බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
31.03.2020   Finance Business Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
10.03.2020   Circular No. 1 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
14.02.2020   Finance Business Act Direction No. 1 of 2020   Classification and Measurement of Credit Facilities
19.12.2019   Finance Business Act Direction No. 4 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties
18.10.2019   Finance Business Act Direction No. 3 of 2019   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

31.03.2020   Finance Leasing Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
10.03.2020   Circular No. 1 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
14.02.2020   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2020   Classification and Measurement of Credit Facilities
19.12.2019   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties

Pages