பொது மக்களின் கருத்துக்களுக்கான ஆலோசனைப் பத்திரங்கள்

 

16.10.2019   உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் சொத்தாண்மை வரையறைகளை அறிமுகப்படுத்தல்

16.10.2019   உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்கான கொடுகடன் இடா்முகாமைத்தும்

05.07.2019   கொடுகடன் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அதிகாரசபை சட்ட வரைவு

                                 அவதானிப்புக்களுக்கும் கருத்துக்களுக்கும்;

      பணிப்பாளா்
வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பாா்வைத் திணைக்களம்
இலங்கை மத்திய வங்கி
இல.30, சனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01
மின்னஞ்சல்: dsnbfi@cbsl.lk தொலைநகல்: 0112477738