උද්ධමනය

ප‍්‍රතිපත්තිමය
පොලී අනුපාත
දෛනික විනිමය අනුපාත - මිලට ගැනීම සහ විකිණීම
විදුලි පණිවුඩ පැවරුම් සඳහා කොළඹ වාණිජ බැංකු විසින් උදෑසන 9.30 ට ලබාදුන් අගයන්
විනිමය අනුපාත  
ඇ.ඩො/රු

5.10 %  

(ජා.පා.මි.ද)

නි.තැ.ප.අ 4.50 TT මිලදී ගැනීම 197.5980
නි.ණ.ප.අ 5.50 TT විකිණීම
201.9480