බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

21.05.2019   2019 අංක 1 දරන චක්‍රලේඛය   සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සහන ලබා දීම
26.04.2019   Finance Business Act Direction No. 1 of 2019   Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

21.05.2019   2019 අංක 1 දරන චක්‍රලේඛය   සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සහන ලබා දීම
06.06.2018   විධාන 2018 අංක 4   නිශ්චල දේපළ තක්සේරු කිරීම

Pages