2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ වන රෙගුලාසි/ නියම

https://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_rdevelopment&task=allgazettes&Itemid=483&lang=si

 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද විධාන

https://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_rdevelopment&task=alldirection&Itemid=482&lang=si