பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

12.11.2020   Banking Act Determination No. 01 of 2020   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
21.08.2020   Monetary Law Act Order No. 2 of 2020   Maximum Interest Rates on Lending Products of Licensed Banks
21.07.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 04ஆம் இலக்கம்   2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான திருத்தங்கள்
16.07.2020   Banking Act Direction No. 6 of 2020   Extraordinary Regulatory Measures Amidst Covid-19
13.05.2020   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2020இன் 03ஆம் இலக்க   உாிமம்பெற்ற வங்கிகளின் தற்றுணிபுக் கொடுப்பனவுகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள்
06.05.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 02ஆம் இலக்கம்   கொவிட் - 19 நிவாரண திட்டங்கள் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Pages