2022 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1 2023 சனவாி 25, புதன்கிழமை
2 2023 மாச்சு 03, வெள்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2023 மாச்சு 02 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
3 2023 ஏப்பிறல் 04, செவ்வாய்க்கிழமை
4 2023 யூன் 01, வியாழக்கிழமை
5 2023 யூலை 06, வியாழக்கிழமை (முன்னா் 2023 யூலை 13 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
6 2023 ஓகத்து 24, வியாழக்கிழமை
7 2023 ஒத்தோபா் 05, வியாழக்கிழமை
8 2023 நவெம்பா் 30, வியாழக்கிழமை