බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

13.03.2018   චක්‍රලේඛය 2018 අංක 1   ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්
23.02.2017   Finance Business Act Direction No. 2 of 2017   Minimum Core Capital
13.01.2017   Finance Business Act Direction No. 1 of 2017   Loan to Value Ratio for Credit Facilities in respect of Motor Vehicles
28.10.2016   Finance Business Act Direction No. 2 of 2016   Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments

Pages