උද්ධමනය

ප‍්‍රතිපත්තිමය
පොලී අනුපාත
දෛනික විනිමය අනුපාත - මිලට ගැනීම සහ විකිණීම
විදුලි පණිවුඩ පැවරුම් සඳහා කොළඹ වාණිජ බැංකු විසින් උදෑසන 9.30 ට ලබාදුන් අගයන්
විනිමය අනුපාත  
ඇ.ඩො/රු

2.20 %  

(ජා.පා.මි.ද)

නි.තැ.ප.අ 7.00 TT මිලදී ගැනීම 178.5167
නි.ණ.ප.අ 8.00 TT විකිණීම
182.1828