පුවත්පත් නිවේදන  - මූල්‍ය ස්ථායීතා විවරණය 

 

29.12.2023 මූල්‍ය ස්ථායීතා විවරණය - 2023