සටහන

කාලීන මූල්‍ය හා ආර්ථික කරුණු පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් සිංහල වාර ප්‍රකාශනයකි.

ISSN 1391-3697