முதன்மை அலுவலர்கள்

   

 

பேராசிரியர் டபிள்யு. டி. லக்ஷ்மன்

ஆளுநர்

தொலைபேசி  :  +94 11 2477477 

                       :  +94 11 2477004

தொலைநகல்  :  +94 11 2477677

   

 

 

முனைவர் பி நந்தலால் வீரசிங்க

மூத்த துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477648 

                        :  +94 11 2477517

தொலைநகல் :  +94 11 2477698

கே. எம். எம். சிறிவர்தன

துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477344

                        :  +94 11 2477217

தொலைநகல் :  +94 11 2477681

 

ஆர். ஏ.ஏ. ஜயலத்

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477322
தொ.ந: +94 11 2477763

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772

என். டபிள்யு. ஜி. ஆர். டி. நாணயக்கார

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477035
தொ.ந: +94 11 2477691

 

திருமதி. ரி.எம்.ஜே.வை.பி. பெர்னான்டோ

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477097
தொ.ந: +94 11 2477729


ஜே.பி.ஆர் கருணாரத்ன

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477422
தொ.ந: +94 11 2346771

ஏ. ஏ. எம். தாசிம்

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477619

சி. என். விஜயசேகர

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477268

ஏ ஆர் கே  விஜேசேகர

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477619

 

 

செயலாளர் சபை

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

நாணயச் சபையின் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772

 

 

 

வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திருமதி. வி. ஏ. ஏ. என். த சில்வா

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477100
தொ.ந: +94 11 2477111

திருமதி. டி. ஆா். கருணாரத்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477645
தொ.ந: +94 11 2477111

திருமதி. ஆா். ஆா். எஸ். த சில்வா ஜயதிலக

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477139
தொ.ந: +94 11 2477111

வங்கித் தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையம்

கே. எம். அபேகோன்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477811
தொ.ந: +94 11 2867384

 

 

தொடர்பூட்டல் திணைக்களம்

திருமதி. ஆா். டீ. ாி. குணசேகர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477424
தொ.ந: +94 11 2346304

 

 

 

நாணயத் திணைக்களம்

திரு. ஏ. எம். குணதிலக

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477355     
தொ.ந:    +94 11 2477726

பி. டி. ஆா். தயநந்த

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477152   
தொ.ந:    +94 11 2477726

 

வெளிநாட்டு செலாவணித் திணைக்களம்

ஆர். ஆர். ஜயரத்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477244  
தொ.ந:    +94 11 2477716

எம். டி. எஸ். என். குணதிலக

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477433
தொ.ந:    +94 11 2477716

 

வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

ஜே.டி.எஸ்.ஜே நாணயக்கார 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738

திருமதி. ஆா். எம். சி. எச். கே. ஜயசிங்க

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477552
தொ.ந:    +94 11 2477738

திருமதி. ஏ. பி. லியனபற்றபென்டி

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477110
தொ.ந:    +94 11 2477738

உள்நாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

சி. ஏ. அபேசிங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702

முனைவர். ஆா். ஏ. ஏ. பெரேரா

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477461
தொ.ந:    +94 11 2477702

கே. எஸ். ஏ. கே. சேனாநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477289
தொ.ந:    +94 11 2421196

பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களம்

முனைவர். சி. அமரசேகர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477188
தொ.ந:    +94 11 2477709

முனைவர். பி. கே. ஜி. ஹரிஸ்சந்திர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477176
தொ.ந:    +94 11 2477712

முனைவா்.(திருமதி) டி. எஸ். ரி. வனகுரு

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477103
தொ.ந:    +94 11 2477712

ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களம்

ஏ.ஜி.யு. திலகரத்ன

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958

செல்வி. எஸ். சி. குணதீர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477396
தொ.ந:    +94 11 2477771

திருமதி. டபிள்யு. எல். எஸ். டபிள். ஜயசுந்தர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477972
தொ.ந:    +94 11 2477958

வசதிகள் முகாமைப்படுத்தல் திணைக்களம்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477400
தொ.ந:    +94 11 2477769

 

 

 

நிதித் திணைக்களம்

திருமதி. யூ. எல். முத்துகல

முதன்மைக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477153
தொ.ந:    +94 11 2346264

திருமதி. டி எஸ். எல். சிறிமான்னே

மேலதிக கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477295
தொ.ந:    +94 11 2346264

 

நிதியியல் வாடிக்கையாளா் தொடா்புகள் திணைக்களம் 

திரு. ஜே. பி. கமலத்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477091
தொ.ந:    +94 11 2477744

   

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

திருமதி. ஈ. எச். மொகொாி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477125
தொ.ந:    +94 11 2477692

 

 

மனிதவள திணைக்களம்

திருமதி. கே. என். என். எம். பண்டார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477230
தொ.ந:    +94 11 2477715

 

 

 

தகவல் தொழில்நுட்ப திணைக்களம்

கே. வி. கே. அல்விஸ்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477317
தொ.ந:    +94 11 2477723

எச். எம். பி. பீ. ஹேரத்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477337
தொ.ந:    +94 11 2477723

 

பன்னாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

திருமதி. டி. எஸ். டபிள்யூ. சமரதுங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477088
தொ.ந:    +94 11 2346284

திருமதி. டி. கே. மயாதுன்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477069
தொ.ந:    +94 11 2346284

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு திணைக்களம்

ஏ.எம்.என். குணவர்த்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477266
தொ.ந:    +94 11 2477717

   

சட்டம் மற்றும் இணங்குவிப்புத் திணைக்களம்

கே. ஜி. பி. சிறிகுமார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477547
தொ.ந:    +94 11 2477694

முனைவர். (திருமதி) ஏ. ஏ. ஐ. என். விக்கிரமசிங்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477618
தொ.ந:    +94 11 2477694

 

பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. டில்ருக்ஷினி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477376
தொ.ந:    +94 11 2346277

முனைவர். பீ. எச். பி. கே. திலகவீர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477101
தொ.ந:    +94 11 2346277

 

 

கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் திணைக்களம்

டி. குமாரதுங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477042
தொ.ந:    +94 11 2387009

 திரு. எம். ஆர். விஜயவா்த்தன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477041
தொ.ந:    +94 11 2477768

 

 

கொள்கை மீளாய்வு மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

சி. பீ. எஸ். பண்டார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477561
தொ.ந:    +94 11 2477693

டபிள்யு. எம். பிாியங்கர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477455
தொ.ந:    +94 11 2477693

 

பொதுப் படுகடன் திணைக்களம்

முனைவா். எம். இசட். எம். ஆசிம்

கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பதிவாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718

டபிள்யு. ஜி. பிரபாத்

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477292
தொ.ந:    +94 11 2477718

என். டி. வை. சி. வீரசிங்க

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477284
தொ.ந:    +94 11 2477718

தீா்மானங்கள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் திணைக்களம்

டி. எம். டி. பி. திசாநாயக்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477262 
தொ.ந:    +94 11 2477748

ஜி. கே. கே. கமகே

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477535
தொ.ந:    +94 11 2477748

 

பிரதேச அபிவிருத்தி திணைக்களம்

எம். எஸ். கே. தர்மவர்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477447
தொ.ந:    +94 11 2477734

ஜி. சி. ஏ. ஆாியதாச

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477438
தொ.ந:    +94 11 2477734

 

டி. எல். நிகால்

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477438
தொ.ந:    +94 11 2477734

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

திரு. டபிள்யு. ஆா். எம். கே. பா்னாந்து

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477007
தொ.ந:    +94 11 2477678

முனைவர். (திருமதி) ரி. எம். ஆா். பி. யடிகமன்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477653
தொ.ந:    +94 11 2477678

 

செயலகத் திணைக்களம்

திரு. என். ஆர். விக்கிரமசிங்க

செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477323
தொ.ந:    +94 11 2477720

 ஜெ. எம். அமீர்

மேலதிகச் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477323
தொ.ந:    +94 11 2477720

 

பாதுகாப்புப் பணிகள் திணைக்களம்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477222
தொ.ந:    +94 11 2477735

   

அலுவலர் பணிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

பி. எல். ஜே. எஸ். பாலசூரிய

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477522
தொ.ந:    +94 11 2477740

 எஸ்.ஏ.எல். முத்துகுமார

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477107
தொ.ந:    +94 11 2477740

 

புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

ஜி. டி. பி. டி. ஜயதிலக

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477377
தொ.ந:    +94 11 2477728

 முனைவர் (திருமதி) எச். கே. ஜே. எக்கநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477395
தொ.ந:    +94 11 2477728

 

விடுவிப்பிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

எஸ். ஆர். ஆட்டிக்கல

துணை ஆளுநர்

(திறைசேரி மற்றும் நிதி அமைச்சின் செயலாளராக விடுப்பில்)

 முனைவர். (திருமதி). வை. எம். இந்திரட்ண

பணிப்பாளர்

(பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திற்கு மாற்று நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராக விடுவிப்பில்)

 

ஓய்வூதியத்திற்கு முன்னரான விடுமுறையிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

எச்.ஏ .கருணாரட்ண

துணை ஆளுநர்

திருமதி.கே.குணதிலக

உதவி ஆளுநர்

டி. எம் ரூபசிங்க

உதவி ஆளுநர்

திருமதி. எச். பி. ரி. விஜயசூரிய

கண்காணிப்பாளர்