බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

09.04.2021   Finance Business Act Directions No.04 of 2021   Foreign Currency Borrowings
31.03.2021   Finance Business Act Directions No.03 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets
05.01.2021   Finance Business Act Directions No. 1 of 2021   Amendment to Valuation of Immovable Properties
30.11.2020   Finance Business Act Directions No. 8 of 2020   Maximum Percentage Limits of Share Capital of Licensed Finance Companies
30.11.2020   Finance Business Act Guidelines No. 1 of 2020   Prompt Corrective Action Framework for Licensed Finance Companies

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

31.03.2021   Finance Leasing Act Directions No. 3 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets
05.01.2021   Finance Leasing Act Directions No. 1 of 2021   Amendment to Valuation of Immovable Properties
30.09.2020   Finance Leasing Act Directions No. 6 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages