ප්‍රධාන නිලධාරීන්

 

ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි

අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477477
                   :  +94 11 2477004
ෆැක්ස්:           +94 11 2477677

   

 

ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ

ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477648
                   :  +94 11 2477517
ෆැක්ස්:           +94 11 2477698

එච්. ඒ. කරුණාරත්න

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477671
                   :  +94 11 2477672
ෆැක්ස්:           +94 11 2477778

එස්. ආර්. ආටිගල

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477644
ෆැක්ස්:           +94 11 2477761

 

 

ආර්. ඒ. ඒ. ජයලත් මහතා

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477322
ෆැක්ස්: +94 11 2477763

එස්. ජේ. ඒ. හඳගම

සසහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477156
ෆැක්ස්: +94 11 2477776


කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772

එස්. ගුණරත්න මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477344
ෆැක්ස්: +94 11 2477744

එන්. ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477035
ෆැක්ස්: +94 11 2477691

ටී. එම්. ජේ. වයි. පී. ප්‍රනාන්දු මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477097
ෆැක්ස්: +94 11 2477729

ජේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477422
ෆැක්ස්: +94 11 2477771

කේ. ගුණතිලක මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477225
ෆැක්ස්: +94 11 2477755

කේ. එම්. එම්. සිරිවර්ධන

සහකාර අධිපති

(විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට මුදාහැර ඇත)

     

මුදල් මණ්ඩලය

කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

ලේකම්, මුදල් මණ්ඩලය

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772

   

 

<t

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ.ඒ.එම්. තාසීම්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477100
ෆැක්ස්: +94 11 2477111

ජේ. පී. ගමලත්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477118
ෆැක්ස්: +94 11 2477111

 

 

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

කේ. එම්. අබේකෝන්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477811
ෆැක්ස්: +94 11 2867384

   

 

 

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ඩී. ටී. ගුණසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477512
ෆැක්ස්: +94 11 2346304

    

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

එච්. පී. ටී. විජේසුරිය මිය

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477355    
ෆැක්ස්: +94 11 2477726

 

ඒ. එම්. ගුණතිලක

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477355    
ෆැක්ස්: +94 11 2477726

  

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ආර්. ජයරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477244
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

    

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. රණවීර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477500
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

වී. ඒ. ඒ. එන්. ද සිල්වා මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477147
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

 

දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

සී. ඒ. අබේසිංහ

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702

ආචාර්ය ආර්. ඒ. ඒ. පෙරේරා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702

  

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය වයි. එම්. ඉන්ද්‍රරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477177
ෆැක්ස්: +94 11 2477709

ආචාර්ය සී. අමරසේකර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477188
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

 

ආචාර්ය පී. කේ. ජී. හරිස්චන්ද්‍ර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477176
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. ජී. යූ. තිලකරත්න

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477984
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

ජේ. ඩී. එස්. ජේ. නානායක්කාර

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477995
ෆැක්ස්: +94 11 2344373

එස්. සී. ගුණධීර මෙනවිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477995
ෆැක්ස්: +94 11 2344373

ජේ. එම්. අමීර්

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477995
ෆැක්ස්: +94 11 2344373

   

පහසුකම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477479
ෆැක්ස්: +94 11 2477730

 

 

 

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

යූ. එල්. මුතුගල මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477153
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

ඩී. එස්. එල්. සිරිමාන්න මිය

අතිරේක ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477295
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

 

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

ඩී. එම්. රූපසිංහ

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477125
ෆැක්ස්: +94 11 2477692

ඊ. එච්. මොහොට්ටි මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477094
ෆැක්ස්: +94 11 2477692

  

මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. එන්. එන්. එම්. බණ්ඩාර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477230
ෆැක්ස්: +94 11 2477715

ජී. ඩී. පී. ඩී. ජයතිලක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477453
ෆැක්ස්: +94 11 2477715

  

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. වී. කේ. අල්විස්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477317
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

එම්. ආර්. විජේවර්ධන

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477285
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

   

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

සී. එන්. විජේසේකර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477088
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

ඩී. එස්. ඩබ්. සමරතුංග මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2398700
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

   

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. එම්. එන්. ගුණවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477266
ෆැක්ස්: +94 11 2477717

     

නීති හා අනුකූලතා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. ජී. පී. සිරිකුමාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477547
ෆැක්ස්: +94 11 2477694

ආචාර්ය ඒ. ඒ. අයි. එන්. වික්‍රමසිංහ මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477547
ෆැක්ස්: +94 11 2477694

   

සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. ඒ. දිල්රුක්ෂිණී මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477089
ෆැක්ස්: +94 11 234627

ආචාර්ය බී. එච්. පී. කේ. තිලකවීර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477376
ෆැක්ස්: +94 11 2346277

   

ගෙවීම් සහ පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. කුමාරතුංග

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477042
ෆැක්ස්: +94 11 2387009

සී. පී. එස්. බණ්ඩාර

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477041
ෆැක්ස්: +94 11 2477768

   

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ටි. ඩී. එච්. කරුණාරත්න

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477561
ෆැක්ස්: +94 11 2477693

     

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එම්. ඉසෙඩ්. එම්. ආසිම්

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477277
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

ආචාර්ය ඩී. එස්. ටී. වානගුරු මෙනෙවිය 

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477277
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

   

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

එම්. එස්. කේ. ධර්මවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477333
ෆැක්ස්: +94 11 2477734

යූ. එල්. තිලකරත්න

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477472
ෆැක්ස්: +94 11 2477733

   

නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එම්. ඩී. බී. දිසානායක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477262
ෆැක්ස්: +94 11 2477748

     

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්. ආර්. එම්. කේ. ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477007
ෆැක්ස්: +94 11 2477678

ආචාර්ය ටී. එම්. ආර්. පී. යටිගම්මන මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477007
ෆැක්ස්: +94 11 2477678

   

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. දසනායක මිය

ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

එන්. ආර්. වික්‍රමසිංහ

අතිරේක ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477312
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

 

 

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඒ. ඩී. ජී. ඒ. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477222
ෆැක්ස්: +94 11 2477735

 

   

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ටී. එච්. බී. සරත්චන්ද්‍ර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477522
ෆැක්ස්: +94 11 2477740

   

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. ආර්. කේ. විජේසේකර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477377
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

ආචාර්ය එච්. කේ. ජේ. ඒකනායක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477377
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

   

පුහුණු හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

බී. එල්. ජේ. එස්. බාලසූරිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477534
ෆැක්ස්: +94 11 2321068

     

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එච්. අමරතුංග

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477091
ෆැක්ස්: +94 11 2477781

     

මුදාහැර ඇති නිළධාරීන්

කේ. එම්. එම්. සිරිවර්ධන

සහකාර අධිපති

(Released to IMF alternate Executive Director)

     

විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මත සිටින නිලධාරීන්

එස්. එච්. ගුණවර්ධන මෙනෙවිය

අධ්‍යක්ෂ

එම්. ආර්. එම්. අබේරත්න 

අධ්‍යක්ෂ