தீர்மானம்  மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தலுக்கான பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள், வழிகாட்டல்கள் மற்றும் வர்த்தமானிப் பத்திரிகைகள்

06.08.2021   No. 2239/52   Sri Lanka Deposit Insurance and Liquidity Support Scheme Regulations

01.04.2021   No. 2221/55   Sri Lanka Deposit Insurance and Liquidity Support Scheme Regulations Amendment to the Sri Lanka Deposit Insurance Scheme Regulations, No. 1 of 2010