නීති

පනත්

මුදල් නීති පනත

 

බැංකු

 

බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන

 

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත

 

විනිමය පාලන පනත

description

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත

 

වෙනත්

 

 

නියෝග, චක්‍රලේඛ සහ මාර්ගේපදේශ

බැංකු

 

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන

 

විනිමය පාලන

 

ගෙවීම් සහ පියවීම්

 

දේශීය මෙහෙයුම්

 

රාජ්‍ය ණය

 

 

බලපත් ලබා දීමේ, ලියාපදිංචි කිරීමේ, පත් කිරීමේ සහ අවසර ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටි

බැංකු

 

මූල්‍ය සමාගම්

 

කල්බදු මූල්‍යකරන ආයතන

 

ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්

 

විදේශ විනිමය වෙළෙඳුන්

 

මුදල් හුවමාරු කරන්නන්

 

ව්‍යවහාර මුදල් පරිහරණය