இலங்கை மத்திய வங்கியின் பணிகள் (CBSL)

 1. நாணயக் கொள்கையைத் தீர்மானித்தலும் நடைமுறைப்படுத்தலும்

 2. செலாவணி வீதக் கொள்கையைத் தீர்மானித்தலும் நடைமுறைப்படுத்தலும்

 3. இலங்கையின் அலுவலகமுறையான சர்வதேச ஒதுக்குகளின் சாதுரியமான மற்றும் பயனுள்ள முகாமையை வைத்திருத்தலும் முகாமைசெய்தலும்

 4. இலங்கையின் நாணயத்தை வழங்குதலும் முகாமை செய்தலும்

 5. கொடுப்பனவு முறைமைகளை நிருவகித்தலும், மேற;பார்வை செய்தலும், ஒழுங்குபடுத் துதலும் அத்தகைய கொடுப்பனவு முறைமைகளின் காப்பையும், பயனுறு தன்மையையும், வினைத்திறனையும் உறுதிப்படுத்துதலும்

 6. நிதி நிறுவனங்களைப் பதிவுசெய்தலும், அவற்றுக்கு உரிமமளித்தலும், அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துதலும், மேற்பார்வை செய்தலும்

 7. மத்திய வங்கியினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு மேற்பார்வை செய்யப்பட்ட நிதிநிறுவனங்களைத் தீர்மானித்தலும்

 8.  பேரண்ட முன்மதியுடைய கொள்கை வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தலும் நடைமுறைப்படுத்தலும்

 9. புள்ளிவிபரங்களைச் சேகரித்தலும் காண்பித்தலும்

 10. அரசாங்கத்துக்கான நிதிசார் மதியுரைஞராகவும் வங்கியாளராகவும் செயலாற்றுதலும்

 11. ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தினால் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அளவிற்கு அரசாங்கத்தின் முகவராகச் செயலாற்றுதல்

 12. அதன் கொள்கைகளும் தொழிற்பாடுகளும் பற்றிப் பாராளுமன்றத்துக்கும், அரசாங்கத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் தெரிவித்தலும்

 13. பகிரங்கச் சர்வதேச நிதிநிறுவனங்களுட்பட்ட சர்வதேச ஒழுங்கமைப்புகளுடன் ஒத்துழைத்தலும் அவற்றில் பங்குபற்றுதலும் மற்றும் அதன் குறிக்கோள்களுடன் தொடர்புபட்ட கருமங்கள் சம்பந்தமாக உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பகிரங்க நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைத்தலும்

 14. இலங்கையில் நிதிசார் உட்சேர்க்கையை மேம்படுத்தலும்

 15. நிதிசார் முறைமையின் நிதியுறுதியை உறுதிப்படுத்தும் வழிவகையாக வைப்புக் காப்புறுதியையும் திரவத்தன்மை ஆதரவுத் திட்டங்களையும் தாபித்தலும்