பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

22.12.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 05ஆம் இலக்கம்   ஈட்டுப் பிணையாகக் கொண்ட வீடமைப்புக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதங்கள்
12.11.2020   Banking Act Determination No. 01 of 2020   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
21.08.2020   Monetary Law Act Order No. 2 of 2020   Maximum Interest Rates on Lending Products of Licensed Banks
21.07.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 04ஆம் இலக்கம்   2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான திருத்தங்கள்
16.07.2020   Banking Act Direction No. 6 of 2020   Extraordinary Regulatory Measures Amidst Covid-19

Pages