2021 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1 19 சனவாி, செவ்வாய்க்கிழமை
2 04 மாச்சு, வியாழக்கிழமை
3 08 ஏப்பிறல், வியாழக்கிழமை
4 20 மே, வியாழக்கிழமை
5 08 யூலை, வியாழக்கிழமை
6 19 ஓகத்து, வியாழக்கிழமை
7 14 ஒத்தோபா், வியாழக்கிழமை
8 25 நவெம்பா், வியாழக்கிழமை