இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகை

காலம் கணக்காய்வு செய்யப்படாதது கணக்காய்வு செய்யப்பட்டது
வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு
2023.04.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 19.05.2023 - -
2023.03.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 21.04.2023 08.06.2023
2023.02.28ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 22.03.2023 25.05.2023
2023.01.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 27.02.2023 25.05.2023