ප්‍රධාන නිලධාරීන්

ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ

අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477477
                   :  +94 11 2477004
ෆැක්ස්:           +94 11 2477677
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   
 

කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

ඒ. ඒ. එම්. තාසිම්

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477619
ෆැක්ස්: +94 11 2477688
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ජේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477422
ෆැක්ස්: +94 11 2477771
විද්‍යුත් ලිපිනය:

කේ. ජී. පී. සිරිකුමාර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477547
ෆැක්ස්: +94 11 2477704
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

සී. පී. එස්. බණ්ඩාර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477671
ෆැක්ස්: +94 11 2477755
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

ආචාර්ය සී. අමරසේකර

සහකාර අධිපති
මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477322
ෆැක්ස්: +94 11 2477763
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

 

 

 

ඩබ්. ඒ. දිල්රුක්ෂිණී මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477225
ෆැක්ස්: +94 11 2477776
විද්‍යුත් ලිපිනය: 
 

ආචාර්ය පී. කේ. ජී. හරිස්චන්ද්‍ර

සහකාර අධිපති
(ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස මුදාහැර ඇත)
 

ඩී. එස්. ඩබ්. සමරතුංග මිය

සහකාර අධිපති
පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477648
ෆැක්ස්: +94 11 2477776
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

 

ඊ. එච්. මොහොට්ටි මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477247
ෆැක්ස්: -
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

ආර්. ඩී. ටී. ගුණසේකර මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477247
ෆැක්ස්: +94 11 2398927
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

 

 

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ආර්. එස්. ද සිල්වා ජයතිලක මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477100
ෆැක්ස්: +94 11 2477711
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. කැටවල මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477139
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

එස්. ජී. එස්. ඩී. ජයසේකර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477100
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

ආචාර්ය ඊ. ඩබ්. කේ. ජේ. බී. ඇහැළේපොළ

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477811
ෆැක්ස්: +94 11 2867384
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

 

 

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

ජී. ඩී. පී. ඩී. ජයතිලක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477424
ෆැක්ස්: +94 11 2346304
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එම්. කේ. ජයවර්ධන මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477512
ෆැක්ස්: +94 11 2346257

  

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

පී. ඩී. ආර්. දයානන්ද

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477355
ෆැක්ස්: +94 11 2477726
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩී.ඒ.එම්. ඒ.එල්.බී. දීගල

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477152
ෆැක්ස්: +94 11 2477701

එම්. සී. ඩී. ද සිල්වා

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477603
ෆැක්ස්: +94 11 2477701

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. පී. ලියනපටබැඳි මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477244
ෆැක්ස්: +94 11 2477716
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩබ්ලිව්. එස්. ප්‍රසන්න

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477433
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

 

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. සී. එච්. කේ. ජයසිංහ

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477500
ෆැක්ස්: +94 11 2477738
විද්‍යුත් ලිපිනය:

වී. ඊ. අයි. ඩබ්ලිව්. වීරසිංහ මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477500
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

 

තැන්පතු රක්ෂණ හා නිරාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. ආර්. කරුණාරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477262
ෆැක්ස්: +94 11 2477748
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ආර්. ඒ. ඒ. පෙරේරා

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702
විද්‍යුත් ලිපිනය:

කේ. එස්. ඒ. කේ. සේනානායක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477289
ෆැක්ස්: +94 11 2421196

ටී. එම්. යූ. කේ. තෙන්නකෝන් මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එස්. ජෙගජීවන් මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477188
ෆැක්ස්: +94 11 2477709
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය එල්. ආර්. සී. පත්බේරිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477200
ෆැක්ස්: +94 11 2477709

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එල්. නිහාල්

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477984
ෆැක්ස්: +94 11 2477958
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. එම්. එල්. සිරිවර්ධන මිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477972
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

ආර්. එම්. ඩී. සී. එම්. රාජපක්ෂ මිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477984
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

පහසුකම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477400
ෆැක්ස්: +94 11 2477730
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. කේ. පී. විතාරණ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477401
ෆැක්ස්: +94 11 2477769

 

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එස්. එල්. සිරිමාන්න මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477153
ෆැක්ස්: +94 11 2346264
විද්‍යුත් ලිපිනය:

කේ.පී.කේ. වීරසේකර

අතිරේක ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477295
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

 

මූල්‍ය පාරිභෝගික සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. ඩී. එස්. ජේ. නානායක්කාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477091
ෆැක්ස්: +94 11 2477744
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

ආචාර්ය ඩබ්. ජී. එස්. එස්. ජේ. කීර්තිරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477125
ෆැක්ස්: +94 11 2477692
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය එච්. පී. ඒ. අයි. ආරියසිංහ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477393
ෆැක්ස්: +94 11 2477692

 

මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. ජී. ප්‍රභාත්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477230
ෆැක්ස්: +94 11 2477715
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආර්. කේ. පී. එම්. වරකාගොඩ මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477453
ෆැක්ස්: +94 11 2477715

  

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

එච්. එම්. පී. බී. හේරත්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477317
ෆැක්ස්: +94 11 2477723
විද්‍යුත් ලිපිනය:

සී. සී. ගමගේ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477327
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

 

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ඩී. එස්. ටී. වානගුරු මෙනෙවිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477088
ෆැක්ස්: +94 11 2346284
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස් . ඔබේසේකර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2398700
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

 

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. කේ. මායාදුන්න මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477266
ෆැක්ස්: +94 11 2477717
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ඒ. ඒ. අයි. එන්. වික්‍රමසිංහ මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477644
ෆැක්ස්: +94 11 2477694
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය බී. එච්. පී. කේ. තිලකවීර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477376
ෆැක්ස්: +94 11 2346277
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය එල්. ශ්‍රීධරන්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477415
ෆැක්ස්: +94 11 2346277

 

ගෙවීම් සහ පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. වී. කේ. අල්විස්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477042
ෆැක්ස්: +94 11 2387009
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්.එම්. විමලසූරිය මෙනෙවිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477041
ෆැක්ස්: +94 11 2387009

 

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. එල්. එස්. ඩබ්. ජයසුන්දර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477561
ෆැක්ස්: +94 11 2477693
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

එන්. ඩී. වයි. සී. වීරසිංහ

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477277
ෆැක්ස්: +94 11 2477718
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

 

 

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ජී. සී. ඒ. ආරියදාස

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477447
ෆැක්ස්: +94 11 2477724
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

 

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්. ආර්. එම්. කේ. ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477007
ෆැක්ස්: +94 11 2477678
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. එන්. එන්. එම්. බණ්ඩාර මිය

ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩබ්. එම්. ප්‍රියංකර

අතිරේක ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477455
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

 

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් (විශ්‍රාමික) ඒ. ජේ. අමරසිංහ 

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477222
ෆැක්ස්: +94 11 2477735
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

එම්. ඩී. එස්. එන්. ගුණතිලක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2398741
ෆැක්ස්: +94 11 2477735

 

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. එම්. අමීර්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477522
ෆැක්ස්: +94 11 2477740
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එච්. කේ. ජේ. ඒකනායක මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477377
ෆැක්ස්: +94 11 2477728
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩී. ජී. ඩී. අයි. ඒකනායක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477474
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

 
 

මුදාහැර ඇති නිළධාරීන්

ආචාර්ය පී. කේ. ජී. හරිස්චන්ද්‍ර

සහකාර අධිපති
(ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස මුදාහැර ඇත)

   

විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මත සිටින නිලධාරීන්