මහජන අදහස් සඳහා උපදේශන පත්‍රිකා

 

05.07.2019   යෝජිත ණය නියාමන අධිකාරිය පනත

                                නිරීක්ෂණ සහ අදහස් සඳහා;

      අධ්‍යක්ෂ
බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
නො. 30, ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ඊ මේල්: dsnbfi@cbsl.lk ෆැක්ස්: 0112477738

 

16.05.2019   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා හිමිකම් සීමාවන් හඳුන්වා දීම