තව තොරතුරු

ශ්‍රී ලංකාවේ 11 වන මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය 

PDF ලෙස ලබා ගන්න 

 

රු. 2000 බැංකු නෝට්ටුව

PDF  ලෙස ලබා ගන්න

 

රු. 200 බැංකු නෝට්ටුව

PDF  ලෙස ලබා ගන්න 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සම්බන්ධ මාර්ගෝපදේශයන්

PDF  ලෙස ලබා ගන්න 

 

අයදුම්පත්‍රය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිනිෂ්පාදනය

   

PDF  ලෙස ලබා ගන්න 

  

නීති විධිවිධාන: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිනිෂ්පාදනය

 

PDF  ලෙස ලබා ගන්න 

 

Notice on Severe Punshments to Counterfeiters

 

PDF  ලෙස ලබා ගන්න 

 

Notice on Clean Note Policy

PDF  ලෙස ලබා ගන්න