බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

30.09.2020   Finance Business Act Directions No. 7 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
16.07.2020   Finance Business Act Directions No. 6 of 2020   Business Expansion and Operations
18.06.2020   Finance Business Act Directions No. 5 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   2020 අංක 04 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය සංශෝධනය
04.05.2020   2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය
24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

30.09.2020   Finance Leasing Act Directions No. 6 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
20.08.2020   Finance Leasing Act Directions No. 5 of 2020   Business Expansion and Operations
26.06.2020   Finance Leasing Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   2020 අංක 04 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය සංශෝධනය
04.05.2020   2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය
31.03.2020   Finance Leasing Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages