இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகை

காலம் கணக்காய்வு செய்யப்படாதது கணக்காய்வு செய்யப்பட்டது
வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு
2024.01.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 29.02.2024 - -
2023.11.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 22.12.2023 - -
2023.10.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 30.11.2023  -  -
2023.09.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை (திருத்தப்பட்டது) 29.11.2023 10.01.2024
2023.09.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 27.10.2023 - -
2023.08.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 27.09.2023 08.11.2023
2023.07.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 29.08.2023 08.11.2023
2023.06.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 21.07.2023 01.09.2023
2023.05.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 20.06.2023 26.07.2023
2023.04.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 19.05.2023 10.07.2023
2023.03.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 21.04.2023 08.06.2023
2023.02.28ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 22.03.2023 25.05.2023
2023.01.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 27.02.2023 25.05.2023