பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

14.06.2019   Payment and Settlement System Circular No. 5 of 2019   Amendment to Daily Operating Schedule of the LankaSettle System
11.03.2019   Payment and Settlement System Circular No. 2 of 2019   Establishment of a National Quick Response Code Standard for Local Currency Payments
09.10.2018   கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் முறைமை சுற்றறிக்கை 2018இன் 06ஆம் இலக்க   உள்நாட்டு நாணய கொடுப்பனவுகளுக்காக தேசிய விரைவு பதிலிறுத்தல் குறியீட்டு நியமமொன்றினை நிறுவுதல்
24.08.2018   பொதுவான பணிப்புரை 2018இன் 02ஆம் இலக்க   பொதுவான விற்பனை மைய ஆளியின் தொழிற்பாடுகள்
25.07.2018   பொதுவான பணிப்புரை 2018இன் 01ஆம் இலக்க   பொதுவான இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் ஆளியின் தொழிற்பாடுகள்

Pages