වාර්ෂික වාර්තා

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2019

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 අප්‍රේල් 28

ISBN: 978-955-575-400-2

වාර්ෂික වාර්තාව 2018

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 අප්‍රේල් 25

ISBN: 978-955-575-385-2

වාර්ෂික වාර්තාව 2017

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 අප්‍රේල් 26

ISBN: 978-955-575-366-1

වාර්ෂික වාර්තාව 2016

  PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2017 අප්‍රේල් 19

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2015

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 අප්‍රේල් 26 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2014

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2015 අප්‍රේල් 27 

ISBN: 978-955-575-304-3

වාර්ෂික වාර්තාව 2013

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2014 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2012

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2013 මාර්තු 28 

ISBN: 978-955-575-260-2

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2011

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2012 මාර්තු 30 

ISBN: 978-955-575-239-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2010

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2011 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-213-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2009

21 March 2009

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2010 මාර්තු 31

ISBN: 978-955-575-288-6