2019 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1

22 பெப்ருவரி, வெள்ளிக்கிழமை

2

8 ஏப்பிறல், திங்கட்கிழமை (முன்னதாக 10 ஏப்பிறல், புதன்கிழமை இடம்பெறுவதாக அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது)

3 31 மே, வெள்ளிக்கிழமை
4 12 யூலை, வெள்ளிக்கிழமை
5 23 ஒகத்து, வெள்ளிக்கிழமை
6 11 ஒத்தோபா், வௌ்ளிக்கிழமை
7 29 நவெம்பர், வௌ்ளிக்கிழமை
8 27 திசெம்பர், வெள்ளிக்கிழமை