ගෙවීම් හා පියවීම් සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

14.09.2017   Payment and Settlement System Circular No 09/2017   Amendment to Daily Operating Schedule of the LankaSettle System
20.07.2017   Payment and Settlement System Circular No 8 of 2017   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch
30.11.2015   Payment and Settlement System Circular No 7 of 2015   Timelines for Joining Common Card and Payment Switch - LankaPay
27.11.2015   Operating Instructions PSD/ACU/01/2015   Procedure for Channeling Transactions through Asian Clearing Union Mechanism
07.08.2015   Payment and Settlement System Circular No 3 of 2015   Operator Charges and Maximum Limit on Transaction Fees of LankaSettle System
06.08.2015   Payment and Settlement System Circular No 2 of 2015   Maximum Limit on Transaction Fees of Sri Lanka Interbank Payment System
07.06.2013   Regulations No. 1 of 2013   Payment Cards and Mobile Payment Systems Regulations
31.05.2013   General Direction No. 01/2013   Operations of the Common ATM Switch

Pages