அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2022

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  நவெம்பா் 2022

ISBN: 978 - 624 - 5917 - 21 - 1

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2021

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  ஒத்தோபா் 2021

ISBN: 978 - 624 - 5917 - 04 - 4

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  ஒத்தோபா் 2020

ISBN: 978-955-575-409-5

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2019

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  நவெம்பா் 2019

ISBN: 978-955-575-393-7

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2018

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி:  நவெம்பா் 2018

ISBN: 978-955-575-377-7

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2017

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: November 2017

ISBN: 978-955-575-353-1

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2016

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: November 2016

ISBN: 978-955-575-330-2 

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2015

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: October 2015

ISBN: 978-955-575-314-2 

 

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2014

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2013

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2012

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2011

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2010

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2009

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2008

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2007

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2006

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2005

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2004

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2003

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2002

அண்மைய பொருளாதார அபிவிருத்திகள் 2001