ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு

ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு 2023

  கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 2024 ஏப்பிறல் 25

ISBN: 978-624-5917-62-4

Presentation (Slides)