முதன்மை அலுவலர்கள்

முனைவர் பி. நந்தலால் வீரசிங்க

ஆளுநர்

தொலைபேசி  :  +94 11 2477477 

                       :  +94 11 2477004

தொலைநகல்  :  +94 11 2477677

மின்னஞ்சல்:

 

 

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

மூத்த துணை ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772
மின்னஞ்சல்: 

ஏ. ஏ. எம். தாசிம்

துணை ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477619
தொ.ந: +94 11 2477688
மின்னஞ்சல்:

ஜே.பி.ஆர் கருணாரத்ன

துணை ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477422
தொ.ந: +94 11 2477771
மின்னஞ்சல்:

கே. ஜி. பி. சிறிகுமார

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477547
தொ.ந: +94 11 2477704
மின்னஞ்சல்: 
 

சி. பீ. எஸ். பண்டார

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477671
தொ.ந: +94 11 2477755
மின்னஞ்சல்: 
 

முனைவர். சி. அமரசேகர

உதவி ஆளுநர்
நாணயக் கொள்கைச் சபையின் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477322
தொ.ந: +94 11 2477763
மின்னஞ்சல்: 

 

   

திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. டில்ருக்ஷினி

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477322
தொ.ந: +94 11 2477763
மின்னஞ்சல்: 
 

முனைவர். பி. கே. ஜி. ஹரிஸ்சந்திர

உதவி ஆளுநர்

(மாற்று நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராக பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளாா்)
 

திருமதி. டி. எஸ். டபிள்யூ. சமரதுங்க

உதவி ஆளுநர்
ஆளும் சபையின் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477648
தொ.ந: +94 11 2477776
மின்னஞ்சல்: 

 

திருமதி. ஈ. எச். மொஹொட்டி

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477247
தொ.ந: -
மின்னஞ்சல்: 

திருமதி. ஆா். டீ. ரி. குணசேகர 

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477268
தொ.ந: +94 11 2398927
மின்னஞ்சல்: 

 

 

வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திருமதி. ஆா். ஆா். எஸ். த சில்வா ஜயதிலக

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477100
தொ.ந: +94 11 2477711
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. எஸ். கெற்றவல

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477139
தொ.ந: +94 11 2477711

எஸ். ஐி. எஸ். டி.  ஜெயசேகர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477100
தொ.ந: +94 11 2477711

வங்கித் தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையம்

முனைவர் ஈ டபிள்யு கே ஜெ பீ எஹெலபொல

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477811
தொ.ந: +94 11 2867384
மின்னஞ்சல்:

 

 

தொடர்பூட்டல் திணைக்களம்

ஜி. டி. பி. டி. ஜயதிலக

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477424
தொ.ந: +94 11 2346304
மின்னஞ்சல்:

 

திருமதி. எம். கே. ஜெயவா்த்தன 

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477512
தொ.ந: +94 11 2346257

 

நாணயத் திணைக்களம்

பி. டி. ஆா். தயநந்த

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477355     
தொ.ந:    +94 11 2477726
மின்னஞ்சல்:

டி. ஏ. எம். ஏ. எல். பீ. டீகல

மேலதிகக் கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477152
தொ.ந:    +94 11 2477701

எம். சி. டி. த சில்வா

மேலதிகக் கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477603
தொ.ந:    +94 11 2477701

வெளிநாட்டு செலாவணித் திணைக்களம்

திருமதி. ஏ. பி. லியனபற்றபென்டி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477244  
தொ.ந:    +94 11 2477716
மின்னஞ்சல்:

டபிள்யு. எஸ். பிரசன்னா

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477433
தொ.ந:    +94 11 2477716

 

வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திருமதி. ஆா். எம். சி. எச். கே. ஜயசிங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. வி. ஈ. ஐ. டபிள்யு. வீரசிங்க

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738

 

 

 

 

வைப்புக் காப்புறுதி மற்றும் தீர்மானங்கள் திணைக்களம்

திருமதி. டி. ஆா். கருணாரத்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477262 
தொ.ந:    +94 11 2477748
மின்னஞ்சல்: 

உள்நாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

முனைவர். ஆா். ஏ. ஏ. பெரேரா

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702
மின்னஞ்சல்:

கே. எஸ். ஏ. கே. சேனாநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477289
தொ.ந:    +94 11 2421196

திருமதி. ரி எம் யு கே தென்னகோன்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477333
தொ.ந:    +94 11 2477702

பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களம்

முனைவர். (திருமதி) எஸ். ஜெகஜீவன்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477188
தொ.ந:    +94 11 2477709
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் எல். ஆா். சி. பத்பேரிய

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477200
தொ.ந:    +94 11 2477709

 

ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களம்

டி. எல். நிகால்

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. எஸ் எம் எல் சிறிவா்த்தன

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477972
தொ.ந:    +94 11 2477958

திருமதி. ஆா். எம். டி. சி. எம். ராஜபக்

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477994
தொ.ந:    +94 11 2477958

வசதிகள் முகாமைப்படுத்தல் திணைக்களம்

எஸ். கே. பீ. விதாரன

 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477400
தொ.ந:    +94 11 2477730
மின்னஞ்சல்:

   

 

நிதித் திணைக்களம்

திருமதி. டி எஸ். எல். சிறிமான்னே

முதன்மைக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477153
தொ.ந:    +94 11 2346264
மின்னஞ்சல்:

திருமதி கே பி கே வீரசேகர

மேலதிக முதன்மைக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477295
தொ.ந:    +94 11 2346264

 

நிதியியல் வாடிக்கையாளா் தொடா்புகள் திணைக்களம் 

ஜே.டி.எஸ்.ஜே நாணயக்கார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477091
தொ.ந:    +94 11 2477744
மின்னஞ்சல்:

   

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

முனைவா். (திருமதி) டபிள்யு. ஜி. எஸ். எஸ். ஜே. கீா்த்திரட்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477125
தொ.ந:    +94 11 2477692
மின்னஞ்சல்:

முனைவா் எச் பி ஏ ஐ ஆாியசிங்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477393
தொ.ந:    +94 11 2477692

 

மனிதவள திணைக்களம்

டபிள்யு. ஜி. பிரபாத்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477230
தொ.ந:    +94 11 2477715
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. ஆா். கே. பி. எம். வரககொட

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477230
தொ.ந:    +94 11 2477715

 

தகவல் தொழில்நுட்ப திணைக்களம்

எச். எம். பி. பீ. ஹேரத்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477317
தொ.ந:    +94 11 2477723
மின்னஞ்சல்:

திரு சி சி கமகே

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477327
தொ.ந:    +94 11 2477723

 

பன்னாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

முனைவா்.(திருமதி) டி. எஸ். ரி. வனகுரு

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477088
தொ.ந:    +94 11 2346284
மின்னஞ்சல்:

எஸ். ஒபயசேகர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2398700
தொ.ந:    +94 11 2346284

உள்ளகக் கணக்காய்வு திணைக்களம்

திருமதி. டி. கே. மயாதுன்ன

முதன்மை உள்ளகக் கணக்காய்வாளா்

தொ.பே:  +94 11 2477266
தொ.ந:    +94 11 2477717
மின்னஞ்சல்:

   

சட்டத் திணைக்களம்

முனைவர். (திருமதி) ஏ. ஏ. ஐ. என். விக்கிரமசிங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477644
தொ.ந:    +94 11 2477694
மின்னஞ்சல்:

 

 

பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

முனைவர். பீ. எச். பி. கே. திலகவீர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477376
தொ.ந:    +94 11 2346277
மின்னஞ்சல்:

முனைவா் எல் சிறிதரன்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477415
தொ.ந:    +94 11 2346277
மின்னஞ்சல்: 

 

 

கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் திணைக்களம்

கே. வி. கே. அல்விஸ்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477042
தொ.ந:    +94 11 2387009
மின்னஞ்சல்:

எஸ். எம். விமலசூாிய

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477041
தொ.ந:    +94 11 2387009

 

 

கொள்கை மீளாய்வு மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

திருமதி. டபிள்யு. எல். எஸ். டபிள்யு. ஜயசுந்தர 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477561
தொ.ந:    +94 11 2477693
மின்னஞ்சல்:

 

 

பொதுப் படுகடன் திணைக்களம்

என். டி. வை. சி. வீரசிங்க

கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பதிவாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718
மின்னஞ்சல்:

 

 

பிரதேச அபிவிருத்தி திணைக்களம்

ஜி. சி. ஏ. ஆாியதாச 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477447
தொ.ந:    +94 11 2477724
மின்னஞ்சல்:

 

 

 

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

திரு. டபிள்யு. ஆா். எம். கே. பா்னாந்து

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477007
தொ.ந:    +94 11 2477678
மின்னஞ்சல்:

   

செயலகத் திணைக்களம்

திருமதி. கே. என். என். எம். பண்டார

செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477323
தொ.ந:    +94 11 2477720
மின்னஞ்சல்:

டபிள்யு. எம். பிாியங்கர

மேலதிக செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477455
தொ.ந:    +94 11 2477720

 

பாதுகாப்புப் பணிகள் திணைக்களம்

விமானப் படை துணைத் தளபதி (ஓய்வுபெற்ற) ஏ ஜே அமரசிங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477222
தொ.ந:    +94 11 2477735
மின்னஞ்சல்:

எம். டி. எஸ். என். குணதிலக

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2398741
தொ.ந:    +94 11 2477735

 

அலுவலர் பணிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

திரு. ஜெ. எம். அமீர்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477522
தொ.ந:    +94 11 2477740
மின்னஞ்சல்:

   

புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

முனைவர் (திருமதி) எச். கே. ஜே. எக்கநாயக்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477377
தொ.ந:    +94 11 2477728
மின்னஞ்சல்:

திருமதி. டி ஜி டி ஐ எக்கநாயக்க

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477474
தொ.ந:    +94 11 2477729

 

விடுவிப்பிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

முனைவர். பி. கே. ஜி. ஹரிஸ்சந்திர

உதவி ஆளுநர்

(மாற்று நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராக பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளாா்)

 

 

ஓய்வூதியத்திற்கு முன்னரான விடுமுறையிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன

பணிப்பாளர்