වාර්ෂික වාර්තා

2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතේ ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවන් සපුරාලනු පිණිස 2024 වසරේ සිට වාර්තා ද්විත්වයක් පළ කෙරෙනු ඇත. ඒවා නම් “වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය” සහ “ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ මෙහෙයුම්” වේ. ඒ අනුව 1948 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 35 වන වගන්තිය යටතේ පළ කරන ලද
“ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව” 2023 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටවනු ලැබේ.
 
“වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය” සහ “ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ මෙහෙයුම්” යන ප්‍රකාශන වෙත පහත සබැඳි ඔස්සේ පිවිසිය හැකි ය.
 
වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ මෙහෙයුම්

වාර්ෂික වාර්තාව 2022

  PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2023 අප්‍රේල් 27

ISBN: 978-624-5917-25-9

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

වාර්ෂික වාර්තාව 2021

  PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2022 අප්‍රේල් 29

ISBN: 978-624-5917-09-9

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

වාර්ෂික වාර්තාව 2020

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2021 අප්‍රේල් 30

ISBN: 978-955-575-416-3

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

වාර්ෂික වාර්තාව 2019

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 අප්‍රේල් 28

ISBN: 978-955-575-400-2

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

වාර්ෂික වාර්තාව 2018

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 අප්‍රේල් 25

ISBN: 978-955-575-385-2

වාර්ෂික වාර්තාව 2017

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 අප්‍රේල් 26

ISBN: 978-955-575-366-1

වාර්ෂික වාර්තාව 2016

  PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2017 අප්‍රේල් 19

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2015

PDF ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 අප්‍රේල් 26 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2014

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2015 අප්‍රේල් 27 

ISBN: 978-955-575-304-3

වාර්ෂික වාර්තාව 2013

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2014 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-288-6

වාර්ෂික වාර්තාව 2012

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2013 මාර්තු 28 

ISBN: 978-955-575-260-2

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2011

 

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2012 මාර්තු 30 

ISBN: 978-955-575-239-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2010

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2011 මාර්තු 31 

ISBN: 978-955-575-213-8

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2009

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2010 මාර්තු 31

ISBN: 978-955-575-288-6

 

 

වාර්ෂික වාර්තාව 2008

වාර්ෂික වාර්තාව 2007

වාර්ෂික වාර්තාව 2006

වාර්ෂික වාර්තාව 2005

වාර්ෂික වාර්තාව 2004

වාර්ෂික වාර්තාව 2003

වාර්ෂික වාර්තාව 2002

වාර්ෂික වාර්තාව 2001

වාර්ෂික වාර්තාව 2000

වාර්ෂික වාර්තාව 1999

වාර්ෂික වාර්තාව 1998

වාර්ෂික වාර්තාව 1997

වාර්ෂික වාර්තාව 1996

වාර්ෂික වාර්තාව 1995

වාර්ෂික වාර්තාව 1994

වාර්ෂික වාර්තාව 1993

වාර්ෂික වාර්තාව 1992

වාර්ෂික වාර්තාව 1991

වාර්ෂික වාර්තාව 1990

වාර්ෂික වාර්තාව 1989

වාර්ෂික වාර්තාව 1988

වාර්ෂික වාර්තාව 1987

වාර්ෂික වාර්තාව 1986

වාර්ෂික වාර්තාව 1985

වාර්ෂික වාර්තාව 1984

වාර්ෂික වාර්තාව 1983

වාර්ෂික වාර්තාව 1982

වාර්ෂික වාර්තාව 1981

වාර්ෂික වාර්තාව 1980

වාර්ෂික වාර්තාව 1979

වාර්ෂික වාර්තාව 1978

වාර්ෂික වාර්තාව 1977

වාර්ෂික වාර්තාව 1976

වාර්ෂික වාර්තාව 1975

වාර්ෂික වාර්තාව 1974

වාර්ෂික වාර්තාව 1973

වාර්ෂික වාර්තාව 1972

වාර්ෂික වාර්තාව 1971

වාර්ෂික වාර්තාව 1970

වාර්ෂික වාර්තාව 1969

වාර්ෂික වාර්තාව 1968

වාර්ෂික වාර්තාව 1967

වාර්ෂික වාර්තාව 1966

වාර්ෂික වාර්තාව 1965

වාර්ෂික වාර්තාව 1964

වාර්ෂික වාර්තාව 1963

වාර්ෂික වාර්තාව 1962

වාර්ෂික වාර්තාව 1961

වාර්ෂික වාර්තාව 1960

වාර්ෂික වාර්තාව 1959