பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

28.02.2022   General Direction No. 03 of 2022   Operations of the Common Electronic Fund Transfer Switch
28.02.2022   General Direction No. 01 of 2022   Payment and Settlement Systems Act No. 28 of 2005
28.02.2022   General Direction No. 02 of 2022   Operations of the Common ATM Switch
28.02.2022   General Direction No. 04 of 2022   Operations of the Common Point-of-Sales Switch
11.12.2020   Payment and Settlement Systems Circular No. 20 of 2020   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch

Pages