அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

2008 இன் முக்கிய பண்புகளும் 2009 இற்கான வாய்ப்புக்களும்

 

அட்டைப்  பக்கம், முதன்மைப் பக்கங்கள், முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் உள்ளடக்கம்

 

    அத்தியாயங்கள்

      1. பொதுநோக்கு

      2. தேசிய உற்பத்தியும் செலவும்

      3. பொருளாதார, சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகள், கூலிகள் மற்றும் தொழில்நிலை

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகள்

      6. இறைக் கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக் கொள்கை, பணம், கொடுகடன் மற்றும் வட்டி வீதங்கள்

      8. நிதியியல்துறை அபிவிருத்திகளும் உறுதிப்பாடும்

 

பின்னிணைப்பு 1 - முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை மாற்றங்களும் வழிமுறைகளும்

பின்னிணைப்பு 2