සමුළු, සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු

2019 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය