වාර්ෂික වාර්තා

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2019

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 අප්‍රේල් 28

ISBN: 978-955-575-400-2

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

වාර්ෂික වාර්තාව 2018

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 අප්‍රේල් 25

ISBN: 978-955-575-385-2

වාර්ෂික වාර්තාව 2017

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 අප්‍රේල් 26

ISBN: 978-955-575-366-1

වාර්ෂික වාර්තාව 2016

  PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2017 අප්‍රේල් 19

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2015

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 අප්‍රේල් 26 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2014

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2015 අප්‍රේල් 27 

ISBN: 978-955-575-304-3

වාර්ෂික වාර්තාව 2013

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2014 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2012

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2013 මාර්තු 28 

ISBN: 978-955-575-260-2

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2011

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2012 මාර්තු 30 

ISBN: 978-955-575-239-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2010

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2011 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-213-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2009

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2010 මාර්තු 31

ISBN: 978-955-575-288-6

 

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2008

වාර්ෂික වාර්තාව 2007

වාර්ෂික වාර්තාව 2006

වාර්ෂික වාර්තාව 2005

වාර්ෂික වාර්තාව 2004

වාර්ෂික වාර්තාව 2003

වාර්ෂික වාර්තාව 2002

වාර්ෂික වාර්තාව 2001

වාර්ෂික වාර්තාව 2000

වාර්ෂික වාර්තාව 1999

වාර්ෂික වාර්තාව 1998

වාර්ෂික වාර්තාව 1997

වාර්ෂික වාර්තාව 1996

වාර්ෂික වාර්තාව 1995

වාර්ෂික වාර්තාව 1994

වාර්ෂික වාර්තාව 1993

වාර්ෂික වාර්තාව 1992

වාර්ෂික වාර්තාව 1991

වාර්ෂික වාර්තාව 1990

වාර්ෂික වාර්තාව 1988

වාර්ෂික වාර්තාව 1987

වාර්ෂික වාර්තාව 1986

වාර්ෂික වාර්තාව 1985

වාර්ෂික වාර්තාව 1984

වාර්ෂික වාර්තාව 1983

වාර්ෂික වාර්තාව 1982

වාර්ෂික වාර්තාව 1981

වාර්ෂික වාර්තාව 1980

වාර්ෂික වාර්තාව 1979