பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

20.04.2020   Payment and Settlement System Circular No. 12 of 2020   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch
20.03.2020   Reference No. 34/01/001/026/001   Providing Online Banking Services
15.03.2020   Instructions to CEOs of LCBs   Extending the Validity Period of Cheques

Pages