ප්‍රධාන නිලධාරීන්

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477477
                   :  +94 11 2477004
ෆැක්ස්:           +94 11 2477677
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

කේ. එම්. එම්. සිරිවර්ධන

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477344
                      +94 11 2477217
ෆැක්ස්:           +94 11 2477681
විද්‍යුත් ලිපිනය: 

ටී. එම්. ජේ. වයි. පී. ප්‍රනාන්දු මිය

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477097
ෆැක්ස්: +94 11 2477729
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එන්. ඩබ්ලිව්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර

නියෝජ්‍ය අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477035
ෆැක්ස්: +94 11 2477691
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

 

ආර්. ඒ. ඒ. ජයලත් මහතා

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477322
ෆැක්ස්: +94 11 2477763
විද්‍යුත් ලිපිනය:


කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මිය

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477115
ෆැක්ස්: +94 11 2477772
විද්‍යුත් ලිපිනය:


ජේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477422
ෆැක්ස්: +94 11 2477771
විද්‍යුත් ලිපිනය:


ඒ. ඒ. එම්. තාසීම්

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477619
ෆැක්ස්: +94 11 2477688
විද්‍යුත් ලිපිනය:


සී. එන්. විජයසේකර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477268
ෆැක්ස්: +94 11 2477776
විද්‍යුත් ලිපිනය:


ඒ. ආර්. කේ. විජේසේකර

සහකාර අධිපති

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477247
ෆැක්ස්: +94 11 2477761
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

වී. ඒ. ඒ. එන්. ද සිල්වා මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477100
ෆැක්ස්: +94 11 2477711
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩී. ආර්. කරුණාරත්න මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477645
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

ආර්. ආර්. එස්. ද සිල්වා ජයතිලක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477139
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

එච්. ඩී. අජිත්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2398645
ෆැක්ස්: +94 11 2477711

   

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

ඩී. එස්. ඩබ්. සමරතුංග මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477811
ෆැක්ස්: +94 11 2867384
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

 

 

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

එම්. එස්. කේ. ධර්මවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477424
ෆැක්ස්: +94 11 2346304
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එම්. කේ. ජයවර්ධන මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477512
ෆැක්ස්: +94 11 2346257

  

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. එම්. අබේකෝන්

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477355
ෆැක්ස්: +94 11 2477726
විද්‍යුත් ලිපිනය:

පී. ඩී. ආර්. දයානන්ද

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477152
ෆැක්ස්: +94 11 2477726

 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ඒ. ඒ. අයි. එන්. වික්‍රමසිංහ මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477244
ෆැක්ස්: +94 11 2477716
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ජී. සී. ඒ. ආරියදාස

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477433
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

  

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. පී. ගමලත්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477500
ෆැක්ස්: +94 11 2477738
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආර්. එම්. සී. එච්. කේ. ජයසිංහ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477552
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

ඒ. පී. ලියනපටබැඳි මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477110
ෆැක්ස්: +94 11 2477738

දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ආර්. ඒ. ඒ. පෙරේරා

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477036
ෆැක්ස්: +94 11 2477702
විද්‍යුත් ලිපිනය:

කේ. එස්. ඒ. කේ. සේනානායක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477289
ෆැක්ස්: +94 11 2421196

 

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය සී. අමරසේකර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477188
ෆැක්ස්: +94 11 2477709
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය පී. කේ. ජී. හරිස්චන්ද්‍ර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477176
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

ආචාර්ය එස්. ජෙගජීවන් මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477265
ෆැක්ස්: +94 11 2477712

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. ජී. යූ. තිලකරත්න

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477984
ෆැක්ස්: +94 11 2477958
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. සී. ගුණධීර මෙනවිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477396
ෆැක්ස්: +94 11 2477771

ඩබ්. එල්. එස්. ඩබ්. ජයසුන්දර මිය

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477972
ෆැක්ස්: +94 11 2477958

පහසුකම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. එම්. ගුණතිලක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477400
ෆැක්ස්: +94 11 2477769
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. කේ. පී. විතාරණ

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477407
ෆැක්ස්: +94 11 2477716

 

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එස්. එල්. සිරිමාන්න මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477153
ෆැක්ස්: +94 11 2346264
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය ටී. එම්. ආර්. පී. යටිගම්මන මිය

අතිරේක ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477295
ෆැක්ස්: +94 11 2346264

 

මූල්‍ය පාරිභෝගික සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව

ජේ. ඩී. එස්. ජේ. නානායක්කාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477091
ෆැක්ස්: +94 11 2477744
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

ඊ. එච්. මොහොට්ටි මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477125
ෆැක්ස්: +94 11 2477692
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය ඩබ්. ජී. එස්. එස්. ජේ. කීර්තිරත්න මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477264
ෆැක්ස්: +94 11 2477692

  

අධිපති ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්. ආර්. එම්. කේ. ප්‍රනාන්දු

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477004
ෆැක්ස්: +94 11 2477746

    

මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. එන්. එන්. එම්. බණ්ඩාර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477230
ෆැක්ස්: +94 11 2477715
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩබ්. ජී. ප්‍රභාත්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477453
ෆැක්ස්: +94 11 2477715

  

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. වී. කේ. අල්විස්

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477317
ෆැක්ස්: +94 11 2477723
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එච්. එම්. පී. බී. හේරත්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477337
ෆැක්ස්: +94 11 2477723

 

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය ඩී. එස්. ටී. වානගුරු මෙනෙවිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477088
ෆැක්ස්: +94 11 2346284
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩී. කේ. මායාදුන්න මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477069
ෆැක්ස්: +94 11 2346284

 

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ. එම්. එන්. ගුණවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477266
ෆැක්ස්: +94 11 2477717
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

නීති හා අනුකූලතා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

කේ. ජී. පී. සිරිකුමාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477547
ෆැක්ස්: +94 11 2477694
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්. ඒ. දිල්රුක්ෂිණී මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477376
ෆැක්ස්: +94 11 2346277
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය බී. එච්. පී. කේ. තිලකවීර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477101
ෆැක්ස්: +94 11 2346277

 

ගෙවීම් සහ පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. කුමාරතුංග

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477042
ෆැක්ස්: +94 11 2387009
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එම්. ආර්. විජේවර්ධන

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477041
ෆැක්ස්: +94 11 2477768

 

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. ඩී. ටී. ගුණසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477561
ෆැක්ස්: +94 11 2477693
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩබ්. එම්. ප්‍රියංකර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477455
ෆැක්ස්: +94 11 2477693

 

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එම්. ඉසෙඩ්. එම්. ආසිම්

අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477277
ෆැක්ස්: +94 11 2477718
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එන්. ඩී. වයි. සී. වීරසිංහ

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477284
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

ආචාර්ය ඊ. ඩබ්. කේ. ජේ. බී. ඇහැළේපොළ

අතිරේක අධිකාරී

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477292
ෆැක්ස්: +94 11 2477718

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

බී. එල්. ජේ. එස්. බාලසූරිය

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477447
ෆැක්ස්: +94 11 2477734
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ඩී. එල්. නිහාල්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477447
ෆැක්ස්: +94 11 2477734

 

නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී. එම්. ඩී. බී. දිසානායක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477262
ෆැක්ස්: +94 11 2477748
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එම්. ඩී. එස්. එන්. ගුණතිලක

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477261
ෆැක්ස්: +94 11 2477748

 

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

සී. පී. එස්. බණ්ඩාර

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477007
ෆැක්ස්: +94 11 2477678
විද්‍යුත් ලිපිනය:

   

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

යූ. එල්. මුතුගල මිය

ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ජේ. එම්. අමීර්

අතිරේක ලේකම්

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477323
ෆැක්ස්: +94 11 2477720

 

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477222
ෆැක්ස්: +94 11 2477735
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

   

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්. එම්. ජයවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477522
ෆැක්ස්: +94 11 2477740
විද්‍යුත් ලිපිනය:

එස්. ඒ. එල්. මුතුකුමාර

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477107
ෆැක්ස්: +94 11 2477740

 

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ජී. ඩී. පී. ඩී. ජයතිලක

අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477377
ෆැක්ස්: +94 11 2477728
විද්‍යුත් ලිපිනය:

ආචාර්ය එච්. කේ. ජේ. ඒකනායක මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

දු. ක. අංකය:  +94 11 2477395
ෆැක්ස්: +94 11 2477728

 
 

මුදාහැර ඇති නිළධාරීන්

ආචාර්ය වයි. එම්. ඉන්ද්‍රරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ

(විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට මුදාහැර ඇත)

   

විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මත සිටින නිලධාරීන්

සී. ඒ. අබේසිංහ

අධ්‍යක්ෂ