பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

19.03.2020   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2020இன் 01ஆம் இலக்க   இறக்குமதிகளையும் வௌிநாட்டு நாணய முதலீடுகளையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்
04.03.2020   சுற்றறிக்கை 2020இன் 3ஆம் இலக்கம்   ஏற்றுமதியாளா்களுக்கான கடன் வசதிகளை அறவிடல்
20.12.2019   Banking Act Directions No. 12 of 2019   Domestic Systematically Important Banks
20.12.2019   Banking Act Directions No. 10 of 2019   Framework for Dealing with Domestic Systematically Important Banks
24.09.2019   Monetary Law Act Order No. 3 of 2019   Maximum Interest Rates on Sri Lanka Rupee Deposits of Licensed Bank

Pages