பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

21.08.2020   Monetary Law Act Order No. 2 of 2020   Maximum Interest Rates on Lending Products of Licensed Banks
21.07.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 04ஆம் இலக்கம்   2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான திருத்தங்கள்
16.07.2020   Banking Act Direction No. 6 of 2020   Extraordinary Regulatory Measures Amidst Covid-19
13.05.2020   Banking Act Directions No. 3 of 2020   Restrictions on Discretionary Payments of Licensed Banks
05.05.2020   Banking Act Directions No. 2 of 2020   Liquid Assets for Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
28.04.2020   Circular No. 6 of 2020   Amendment to Circulars No.4 and 5 of 2020
27.04.2020   Monetary Law Act Order No. 1 of 2020   Maximum Interest Rates on Pawning Advances of Licensed Banks

Pages