බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

02.09.2022   Finance Business Act Directions No.03 of 2022   Recording of Unique Identification Numbers of Depositors
18.03.2022   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2022 අංක 02   ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් විද්‍යුත් මුදල් සේවා
31.01.2022   Finance Business Act Directions No.01 of 2022   Technology Risk Management and Resilience
31.12.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 05   ආයතනික යහපාලනය
31.12.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 06   ප්‍රධාන වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ගේ යෝග්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

31.03.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 03   ද්‍රවශීල වත්කම් විධානය සංශෝධනය කිරීම
17.02.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 02   මෝටර් වාහන සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීමේ දී වටිනාකම් මත ණය අනුපාත විධානය සංශෝධනය කිරීම
01.01.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 01   නිශ්චල දේපල තක්සේරු කිරීමේ විධානය සංශෝධනය කිරීම

Pages