ප්‍රධාන නිලධාරීන්

දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන්

අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477477
                   :  +94 11 2477004
ෆැක්ස්:           +94 11 2477677  

   

 

 

ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ

ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477648
                   :  +94 11 2477517
ෆැක්ස්:           +94 11 2477698

කේ. එම්. එම්. සිරිවර්ධන

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477344
                   :  +94 11 2477217
ෆැක්ස්:           +94 11 2477681

 

 

 

ආර්. ඒ. ඒ. ජයලත් මහතා

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477322
ෆැක්ස්: +94 11 2477763


කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772

එන්. ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477035
ෆැක්ස්: +94 11 2477691

ටී. එම්. ජේ. වයි. පී. ප්‍රනාන්දු මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477097
ෆැක්ස්: +94 11 2477729

ජේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477422
ෆැක්ස්: +94 11 2477771


ඒ. ඒ. එම්. තාසීම්

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477619

 

සී. එන්. විජේසේකර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477268

ඒ. ආර්. කේ. විජේසේකර

සසහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477156
ෆැක්ස්: +94 11 2477776

මුදල් මණ්ඩලය

කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

ලේකම්, මුදල් මණ්ඩලය

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772

   

 

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

වී. ඒ. ඒ. එන්. ද සිල්වා මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477100
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

ඩී. ආර්. කරුණාරත්න මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477645
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

ආර්. ආර්. එස්. ද සිල්වා ජයතිලක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477139
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

 

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

කේ. එම්. අබේකෝන්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477811
ෆැක්ස්: +94 11 2867384

   

 

 

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ඩී. ටී. ගුණසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477424
ෆැක්ස්: +94 11 2346304

    

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. එම්. ගුණතිලක

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477355    
ෆැක්ස්: +94 11 2477726

පී. ඩී. ආර්. දයානන්ද

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477152
ෆැක්ස්: +94 11 2477726

 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ආර්. ජයරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477244
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

එම්. ඩී. එස්. එන්. ගුණතිලක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477433
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

  

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. ඩී. එස්. ජේ. නානායක්කාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477500
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

ආර්. එම්. සී. එච්. කේ. ජයසිංහ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477552
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

ඒ. පී. ලියනපටබැඳි මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477110
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

සී. ඒ. අබේසිංහ

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702

ආචාර්ය ආර්. ඒ. ඒ. පෙරේරා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477461
ෆැක්ස්: +94 11 2477702

කේ. එස්. ඒ. කේ. සේනානායක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477289
ෆැක්ස්: +94 11 2421196

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය සී. අමරසේකර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477188
ෆැක්ස්: +94 11 2477709

ආචාර්ය පී. කේ. ජී. හරිස්චන්ද්‍ර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477176
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

ආචාර්ය ඩී. එස්. ටී. වානගුරු මෙනෙවිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477103
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. ජී. යූ. තිලකරත්න

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477984
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

එස්. සී. ගුණධීර මෙනවිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477396
ෆැක්ස්: +94 11 2477771

ඩබ්. එල්. එස්. ඩබ්. ජයසුන්දර මිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477972
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

පහසුකම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477400
ෆැක්ස්: +94 11 2477769

 

 

 

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

යූ. එල්. මුතුගල මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477153
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

ඩී. එස්. එල්. සිරිමාන්න මිය

අතිරේක ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477295
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

 

මූල්‍ය පාරිභෝගික සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. පී. ගමලත්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477091
ෆැක්ස්: +94 11 2477744

   

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

ඊ. එච්. මොහොට්ටි මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477125
ෆැක්ස්: +94 11 2477692

    

මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. එන්. එන්. එම්. බණ්ඩාර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477230
ෆැක්ස්: +94 11 2477715

    

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. වී. කේ. අල්විස්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477317
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

එච්. එම්. පී. බී. හේරත්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477337
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

   

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එස්. ඩබ්. සමරතුංග මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477088
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

ඩී. කේ. මායාදුන්න මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477069
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

   

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. එම්. එන්. ගුණවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477266
ෆැක්ස්: +94 11 2477717

     

නීති හා අනුකූලතා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. ජී. පී. සිරිකුමාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477547
ෆැක්ස්: +94 11 2477694

ආචාර්ය ඒ. ඒ. අයි. එන්. වික්‍රමසිංහ මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477618
ෆැක්ස්: +94 11 2477694

   

සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. ඒ. දිල්රුක්ෂිණී මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477376
ෆැක්ස්: +94 11 2346277

ආචාර්ය බී. එච්. පී. කේ. තිලකවීර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477101
ෆැක්ස්: +94 11 2346277

   

ගෙවීම් සහ පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. කුමාරතුංග

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477042
ෆැක්ස්: +94 11 2387009

එම්. ආර්. විජේවර්ධන

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477041
ෆැක්ස්: +94 11 2477768

   

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

සී. පී. එස්. බණ්ඩාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477561
ෆැක්ස්: +94 11 2477693

ඩබ්. එම්. ප්‍රියංකර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477455
ෆැක්ස්: +94 11 2477693

   

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එම්. ඉසෙඩ්. එම්. ආසිම්

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477277
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

ඩබ්. ජී. ප්‍රභාත්

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477292
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

එන්. ඩී. වයි. සී. වීරසිංහ

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477284
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

 

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

එම්. එස්. කේ. ධර්මවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477447
ෆැක්ස්: +94 11 2477734

ජී. සී. ඒ. ආරියදාස

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477438
ෆැක්ස්: +94 11 2477734

ඩී. එල්. නිහාල්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477447
ෆැක්ස්: +94 11 2477734

 

නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එම්. ඩී. බී. දිසානායක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477262
ෆැක්ස්: +94 11 2477748

ජී. කේ. කේ. ගමගේ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477535
ෆැක්ස්: +94 11 2477748

   

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්. ආර්. එම්. කේ. ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477007
ෆැක්ස්: +94 11 2477678

ආචාර්ය ටී. එම්. ආර්. පී. යටිගම්මන මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477653
ෆැක්ස්: +94 11 2477678

   

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

එන්. ආර්. වික්‍රමසිංහ

ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

ජේ. එම්. අමීර්

අතිරේක ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

 

 

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477222
ෆැක්ස්: +94 11 2477735

 

   

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

බී. එල්. ජේ. එස්. බාලසූරිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477522
ෆැක්ස්: +94 11 2477740

එස්. ඒ. එල්. මුතුකුමාර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477107
ෆැක්ස්: +94 11 2477740

   

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ජී. ඩී. පී. ඩී. ජයතිලක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477377
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

ආචාර්ය එච්. කේ. ජේ. ඒකනායක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477395
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

 

මුදාහැර ඇති නිළධාරීන්

එස්. ආර්. ආටිගල

නියෝජ්‍ය අධිපති

(භාණ්ඩාගාරයේ සහ මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස මුදාහැර ඇත)

ආචාර්ය වයි. එම්. ඉන්ද්‍රරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ

(විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට මුදාහැර ඇත)

   

විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මත සිටින නිලධාරීන්

එච්. ඒ. කරුණාරත්න

නියෝජ්‍ය අධිපති

කේ. ගුණතිලක මිය

සහකාර අධිපති

 

ඩී. එම්. රූපසිංහ

සහකාර අධිපති

 

එච්. පී. ටී. විජේසුරිය මිය

අධිකාරී