அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  ஒத்தோபா் 2020

ISBN: 978-955-575-409-5

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2019

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  நவெம்பா் 2019

ISBN: 978-955-575-393-7

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2018

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  நவெம்பா் 2018

ISBN: 978-955-575-377-7

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2017

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: November 2017

ISBN: 978-955-575-353-1

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2016

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: November 2016

ISBN: 978-955-575-330-2 

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2015

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: October 2015

ISBN: 978-955-575-314-2