සටහන

කාලීන මූල්‍ය හා ආර්ථික කරුණු පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් සිංහල වාර ප්‍රකාශනයකි. මෙහි පළ කොට ඇති අදහස් ලේඛකයන්ගේ අදහස් වන අතර, ඒවා අවශ්‍යයෙන් ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අදහස් නොවේ.

ISSN 1391-3697