2020 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1

30 சனவாி, வியாழக்கிழமை

2 05 மாச்சு, வியாழக்கிழமை

 

3 09 ஏப்பிறல், வியாழக்கிழமை (2020 ஏப்பிறல் 09 அன்று திட்டமிடப்பட்டவாறு நாணயக் கொள்கை அறிவித்தல் இடம்பெறவில்லை)
4 21 மே, வியாழக்கிழமை (2020 மே 21அன்று திட்டமிடப்பட்டவாறு நாணயக் கொள்கை அறிவித்தல் இடம்பெறவில்லை)
5 09 யூலை, வியாழக்கிழமை
6 20 ஓகத்து, வியாழக்கிழமை
7 16 ஒத்தோபா், வௌ்ளிக்கிழமை (2020 ஒத்தோபா் 08 வௌியிடப்படுவதற்கு முன்னா் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது)
8 26 நவெம்பா், வியாழக்கிழமை