   Banking Act Determination No. 1 of 2014   Annual License Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
02.12.2014   තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය   ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ රෙගුලාසි

Pages