ගෙවීම් හා පියවීම් සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

28.02.2022   2022 අංක 01 දරන පොදු විධිවිධාන   2005 අංක 28 දරන ගෙවීමේ සහ බේරුම් කිරීමේ පද්ධති පනත
11.12.2020   Payment and Settlement Systems Circular No. 20 of 2020   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch

Pages