நிதியியல் துறை

வங்கித்தொழில்த் துறை

ஆற்றல்வாய்ந்ததன்மைக் குறிகாட்டிகள் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2022 முதலாம் காலாண்டிலிருந்து தற்போதைய காலம் வரை)

சொத்துக்கள், பொறுப்புக்கள் மற்றும் மூலதனம் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2022 முதலாம் காலாண்டிலிருந்து தற்போதைய காலம் வரை)

வருவாய்களும் இலாபங்களும் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2022 முதலாம் காலாண்டிலிருந்து தற்போதைய காலம் வரை)

வங்கித்தொழில் நிலையங்களின் பரம்பல் (2008இலிருந்து தற்போதைய காலம் வரை)

 

ஆற்றல்வாய்ந்ததன்மைக் குறிகாட்டிகள் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2008இலிருந்து 2021 வரை)

சொத்துக்கள், பொறுப்புக்கள் மற்றும் மூலதனம் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2008இலிருந்து 2021 வரை)

வருவாய்களும் இலாபங்களும் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள் (2008இலிருந்து 2021 வரை)

ஆண்டுப் புள்ளிவிபரவியல் (1998இலிருந்து 2021 வரை)

உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் மற்றும் விசேட குத்தகைக் கம்பனிகள் துறை

குறிகாட்டிகள் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள்

சொத்துக்கள், பொறுப்புக்கள் மற்றும் மூலதனம் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள்

வருவாய்களும் இலாபங்களும் - காலாண்டு நிதியியல் தகவல்கள்

வங்கித்தொழில் கிளைகளின் பரம்பல்