2024ஆம் ஆண்டிற்கான நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களும் நாணயக் கொள்கை முன்கூட்டி வெளியிடப்படும் கால அட்டவணை

அறிவிப்பு இலக்கம்.
நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களின் திகதி அறிவிப்புத் திகதி
1 2024 சனவாி 22, திங்கட்கிழமை 2024 சனவாி 23, செவ்வாய்க்கிழமை
விசேட நாணயக் கொள்கைச் சபைக் கூட்டம் 2024 பெப்புருவரி 07, புதன்கிழமை*  
2 2024 மாச்சு 25, திங்கட்கிழமை 2024 மாச்சு 26, செவ்வாய்க்கிழமை
3 2024 மே 28, செவ்வாய்க்கிழமை 2024 மே 29, புதன்கிழமை
4 2024 யூலை 23, செவ்வாய்க்கிழமை 2024 யூலை 24, புதன்கிழமை
5 2024 செத்தெம்பா் 26, வியாழக்கிழமை 2024 செத்தெம்பா் 27, வௌ்ளிக்கிழமை
6 2024 நவெம்பர் 26, செவ்வாய்க்கிழமை 2024 நவெம்பர் 27, புதன்கிழமை

* இக்கூட்டம் கொள்கை வட்டி வீதத் தீர்மானத்திற்கு வழிவகுக்காது.