Subscribe to Central Bank of Sri Lanka RSS

පුවත්

විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය - 2023 අගෝස්තු

2023 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී ආනයන වියදමෙහි අඩු වීමට සාපේක්ෂව අපනයන ආදායමෙහි අඩු වීම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් වසරකට පෙර පැවති අගයට සාපේක්ෂව වෙළඳ හිඟය ඉහළ ගියේය. කෙසේ වෙතත්, 2023 වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන ආදායම සහ ආනයන වියදම යන දෙඅංශයම ඉහළ ගියේය.

විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ඉපැයීම් යන දෙඅංශයම 2023 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පෙර වසරට සාපේක්‍ෂව කැපී පෙනෙන දියුණුවක් වාර්තා කරන ලදී.

2023 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී, රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළෙහි විදේශ ආයෝජන ශුද්ධ ගෙවීමක් වාර්තා කළ අතර, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත විදේශ ආයෝජන ශුද්ධ ලැබීමක් වාර්තා කළේය.

2023 වසරේ අගෝස්තු මාසය අවසාන වන විට දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 3.6ක් ලෙස වාර්තා විය.

2023 වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී එ.ජ. ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල පුළුල් ලෙස ස්ථාවරව පැවතුණි.

කො.පා.මි.ද. මත පදනම් වූ මතුපිට උද්ධමනය 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කැපී පෙනෙන පහළ යෑමක් වාර්තා කළේය

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (කො.පා.මි.ද., 2021=100)1 වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2023 අගෝස්තු මාසයේ වාර්තා වූ සියයට 4.0හි සිට 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 1.3 දක්වා පහළ ගියේය. මතුපිට උද්ධමනයේ මෙම පහළ යෑම, 2023 ජූලි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අපේක්ෂා කරන ලද පුරෝකථනයන්ට බොහෝ දුරට අනුකූල වේ.

අඛණ්ඩව තෙවන මාසයටත් වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත ආහාර අවධමනයක් වාර්තා වූ අතර, එය 2023 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.8ට සාපේක්ෂව 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 5.2ක් විය. මේ අතර, වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත ආහාර නොවන උද්ධමනය 2023 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 8.7හි සිට 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 4.7 දක්වා තවදුරටත් පහළ ගියේය. 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කො.පා.මි. දර්ශකයේ මාසික වෙනස, සියයට 0.88ක් ලෙස වාර්තා විය. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වූයේ ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩවල අයිතමවල මිල ගණන් මාසිකව ඉහළ යෑම වන අතර, එම දායකත්වය පිළිවෙලින්, සියයට 0.18 ක් සහ සියයට 0.70ක් විය. තවද, ආර්ථිකයේ යටිදැරි උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය, 2023 අගෝස්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.6හි සිට 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සියයට 1.9 දක්වා පහළ ගියේය.

Release of “Sri Lanka Socio-Economic Data – 2023” Publication

“Sri Lanka Socio-Economic Data – 2023”, the annually published data folder of the Central Bank of Sri Lanka, is now available for public information. The current data folder is the 46th volume of the series.

This easy-to-carry booklet contains information categorised under 14 topics, namely, Country Profile; Key Economic Indicators; Country Comparisons; Socio Economic Conditions; Human Resources; National Accounts; Agriculture; Industry; Economic and Social Infrastructure; Prices and Wages; External Trade and Tourism; External Finance; Government Finance; and Money, Banking and Finance. As the data folder presents a wide range of socio-economic data of current interest in summary form, it will be a very useful reference material for policy makers, researchers, academics, professionals, students and the general public.

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (ඉදිකිරීම්) - අගෝස්තු 2023

ඉදිකිරීම් කටයුතුවල පවතින දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය හමුවේ වුවද, සමස්ත ක්‍රියාකාරකම් දර්ශකය 47.0ක අගයක් වාර්තා කරමින් කඩඉම් මට්ටම කරා ආසන්න විය. මෙහිදී, පවතින සීමිත ව්‍යාපෘති සඳහා ඇති අධික තරඟකාරී ටෙන්ඩර් ලංසු තැබීම් හමුවේ, සිය මිල ගණන් පහත දැමීමට සිදුවී ඇති බව සමීක්ෂණය සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වූවන් සඳහන් කරන ලදී.

නව ව්‍යාපෘති නොමැති වීම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත කටයුතු සඳහා දැඩි අහිතකර බලපෑමක් සිදුකර ඇති බව, නව ඇණවුම්හි අඛණ්ඩ පහත වැටීමෙන් පිළිබිඹු වේ. තවද, දේශීය මෙන්ම විදේශ අරමුදල් සහිත ව්‍යාපෘති සීමිත වීම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ තවදුරටත් පවතින ප්‍රධාන ගැටලුවක් බව, සමීක්ෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්වූවන් සඳහන් කරන ලදී. මෙම වාතාවරණය හමුවේ, කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගත් සේවකයින් ඉවත් කිරීමට ව්‍යාපාර නැඹුරු වී ඇති බව සේවා නියුක්තියේ අඛණ්ඩ පහත වැටීමෙන් පිළිබිඹු වේ. තවද, පසුගිය මාසයට සාපේක්ෂව තොග මිලදී ගැනුම් අඩු වේගයකින් පහළ යන ලදී. මේ අතර, සැපයුම්කරුවන්ට ලැබෙන ඇණවුම් සීමිත බැවින්, ඇණවුමක් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන්ට ගතවන කාලය මෙම මාසය තුළදී ද අඩු වී ඇත.

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයට දී ඇති නොපියවූ ණය නිශ්චිත කල්පිරීමක් සහිත, ගනුදෙනු කළ හැකි සුරැකුම්පත් බවට පරිවර්තනය කිරීම

2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතේ අංක 129(2) වගන්තියට අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයට දුන් නොපියවූ තාවකාලික අත්තිකාරම් සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මිල දී ගත් කල් නොපිරුණු භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, ක්‍රමයෙන් අඩුවෙන ස්ථාවර කූපන් පොළියකින්* යුතු නව භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර දහය (10)ක් සහ දැනටමත් වෙළඳපොළෙහි පවතින භාණ්ඩාගාර බිල්පත් දොළහ (12)ක් බවට 2023 සැප්තැම්බර් මස 21 දින පරිවර්තනය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලය

මෑතක දී නීතිගත කරන ලද 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලයේ සමාරම්භක රැස්වීම 2023 සැප්තැම්බර් 21 වන දින පවත්වන ලදී.

අලුතින් පිහිටුවන ලද මෙම පාලක මණ්ඩලය මුදල් නීති පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ මින් පෙර ක්‍රියාත්මක වූ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි.

නව පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීම පහත සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2023 සැප්තැම්බර් 21 දින පැවැත්විණි.

  • (අ) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ (සභාපති)
  • (ආ) ජනාධිපති නීතීඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා (මින් පෙර මුදල් මණ්ඩලයෙහි ද සාමාජික)
  • (ඇ) නිහාල් ෆොන්සේකා මහතා (මින් පෙර මුදල් මණ්ඩලයෙහි ද සාමාජික)
  • (ඈ) ආචාර්ය රවී රත්නායක
  • (ඉ) අනුෂ්ක විජේසිංහ මහතා.

අධිපති ආචාර්ය වීරසිංහ විසින් නව පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් වන ජනාධිපති නීතීඥ සංජීව ජයවර්ධන, නිහාල් ෆොන්සේකා, ආචාර්ය රවී රත්නායක සහ අනුෂ්ක විජේසිංහ යන මහත්වරුන් පිළිගන්නා ලදී.

Pages

නිවේදන