මහජන අදහස් සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකා

මූල්‍ය ලීසිං පනත සංශෝධනය කිරීම - මහජනතාවගේ නිරීක්ෂණ සඳහා ආරාධනා

2000 අංක 56 දරන මූල්‍ය ලීසිං පනතට (සංශෝධිත පරිදි) යෝජිත සංශෝධන පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට ආරාධනා කරයි. නිරීක්ෂණ පහත ලිපිනයට ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ හැකිය,

අධ්‍යක්ෂ,
බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01.
ෆැක්ස්: 0112477738
විද්‍යුත් තැපෑල: dsnbfi@cbsl.lk