வெளிநாட்டுத் துறை

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி மற்றும் வர்த்தகம்

ஏற்றுமதிகள் - வருடாந்தம் (1990 இருந்து இன்றுவரை)

ஏற்றுமதிகள் - மாதாந்தம் (2006 இருந்து இன்றுவரை)

இறக்குமதிகள் - வருடாந்தம் (1990 இருந்து இன்றுவரை)

இறக்குமதிகள் - மாதாந்தம் (2006 இருந்து இன்றுவரை)

வர்த்தக குறிகாட்டிகள் - வருடாந்தம் (1990 இருந்து இன்றுவரை)

வர்த்தக குறிகாட்டிகள் - மாதாந்தம் (2006 இருந்து இன்றுவரை)

 

சென்மதி நிலுவை

சென்மதி நிலுவை (செ.நி.கைநூல் - 5 அடிப்படை) – வருடாந்தம் (1995 லிருந்து 2011 வரை)

சென்மதி நிலுவை (செ.நி.கைநூல் - 5 அடிப்படை) – காலாண்டு (2001 லிருந்து 2011 வரை)

சென்மதி நிலுவை (செ.நி.கைநூல் - 6 அடிப்படை) – வருடாந்தம் (2012 லிருந்து இன்றுவரை)

சென்மதி நிலுவை (செ.நி.கைநூல் - 6 அடிப்படை) – காலாண்டு (2012 கா1 லிருந்து இன்றுவரை)

 

பன்னாட்டு முதலீட்டு நிலைமை

காலாண்டு இறுதியிலுள்ளவாறான பன்னாட்டு முதலீட்டு நிலைமை (2014 கா3 லிருந்து இன்றுவரை)

ஆண்டின் இறுதியிலுள்ளவாறான ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நேரடி முதலீட்டு அளவீடு (2013 லிருந்து இன்றுவரை)

நாட்டிற்கான பன்னாட்டு முறிகள் (2009 லிருந்து இன்றுவரை)

அரசாங்க நீண்ட கால கடன்கள் - பகிர்ந்தளிப்புக்கள் (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

அரசாங்க கொடைகள் (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனைக்கான உட்பாய்ச்சல்கள் - இரண்டாம்தரச் சந்தை (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

திறைசேரி உண்டியல்கள் மற்றும் திறைசேறி முறிகள் உட்ப்பாய்ச்சல்கள் (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

 

சுற்றுலாத் துறையிலிருந்தான வருவாய்கள்

சுற்றுலாத் துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

 

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள்

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் (2009 சனவரியிலிருந்து இன்றுவரை)

மாத அடிப்படையில் இலங்கை வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் பதிவுகள் மீதான புள்ளிவிபரம் (2015 இலிருந்து இன்றுவரை)

குடியகல்வு குடிவரவுத் திணைக்களத்தினால் கடவுச்சீட்டுக்களை வழங்குதல் (2021 இலிருந்து இன்றுவரை)

 

வெளிநாட்டு படுகடன்களும் படுகடன் தீர்ப்பனவுகளும்

செலுத்தவேண்டிய வௌிநாட்டு படுகடன் மற்றும் வங்கித்தொழில் துறை வௌிநாட்டுப் பொறுப்புக்கள் (2012 கா4 இலிருந்து இன்றுவரை)

 

ஒதுக்கு தரவுகள்

ஒதுக்கு தரவு மாதிரியுரு – மிக அண்மியது

ஒதுக்கு தரவு மாதிரியுரு – வரலாற்று ரீதியானது