இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகை

காலம் கணக்காய்வு செய்யப்படாதது கணக்காய்வு செய்யப்பட்டது
வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு வெளியிடப்பட்ட திகதி தரவிறக்க இணைய இணைப்பு
2024.05.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 25.06.2024 - -
2024.04.30ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 31.05.2024 - -
2024.03.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 29.04.2024    
2024.02.29ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 26.03.2024  - -
2024.01.31ஆம் நாளில் உள்ளவாறு இ.ம.வங்கியின் ஐந்தொகை 29.02.2024 - -

இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகை - 2023