முதன்மை அலுவலர்கள்

   

 

பேராசிரியர் டபிள்யு. டி. லக்ஷ்மன்

ஆளுநர்

தொலைபேசி  :  +94 11 2477477 

                       :  +94 11 2477004

தொலைநகல்  :  +94 11 2477677

   


 

முனைவர் பி நந்தலால் வீரசிங்க

மூத்த துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477648 

                        :  +94 11 2477517

தொலைநகல் :  +94 11 2477698

எச்.ஏ .கருணாரட்ண

துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477671 

                        :  +94 11 2477672

தொலைநகல் :  +94 11 2477778

கே. எம். எம். சிறிவர்தன

துணை ஆளுநர்

தொலைபேசி :  +94 11 2477344

                        :  +94 11 2477681

தொலைநகல் :  +94 11 2477217

 

ஆர். ஏ.ஏ. ஜயலத்

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477322
தொ.ந: +94 11 2477763

எஸ். ஜே. ஏ. ஹந்தகம

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477156
தொ.ந: +94 11 2477776

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

உதவி ஆளுநர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772

என். டபிள்யு. ஜி. ஆர். டி. நாணயக்கார

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477035
தொ.ந: +94 11 2477691

 

திருமதி. ரி.எம்.ஜே.வை.பி. பெர்னான்டோ

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477097
தொ.ந: +94 11 2477729


ஜே.பி.ஆர் கருணாரத்ன

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477422
தொ.ந: +94 11 2346771


திருமதி.கே.குணதிலக

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477225
தொ.ந: +94 11 2477755

ஏ. ஏ. எம். தாசிம்

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477619
 

சி. என். விஜயசேகர

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477268
 


டி. எம் ரூபசிங்க

உதவி ஆளுநர் 

தொ.பே:  +94 11 2477125
 

   
     

செயலாளர் சபை

 

திருமதி. கே.எம்.ஏ.என். டவுலகல

நாணயச் சபையின் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772

 

டி. எல். நிகால்

மேலதிகச் செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477115
தொ.ந: +94 11 2477772

 

 

வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

திருமதி. வி. ஏ. ஏ. என். த சில்வா

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477118
தொ.ந: +94 11 2477111

 

திருமதி. டி. ஆா். கருணாரத்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477118
தொ.ந: +94 11 2477111

திருமதி. ஆா். ஆா். எஸ். த சில்வா ஜயதிலக

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477118
தொ.ந: +94 11 2477111

 

வங்கித் தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையம்

கே. எம். அபேகோன்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477811
தொ.ந: +94 11 2867384

 

 

 

தொடர்பூட்டல் திணைக்களம்

திருமதி. ஆா். டீ. ாி. குணசேகர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477424
தொ.ந: +94 11 2346304

 

 

   

நாணயத் திணைக்களம்

திருமதி. எச். பி. ரி. விஜயசூரிய

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477355     
தொ.ந:    +94 11 2477726

திரு. ஏ. எம். குணதிலக

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477603     
தொ.ந:    +94 11 2477726

 

பி. டி. ஆா். தயநந்த

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477355     
தொ.ந:    +94 11 2477726

 

 

வெளிநாட்டு செலாவணித் திணைக்களம்

ஆர். ஆர். ஜயரத்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477244  
தொ.ந:    +94 11 2477716

 

எம். டி. எஸ். என். குணதிலக

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477244  
தொ.ந:    +94 11 2477716

   

வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

ஜே. பி. கமலத் 

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738

திருமதி. ஆா். எம். சி. எச். கே. ஜயசிங்க

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738

 திருமதி. ஏ. பி. லியனபற்றபென்டி

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477500
தொ.ந:    +94 11 2477738

 

உள்நாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

சி. ஏ. அபேசிங்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702

முனைவர். ஆா். ஏ. ஏ. பெரேரா

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702

 

கே. எஸ். ஏ. கே. சேனாநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477036
தொ.ந:    +94 11 2477702

 

பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களம்

முனைவர். சி. அமரசேகர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477188
தொ.ந:    +94 11 2477712

முனைவர். பி. கே. ஜி. ஹரிஸ்சந்திர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477176
தொ.ந:    +94 11 2477712

 

முனைவா்.(திருமதி) டி. எஸ். ரி. வனகுரு

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477188
தொ.ந:    +94 11 2477712

 

ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களம்

ஏ.ஜி.யு. திலகரத்ன

கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958

ஜே. டி. எஸ். ஜே. நாணயக்கார

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477995
தொ.ந:    +94 11 2344373

செல்வி. எஸ். சி. குணதீர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958

 

திருமதி. டபிள்யு . எல். எஸ். டபிள்யு. ஜயசுந்தர

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477984
தொ.ந:    +94 11 2477958

     

வசதிகள் முகாமைப்படுத்தல் திணைக்களம்

ஆர். எம் ஜயவர்த்தன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477479
தொ.ந:    +94 11 2477730

 

 

 

 

நிதித் திணைக்களம்

திருமதி. யூ. எல். முத்துகல

முதன்மைக் கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477153
தொ.ந:    +94 11 2346264

திருமதி. டி எஸ். எல். சிறிமான்னே

மேலதிக கணக்காளர்

தொ.பே:  +94 11 2477295
தொ.ந:    +94 11 2346264

   

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

டி. எம். ரூபசிங்க

உதவி ஆளுநா்/ பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477125
தொ.ந:    +94 11 2477692

திருமதி. ஈ. எச். மொகொாி

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477094
தொ.ந:    +94 11 2477692

   

மனிதவள திணைக்களம்

கே. என். என். எம். பண்டார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477230
தொ.ந:    +94 11 2477715

திரு. ஜி. டி. பி. டி. ஜயதிலக

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477453
தொ.ந:    +94 11 2477715

 

 

 

தகவல் தொழில்நுட்ப திணைக்களம்

கே. வி. கே. அல்விஸ்

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477317
தொ.ந:    +94 11 2477723

திரு. எம். ஆர். விஜயவா்த்தன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477285
தொ.ந:    +94 11 2477723

 

எச். எம். பி. பீ. ஹேரத்

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477317
தொ.ந:    +94 11 2477723

 

பன்னாட்டு தொழிற்பாட்டு திணைக்களம்

திருமதி. டி. எஸ். டபிள்யூ. சமரதுங்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2398700
தொ.ந:    +94 11 2346284

 திருமதி. டி. கே. மயாதுன்ன

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2398700
தொ.ந:    +94 11 2346284

 

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு திணைக்களம்

ஏ.எம்.என். குணவர்த்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477266
தொ.ந:    +94 11 2477717

     
  

சட்டம் மற்றும் இணங்குவிப்புத் திணைக்களம்

கே. ஜி. பி. சிறிகுமார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477547
தொ.ந:    +94 11 2477694

முனைவர். (திருமதி) ஏ. ஏ. ஐ. என். விக்கிரமசிங்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477547
தொ.ந:    +94 11 2477694

   

பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. டில்ருக்ஷினி

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477099
தொ.ந:    +94 11 2346277

முனைவர். பீ. எச். பி. கே. திலகவீர

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477376
தொ.ந:    +94 11 2346277

 

 

 

கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் திணைக்களம்

டி. குமாரதுங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477042
தொ.ந:    +94 11 2387009

 

 

 

 

 

 

கொள்கை மீளாய்வு மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

சி. பீ. எஸ். பண்டார

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477561
தொ.ந:    +94 11 2477693

 

டபிள்யு. எம். பிாியங்கர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477561
தொ.ந:    +94 11 2477693

   

பொதுப் படுகடன் திணைக்களம்

முனைவா். எம். இசட். எம். ஆசிம்

கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பதிவாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718

என். டி. வை. சி. வீரசிங்க

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718

 

 

டபிள்யு. ஜி. பிரபாத்

மேலதிக கண்காணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477277
தொ.ந:    +94 11 2477718

 

 

தீா்மானங்கள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் திணைக்களம்

டி. எம். டி. பி. திசாநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477262 
தொ.ந:    +94 11 2477748

 

ஜி. கே. கே. கமகே

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477262 
தொ.ந:    +94 11 2477748

 

   
 

பிரதேச அபிவிருத்தி திணைக்களம்

எம். எஸ். கே. தர்மவர்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477333
தொ.ந:    +94 11 2477733

 ஜி. சி. ஏ. ஆாியதாச

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477333
தொ.ந:    +94 11 2477733

 

 

 

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

திரு. டபிள்யு. ஆா். எம். கே. பா்னாந்து

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477007
தொ.ந:    +94 11 2477678

முனைவர். (திருமதி) ாி. எம். ஆா். பி. யடிகமன்ன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477007 
தொ.ந:    +94 11 2477678

   

செயலகத் திணைக்களம்

திரு. என். ஆர். விக்கிரமசிங்க

செயலாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477312
தொ.ந:    +94 11 2477720

 

 

 

பாதுகாப்புப் பணிகள் திணைக்களம்

மேஜர்.ஜெனரல் (ஓய்வு) ஏ.டி.ஜி.ஏ. ஜயவர்தன

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477222
தொ.ந:    +94 11 2477735

     

அலுவலர் பணிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

ரி. எச். பி. சரத்சந்திர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477522
தொ.ந:    +94 11 2477740

 எஸ்.ஏ.எல். முத்துகுமார

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477522
தொ.ந:    +94 11 2477740

   

புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

ஏ. ஆர். கே. விஜேசேகர

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477377
தொ.ந:    +94 11 2477728

 முனைவர் (திருமதி) எச். கே. ஜே. எக்கநாயக்க

மேலதிக பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477377
தொ.ந:    +94 11 2477728

   

பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

பி. எல். ஜே. எஸ். பாலசூரிய

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477534
தொ.ந:    +94 11 2321068

 

 

   

பிரதேச அலுவலக முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

முனைவா். எச். அமரதுங்க

பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477091
தொ.ந:     +94 11 2477781

 

ஜெ. எம். அமீர்

மேலதிகப் பணிப்பாளர்

தொ.பே:  +94 11 2477091
தொ.ந:     +94 11 2477781

   

விடுவிப்பிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

எஸ். ஆர். ஆட்டிக்கல

துணை ஆளுநர்

(திறைசேரி மற்றும் நிதி அமைச்சின் செயலாளராக விடுப்பில்)

 முனைவர். (திருமதி). வை. எம். இந்திரட்ண

பணிப்பாளர்

(பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திற்கு மாற்று நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராக விடுவிப்பில்)

 

 

ஓய்வூதியத்திற்கு முன்னரான விடுமுறையிலுள்ள மூத்த அலுவலர்கள்

டபிள்யூ. ரணவீர

பணிப்பாளர்

 

திருமதி. கே. தஸநாயக்க

பணிப்பாளர்