நாணயக் கொள்கை

நாணயக் கொள்கை பற்றி

பொதுநோக்கு

Read about Central Bank of Sri Lanka's responsibility for conducting monetary policy in Sri Lanka

பொருளாதார மற்றும் விலை உறுதிப்பாடு

Find information on Economic and Price Stability

நாணயக் கொள்கைக் கட்டமைப்பு

The Central Bank conducts monetary policy within an enhanced monetary policy framework with features of both monetary targeting and flexible inflation targeting.

 

சாதனங்கள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல்

கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மற்றும் திறந்த சந்தைத் தொழிற்பாடுகள்

Find how the Central Bank conducts its monetary policy under a system of active OMOs.

நியதி ஒதுக்கு விகிதம்

The statutory reserve ratio (SRR) is the proportion of the deposit liabilities that commercial banks are required to keep as a cash deposit with the Central Bank. Find more information on SRR here.

ஏனைய நாணயக் கொள்கை கருவிகள்

Read about what other policy instruments are available to Central Bank.

நாணயக் கொள்கைக் குழு

The determination and implementation of monetary policy for the country is the primary function of Monetary Policy Commitee.

நாணயக் கொள்கை ஆலோசனைக் குழு

Find about the Monetary Policy Consultative Committee (MPCC) and its tasks.

 

நாணயக்கொள்கை தொடர்பூட்டல்

பொதுநோக்கு

The Central Bank is committed to the greatest possible degree of transparency related to its monetary policy conduct. Readmore about monetary policy communication here.

நாணயக் கொள்கை அறிவிக்கும் திகதிகள்

Find information on monetary policy announcement dates.

 

நாணய கொள்கை விமர்சனம்

Read and download monetary policy reviews.