බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

03.03.2023   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල සහ විශේෂිත කල්බදු මුල්‍යකරණ සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපිය   පවතින සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ බලපෑමට ලක් වූ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ පුද්ගලයන් සඳහා යෝජිත සහන ක්‍රියාමාර්ග
29.11.2022   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපිය   තිරසාර මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ
02.09.2022   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2022 අංක 03   තැන්පතුකරුවන් සඳහා අනන්‍ය වූ හඳුනා ගැනීමේ අංක සටහන් කිරීම
18.04.2022   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපිය   තැන්පතු සහ ණය උපකරණ මත ගෙවන උපරිම පොලී අනුපාතයන්හි සිදු කරන සංශෝධන
18.03.2022   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2022 අංක 02   ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් විද්‍යුත් මුදල් සේවා
28.01.2022   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2022 අංක 01   තාක්ෂණික අවදානම් කළමනාකරණය සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව
31.12.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 05   ආයතනික යහපාලනය

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

03.03.2023   බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල සහ විශේෂිත කල්බදු මුල්‍යකරණ සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපිය   පවතින සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ බලපෑමට ලක් වූ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ පුද්ගලයන් සඳහා යෝජිත සහන ක්‍රියාමාර්ග
31.03.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 03   ද්‍රවශීල වත්කම් විධානය සංශෝධනය කිරීම
17.02.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 02   මෝටර් වාහන සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීමේ දී වටිනාකම් මත ණය අනුපාත විධානය සංශෝධනය කිරීම

Pages