2022 இல் நாணயக் கொள்கையினை வெளியிடுவதற்கான முற்கூட்டிய கலண்டர்

அறிவிப்பு இலக்கம் அறிவிப்புத் திகதி
1 20 சனவாி, வியாழக்கிழமை 
2 04 மாச்சு, வௌ்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2020 மாச்சு 08 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
3 08 ஏப்பிறல், வௌ்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2020 ஏப்பிறல் 05 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
4 19 மே, வியாழக்கிழமை
5 07 யூலை, வியாழக்கிழமை
6 18 ஓகத்து, வியாழக்கிழமை
7 06 ஒத்தோபா், வியாழக்கிழமை (முன்னா் 2022 ஒத்தோபா் 13 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
8 24 நவெம்பா், வியாழக்கிழமை