මහජන අදහස් සඳහා උපදේශන පත්‍රිකා

 

16.10.2019   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා හිමිකම් සීමාවන් හඳුන්වා දීම

16.10.2019   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා වන ණය අවධානම කළමණාකරණය

05.07.2019   යෝජිත ණය නියාමන අධිකාරිය පනත

                                නිරීක්ෂණ සහ අදහස් සඳහා;

      අධ්‍යක්ෂ
බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
නො. 30, ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ඊ මේල්: dsnbfi@cbsl.lk ෆැක්ස්: 0112477738