2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வெளிநாட்டுச் செலாவணி சட்டத்தின் கீழுள்ள ஒழுங்குவிதிகள்/கட்டளைகள்

https://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_rdevelopment&task=allgazettes&Itemid=483&lang=ta

 

2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வெளிநாட்டுச் செலாவணி சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வணிகர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட பணிப்புரைகள்

https://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_rdevelopment&task=alldirection&Itemid=482&lang=ta