2022 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1 20 சனவாி, வியாழக்கிழமை 
2 08 மாச்சு, செவ்வாய்க்கிழமை
3 07 ஏப்பிறல், வியாழக்கிழமை
4 19 மே, வியாழக்கிழமை
5 07 யூலை, வியாழக்கிழமை
6 18 ஓகத்து, வியாழக்கிழமை
7 13 ஒத்தோபா், வியாழக்கிழமை
8 24 நவெம்பா், வியாழக்கிழமை