ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය සඳහා නිකුත් කරන ලද නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක සහ චක්‍රලේඛ

06.03.2019   2019 අංක 1 දරන විධානය   තැන්පතු
03.03.2017   2017 අංක 2 දරන විධානය   ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්
27.10.2016   2016 අංක 2 දරන රීතිය   බලපත්‍ර ගාස්තුව
27.10.2016   2016 අංක 1 දරන රීතිය   බලපත්‍රය සඳහා වන නිර්ණායක
27.10.2016   2016 අංක 8 දරන විධානය   තොරතුරු සැපයීමේ අවශ්‍යතාව
27.10.2016   2016 අංක 7 දරන විධානය   ණය පහසුකම් සඳහා වන නියාමන රාමුව
27.10.2016   2016 අංක 5 දරන විධානය   කොටස් හිමියන් ඇගයීම

Pages