முதன்மை அலுவலர்கள்

அஜித் நிவாட் கப்ரால்

ஆளுநர்

தொலைபேசி  :  +94 11 2477477 

                       :  +94 11 2477004

தொலைநகல்  :  +94 11 2477677

மின்னஞ்சல்:

   

கே. எம். எம். சிறிவர்தன

துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477344
                           +94 11 2477217
தொலைநகல் :  +94 11 2477681
மின்னஞ்சல்: 

திருமதி. ரி.எம்.ஜே.வை.பி. பா்னாந்து

துணை ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477097
தொ.ந: +94 11 2477729
மின்னஞ்சல்:

என். டபிள்யு. ஜி. ஆர். டி. நாணயக்கார

துணை ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477035
தொ.ந: +94 11 2477691
மின்னஞ்சல்:

 

ஆர். ஏ.ஏ. ஜயலத்

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477322
தொ.ந: +94 11 2477763
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772
மின்னஞ்சல்:

ஜே.பி.ஆர் கருணாரத்ன

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477422
தொ.ந: +94 11 2346771
மின்னஞ்சல்:

ஏ. ஏ. எம். தாசிம்

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477619
தொ.ந: +94 11 2477688
மின்னஞ்சல்:

சி. என். விஜயசேகர

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477268
தொ.ந: +94 11 2477776
மின்னஞ்சல்:

ஏ ஆர் கே  விஜேசேகர

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477247
தொ.ந: +94 11 24777761
மின்னஞ்சல்:

 

வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திருமதி. வி. ஏ. ஏ. என். த சில்வா

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477100
தொ.ந: +94 11 2477711
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. டி. ஆா். கருணாரத்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477645
தொ.ந: +94 11 2477711

திருமதி. ஆா். ஆா். எஸ். த சில்வா ஜயதிலக

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477139
தொ.ந: +94 11 2477711

எச். டி. அஜித்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2398645
தொ.ந: +94 11 2477711
மின்னஞ்சல்: 

   

வங்கித் தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையம்

திருமதி. டி. எஸ். டபிள்யூ. சமரதுங்க 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477811
தொ.ந: +94 11 2867384
மின்னஞ்சல்:

 

 

தொடர்பூட்டல் திணைக்களம்

எம். எஸ். கே. தர்மவர்தன 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477424
தொ.ந: +94 11 2346304
மின்னஞ்சல்:

 

திருமதி. எம். கே. ஜெயவா்த்தன 

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477512
தொ.ந: +94 11 2346257
 

 

நாணயத் திணைக்களம்

கே. எம். அபேகோன் 

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477355     
தொ.ந:    +94 11 2477726
மின்னஞ்சல்:

பி. டி. ஆா். தயநந்த

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477152   
தொ.ந:    +94 11 2477726

 

வெளிநாட்டு செலாவணித் திணைக்களம்

முனைவர். (திருமதி) ஏ. ஏ. ஐ. என். விக்கிரமசிங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477244  
தொ.ந:    +94 11 2477716
மின்னஞ்சல்:

ஜி. சி. ஏ. ஆாியதாச

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477433
தொ.ந:    +94 11 2477716

 

வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திரு. ஜே. பி. கமலத் 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. ஆா். எம். சி. எச். கே. ஜயசிங்க

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477552
தொ.ந:    +94 11 2477738

திருமதி. ஏ. பி. லியனபற்றபென்டி

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477110
தொ.ந:    +94 11 2477738

உள்நாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

முனைவர். ஆா். ஏ. ஏ. பெரேரா

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702
மின்னஞ்சல்:

கே. எஸ். ஏ. கே. சேனாநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477289
தொ.ந:    +94 11 2421196

 

பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களம்

முனைவர். சி. அமரசேகர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477188
தொ.ந:    +94 11 2477709
மின்னஞ்சல்:

முனைவர். பி. கே. ஜி. ஹரிஸ்சந்திர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477176
தொ.ந:    +94 11 2477712

முனைவர். (திருமதி) எஸ். ஜெகஜீவன்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477265
தொ.ந:    +94 11 2477712

ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களம்

ஏ.ஜி.யு. திலகரத்ன

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958
மின்னஞ்சல்:

செல்வி. எஸ். சி. குணதீர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477396
தொ.ந:    +94 11 2477771

திருமதி. டபிள்யு. எல். எஸ். டபிள்யு. ஜயசுந்தர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477972
தொ.ந:    +94 11 2477958

வசதிகள் முகாமைப்படுத்தல் திணைக்களம்

திரு. ஏ. எம். குணதிலக 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477400
தொ.ந:    +94 11 2477769
மின்னஞ்சல்:

எஸ். கே. பீ. விதாரன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477407
தொ.ந:    +94 11 2477769

 

 

நிதித் திணைக்களம்

திருமதி. டி எஸ். எல். சிறிமான்னே

முதன்மைக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477153
தொ.ந:    +94 11 2346264
மின்னஞ்சல்:

முனைவர். (திருமதி) ரி. எம். ஆா். பி. யடிகமன்ன 

மேலதிகக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477653
தொ.ந:    +94 11 2477678

 

நிதியியல் வாடிக்கையாளா் தொடா்புகள் திணைக்களம் 

ஜே.டி.எஸ்.ஜே நாணயக்கார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477091
தொ.ந:    +94 11 2477744
மின்னஞ்சல்:

   

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

திருமதி. ஈ. எச். மொஹொட்டி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477125
தொ.ந:    +94 11 2477692
மின்னஞ்சல்:

முனைவா். (திருமதி) டபிள்யு. ஜி. எஸ். எஸ். ஜே. கீா்த்திரட்ன

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477264
தொ.ந:    +94 11 2477692

 

ஆளுநர் செயலகத் திணைக்களம்

திரு. டபிள்யு. ஆா். எம். கே. பா்னாந்து 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477004
தொ.ந:    +94 11 2477746

   

 

மனிதவள திணைக்களம்

திருமதி. கே. என். என். எம். பண்டார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477230
தொ.ந:    +94 11 2477715
மின்னஞ்சல்:

டபிள்யு. ஜி. பிரபாத்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477453
தொ.ந:    +94 11 2477715

 

 

தகவல் தொழில்நுட்ப திணைக்களம்

கே. வி. கே. அல்விஸ்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477317
தொ.ந:    +94 11 2477723
மின்னஞ்சல்:

எச். எம். பி. பீ. ஹேரத்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477337
தொ.ந:    +94 11 2477723

 

பன்னாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

முனைவா்.(திருமதி) டி. எஸ். ரி. வனகுரு

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477088
தொ.ந:    +94 11 2346284
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. டி. கே. மயாதுன்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477069
தொ.ந:    +94 11 2346284

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு திணைக்களம்

ஏ.எம்.என். குணவர்த்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477266
தொ.ந:    +94 11 2477717
மின்னஞ்சல்:

   

சட்டம் மற்றும் இணங்குவிப்புத் திணைக்களம்

கே. ஜி. பி. சிறிகுமார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477547
தொ.ந:    +94 11 2477694
மின்னஞ்சல்:

   

பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. டில்ருக்ஷினி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477376
தொ.ந:    +94 11 2346277
மின்னஞ்சல்:

முனைவர். பீ. எச். பி. கே. திலகவீர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477101
தொ.ந:    +94 11 2346277

 

 

கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் திணைக்களம்

டி. குமாரதுங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477042
தொ.ந:    +94 11 2387009
மின்னஞ்சல்:

 திரு. எம். ஆர். விஜயவா்த்தன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477041
தொ.ந:    +94 11 2477768

 

 

கொள்கை மீளாய்வு மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

திருமதி. ஆா். டீ. ரி. குணசேகர 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477561
தொ.ந:    +94 11 2477693
மின்னஞ்சல்:

டபிள்யு. எம். பிாியங்கர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477455
தொ.ந:    +94 11 2477693

 

பொதுப் படுகடன் திணைக்களம்

முனைவா். எம். இசட். எம். ஆசிம்

கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பதிவாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718
மின்னஞ்சல்:

என். டி. வை. சி. வீரசிங்க

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477284
தொ.ந:    +94 11 2477718

முனைவர் ஈ டபிள்யு கே ஜெ பீ எஹெலபொல

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477292
தொ.ந:    +94 11 2477718

தீா்மானங்கள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் திணைக்களம்

டி. எம். டி. பி. திசாநாயக்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477262 
தொ.ந:    +94 11 2477748
மின்னஞ்சல்:

 

எம். டி. எஸ். என். குணதிலக

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477261 
தொ.ந:    +94 11 2477748

 

பிரதேச அபிவிருத்தி திணைக்களம்

பி. எல். ஜே. எஸ். பாலசூரிய 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477447
தொ.ந:    +94 11 2477734
மின்னஞ்சல்:

டி. எல். நிகால்

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477438
தொ.ந:    +94 11 2477734

 

 

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

சி. பீ. எஸ். பண்டார 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477007
தொ.ந:    +94 11 2477678
மின்னஞ்சல்:

 

 

செயலகத் திணைக்களம்

திருமதி. யூ. எல். முத்துகல

செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477323
தொ.ந:    +94 11 2477720
மின்னஞ்சல்:

 ஜெ. எம். அமீர்

மேலதிகச் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477323
தொ.ந:    +94 11 2477720

 

பாதுகாப்புப் பணிகள் திணைக்களம்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477222
தொ.ந:    +94 11 2477735
மின்னஞ்சல்:

   

அலுவலர் பணிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477522
தொ.ந:    +94 11 2477740
மின்னஞ்சல்:

 எஸ்.ஏ.எல். முத்துகுமார

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477107
தொ.ந:    +94 11 2477740

 

புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

ஜி. டி. பி. டி. ஜயதிலக

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477377
தொ.ந:    +94 11 2477728
மின்னஞ்சல்:

 முனைவர் (திருமதி) எச். கே. ஜே. எக்கநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477395
தொ.ந:    +94 11 2477728

 

விடுவிப்பிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

முனைவர். (திருமதி). வை. எம். இந்திரட்ண

பணிப்பாளர்

(பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திற்கு மாற்று நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராக விடுவிப்பில்)

 

 

ஓய்வூதியத்திற்கு முன்னரான விடுமுறையிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

சி. ஏ. அபேசிங்க

பணிப்பாளர்