பொது மக்களின் கருத்துக்களுக்கான ஆலோசனைப் பத்திரங்கள்

 

Consultation Paper on Regulatory Framework on Technology Risk Management and Resilience for Licensed Finance Companies

Consultation Paper on Proposed Direction on Corporate Governance