பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

30.04.2024   2024ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகள்   பணம் அல்லது பெறுமதி மாற்றல் சேவை வழங்குநர்கள்
28.02.2022   General Direction No. 03 of 2022   Operations of the Common Electronic Fund Transfer Switch
28.02.2022   General Direction No. 01 of 2022   Payment and Settlement Systems Act No. 28 of 2005
28.02.2022   General Direction No. 02 of 2022   Operations of the Common ATM Switch
28.02.2022   General Direction No. 04 of 2022   Operations of the Common Point-of-Sales Switch

Pages