நாணயக் கொள்கைக் கருவிகள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல்

நாணயக் கொள்கைக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்காக மத்திய வங்கி பரந்தளவிலான கருவிகளை வைத்திருக்கிறது. தற்பொழுது, நாணயக் கொள்கை சந்தையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கொள்கைக் கருவிகளின் மீது பெருமளவிற்கு தங்கியிருக்கின்றது. இதன் விளைவாக, தற்பொழுது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் முக்கியமான நாணயக் கொள்கைக் கருவிகளாக  (அ) கொள்கை வட்டி வீதங்கள், கொள்கை வீத வீச்சு மற்றும் திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகளும்,  (ஆ) வர்த்தக வங்கிகளின் வைப்புப் பொறுப்புக்கள் மீதான நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன. நாணயக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தலின் முதல் நடவடிக்கை யாதெனில் திரவத்தன்மை எதிர்வு கூறலாகும்.

 

கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மற்றும் திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகள்

தற்பொழுது, மத்திய வங்கி அதன் நாணயக் கொள்கையினைத் தீவிரமான திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாட்டு முறைமையின் கீழ் மேற்கொண்டு வருகிறது. முறைமையின் முக்கிய கூறுகளாக  (i) வங்கியின் முக்கிய கொள்கை வீதங்களினால் அதாவது துணைநில் வைப்பு வீதம் மற்றும் துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதங்களினால் உருவாக்கப்பட்ட வட்டி வீத வீச்சும்  (ii) திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகளும் காணப்படுகின்றது.

  1. உத்தேசிக்கப்பட்ட பணவீக்கப் பாதையினை எய்துவதற்கான முக்கிய கருவிகளாக மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமும் (முன்னாள் மீள்கொள்வனவு வீதம்) துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதமும் (முன்னாள் நேர்மாற்று மீள்கொள்வனவு வீதம்) விளங்கியதுடன் இவை பணச் சந்தைகளில் ஒப்பிடத்தக்க ஓரிரவு வட்டி வீதங்களுக்கான கீழ் மற்றும் மேல் எல்லைகளை உருவாக்குகின்றன. வங்கி அதன் நாணயக் கொள்கை நிலையின் மீதான சமிக்ஞைகளை வழங்கும் பொறிகளாக இருக்கின்ற இவ்வீதங்கள் கிரமமான அடிப்படையில் வழமையாக  வருடத்திற்கு எட்டு தடவை மீளாய்வு செய்யப்படுவதுடன் அவசியமானவிடத்து திருத்தியமைக்கப்படுகின்றன.
  2. நாளாந்த ஏலங்களில் தமது திரவத்தன்மைத் தேவைப்பாடுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத பங்கேற்கும் நிறுவனங்களுக்கு துணைநில் வசதிகள் கிடைக்கத்தக்கதாக இருக்கும். அதாவது ஏலங்களுக்கு பின்னரும் கூட, பங்கேற்பாளர் வசம் மேலதிகப் பணம் இருக்குமாயின் அவர் துணைநில் வைப்பு வசதியின் கீழ் அத்தகைய நிதியினை வைப்புச் செய்ய முடியும். அதேபோன்று பற்றாக்குறையினை ஈடுசெய்ய பங்கேற்பாளருக்கு திரவத்தன்மை தேவைப்படுமாயின், அவர் துணைநில் கடன் வழங்கல் வசதியின் கீழ் நேர்மாற்று மீள்கொள்வனவு அடிப்படையில் நிதியினைக் கடன்பட முடியும். இதன்படி, இவ்வசதிகள் வட்டி வீதங்களின் பரந்தளவிலான தளம்பல்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
  3. திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகள், ஒன்றில் திரவத்தன்மை மிகையாக இருக்குமிடத்து அதனை ஈர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் அல்லது திரவத்தன்மை பற்றாக்குறையாகக் காணப்படுமாயின் திரவத்தன்மையினை உள்ளீடு செய்வதற்காக நடத்தப்படுவதுடன் இதன் மூலம் ஓரிரவு வட்டி வீதங்களில் உறுதிப்பாடு பேணப்படுகிறது. அரச பிணைகளை நிரந்தர அடிப்படையில் அல்லது தற்காலிக அடிப்படையில் வாங்குவதற்காக/ விற்பதற்காக ஏலங்களூடாக திறந்த சந்தை தொழிற்பாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன. (திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகளை நடத்துவது தொடர்பான விபரமான செயன்முறைக்கு இங்கே அழுத்தவும்). ஏலமானது பல் விலைக்குறிப்பீடு, பல் விலை முறைமைகள் என்பனவற்றின் மீது இடம்பெறுகின்றன. பணச் சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள் ஒவ்வொரு குறுங்கால ஏலங்களிலும் மூன்று வரையிலான விலைக்குறிப்பீடுகளையும் ஒவ்வொரு நீண்ட கால ஏலங்களிலும் ஆறு வரையிலான விலைக்குறிப்பீடுகளையும் மேற்கொள்ள முடியுமென்பதுடன் வெற்றி பெற்ற விலைக்குறிப்பீட்டாளர்கள் தொடர்பான விலைக்குறிப்பீடுகளில் குறிப்பீடு செய்த வீதங்களில் தமது கோரிக்கைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

வங்கி வீதம்

வங்கி வீதம் என அறியப்படும் இன்னொரு கொள்கை வீதமும் காணப்படுகின்றது (நாணயவிதிச் சட்டத்தின் பிரிவு 87). இது மத்திய வங்கி வர்த்தக வங்கிகளுக்கு கொடுகடனை வழங்கும் வீதமாகும். இது நாணயச் சபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஏதேனும் சொத்துக்களின் மூலம் பிணையிடப்படுகிறது. வங்கி வீதம் பொதுவாக தண்ட வீதமாக இருப்பதுடன் இது மற்றைய சந்தை வீதங்களைவிட உயர்வாகவும் காணப்படுகிறது. இது இறுதிக்கடன் ஈவோன் வீதம் என்ற சொற்பதத்திலும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் அவசரக் கடன்களாகும்.

 

நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடு

நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடு என்பது வைப்புப் பொறுப்புக்களின் ஒரு விகிதமாகும். இதனை மத்திய வங்கியுடன் காசு வைப்பொன்றாகப் பேண வேண்டுமென வர்த்தக வங்கிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. நாணய விதிச் சட்டத்தின் கீழ், வர்த்தக வங்கிகள், வங்கியினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதொரு வீதத்தில் மத்திய வங்கியுடன் ஒதுக்குகளைப் பேணுமாறு தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்பொழுது ரூபா நியதிகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட வர்த்தக வங்கிகளின் கேள்வி, தவணை மற்றும் சேமிப்பு வைப்புக்கள் என்பன நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகளுக்குட்பட்டனவாகும்.

கடந்த காலத்தில் நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடு பணநிரம்பலின் மீது செல்வாக்கினைச் செலுத்துவதற்குப் பெருமளவிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. எனினும், நாணயக் கொள்கையின் அதிகரித்துவரும் சந்தை சார்ந்த தன்மை மற்றும் வர்த்தக வங்கிகளின் மீது நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடு பாராதீனப்படுத்தக் கூடிய நிதிகளின் உள்ளடக்கச் செலவு குறைவடைந்துவரும் தன்மை என்பனவற்றின் நோக்கில் கிரமமான நாணய முகாமைத்துவ வழிமுறையொன்றாக நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாட்டின் மீது தங்கியிருக்கும் தன்மை படிப்படியாக குறைவடைந்து வருகிறது. ஆகவே, தற்பொழுது மத்திய வங்கி, சந்தையில் விடாப்பிடியாகக் காணப்படும் திரவத்தன்மை பிரச்சனையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாட்டினைப் பயன்படுத்துகிறது. (நியதி ஒதுக்கு தேவைப்பாடு எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறது என்பதற்கு இங்கே அழுத்தவும்).

 

ஏனைய கொள்கைக் கருவிகள்

மேலும், பொருளாதாரத்தின் தேவை மற்றும் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து, மத்திய வங்கியானது வெளிநாட்டுச் செலாவணித் தொழிற்பாடுகள், கொடுகடன் மீதான அளவுசார் கட்டுப்பாடுகள், வட்டி வீதத்தின் மீதான உச்சவரம்பு, மீள்நிதியிடல் வசதிகள், தார்மீகக் கடப்பாடுகள் அதேபோன்று அளவுத் தேவைப்பாடுகளை விதித்தல் மற்றும் நாணய முகாமைத்துவ நோக்கங்களுக்காக பெறுமதி விகிதப்படியான கடன்கள் போன்ற பேரண்ட முன்மதியுடைய வழிமுறைகள் என்பனவற்றை பயன்படுத்த முடியும்.