திணைக்களங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் சுமுகமான தொழிற்பாட்டுக்காக, வங்கியின் திணைக்களங்கள் பொருளாதார மற்றும் விலை உறுதிப்பாடு; நிதியியல் முறைமையின் உறுதிப்பாடு கொத்தணி, முகவர் பணிகள் மற்றும் நிறுவனப் பணிகள் கொத்தணி அத்துடன் சட்டம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் கொத்தணி என்கின்ற நான்கு பிரதான தொழிற்பாட்டுப் பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. திணைக்களங்கள் பணிப்பாளர்களினால் (அல்லது அவர்களுக்குச் சமனானவர்கள்) தலைமை தாங்கப்படுகின்றன. இவை உதவி ஆளுநரூடாக ஆளுநருக்கு அல்லது துணை ஆளுநர்களுக்கு அறிக்கையிடுகின்றன.

பொருளாதாரக் கொள்கை மதியுரைக் கொத்தணி

பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களம்

  • அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய நாணய மற்றும் பொருளாதார பகுப்பாய்வுகளுடன் நாணயக் கொள்கை தொடர்பில் முகாமைத்துவத்திற்கு விதந்துரைப்புக்களையும் உலகளாவிய அபிவிருத்திகளின் அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய பகுப்பாய்வுகளுடன் சேர்த்து நடுத்தரகாலப்பகுதியில் எறிவு செய்யப்பட்ட மட்டங்களில் பணவீக்கத்தினையும் பேணுவதற்கு இடர்நேர்வுகளின் மதிப்பீடுகளையும் சரியான நேரத்தில் வழங்குதல்.
  • சந்தைத் தொழிற்பாட்டுக் குழு, நாணயக் கொள்கைக் குழு மற்றும் நாணயச் சபை என்பனவற்றின் தீர்மானங்களுக்கு உதவும் விதத்திலும் பொருளாதார செயலாற்றம் மற்றும் போக்குகளின் தலைமைக் குறிகாட்டிகளை இற்றைப்படுத்துவதற்காகவும் பொருளாதார மாறிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல், மதிப்பிடல் மற்றும் எதிர்வுகூறல் என்பனவற்றின் பொருட்டு போதுமான உள்ளடக்கங்களுடனும் தரத்துடனும் தொடர்பான தரவுகளைச் சேகரித்தல் மற்றும் தொகுத்தல்.
  • செலாவணி வீதம் மற்றும் சென்மதி நிலுவைக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிக்கப்படக்கூடிய வெளிநாட்டு காரணிகள் மற்றும் அதிர்வுகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் வெளிநாட்டுத் துறையின் ஆற்றல்வாய்ந்த தன்மையினையும் உறுதிப்பாட்டுத்தன்மையினையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு சரியான நேரத்தில் கொள்கை விதந்துரைப்புக்களை செய்தல். செலாவணி வீதம் மற்றும் ஒதுக்குகளின் மீதான ஏதேனும் அழுத்தத்தினை அடையாளம் காண்பதற்கு சந்தை அபிவிருத்திகளைக் கண்காணித்தல் மற்றும் அத்தகைய அழுத்தங்களை குறைப்பதற்குப் பொருத்தமான கொள்கைகளை விதந்துரைத்தல். கிட்டிய காலத்திலும் நடுத்தர காலத்திலும் சென்மதி நிலுவையினையும் அலுவல்சார் ஒதுக்குகளையும் எறிவு செய்தல்.
  • சென்மதி நிலுவைக் கைநூல் ஆறாவது பதிப்பு போன்ற ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க தரவு அறிக்கையிடல் நியமங்களுக்கிணங்க, வெளிநாட்டுத் துறை புள்ளிவிபரங்களை தொகுத்தல் மற்றும் வெளியிடல்.
  • பன்னாட்டு ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவு அறிக்கையிடல் நியமங்களுக்கிணங்க, வணிக வர்த்தக புள்ளிவிபரங்களைத் தொகுத்தல் மற்றும் வெளியிடல். 
  • முக்கியமான பொருளாதார விடயங்களில் அரசாங்கம், அரசாங்க முகவர்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களுக்கு கொள்கை மதியுரைகளை வழங்குதல்.
  • 2016 யூனில் பெறப்பட்ட மூன்றாண்டு விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதிகள் தொடர்ந்து இடம்பெறுவதற்கு வசதியளித்தல்.
  • சாத்தியமான நெருக்கடிகளை சிறந்த முறையில் கண்டறியவும் தடுக்கவும் அதற்குத் தீர்வு காணப்பதற்குமாக இலங்கைக்காக பொது மற்றும் வெளிநாட்டுப் படுகடன் உறுதிப்பாட்டுப் பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • தரவுகளைச் சேகரித்தல், தொகுத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல், அறிக்கைகளை தயாரித்தல், பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் தொடர்பான தகவல்களைப் பரப்புவதற்கு முகாமைத்துவத்திற்கு உதவுதல்.
  • அலுவலர்களிடையே ஆராய்ச்சிக் கலாச்சாரத்தினை ஊக்குவித்தல், வங்கியிலுள்ள அலுவலர்களுக்காக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வசதியளித்தல் மற்றும் முக்கிய விடயங்களில் பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வினை அதிகரித்தல்.
  • பன்னாட்டு நாணய நிதியம், தென்னாசிய மத்திய வங்கி, சார்க் நிதியம் போன்ற பன்னாட்டு முகவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளை பேணுதல் முதலீட்டாளர் கூட்டங்களில் பங்குபற்றுதல் மற்றும் நாட்டிற்கான தரமிடல் செயற்பாடுகளில் முன்கூட்டியே செயற்பாடு சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல்.

புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களம்

  • முக்கிய பேரண்டப் பொருளாதார மாறிகளை எதிர்வுகூறல் மற்றும் கொள்கை உருவாக்கத்திற்காக தரவுகளைப் பரப்புதல்.
  • கொள்கை உருவாக்கத்திற்காக சுட்டெண்களையும் மாகாண ரீதியான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகளையும் தொகுத்தல்.
  • அளவீடுகள், அளவீடு/ ஆசிரிய பரீட்சகர்கள் மற்றும் தொடர்பான அதிகாரிகளினூடாக தரவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் கொள்கை உருவாக்கத்திற்காக அவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்.
  • தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதனூடாக தகவல்களைப் பரப்புதல், கொள்கை மதியுரைகளை விதந்துரைத்தல் தொடர்பான தரவுகள் மற்றும் தகவல்களை வெளியிடுதல்.
  • பல்வேறுபட்ட குழுக்களிலும் மத்திய வங்கியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் ஈடுபடுதல். ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கைப் பத்திரங்களை கிடைக்கச் செய்தல் மற்றும் அறிவு விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல்.
  • நாட்டின் வியாபாரத்தினை செய்யுங்கள் தரமிடல் வரிசையினை மேம்படுத்துதவற்கு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பங்களித்தல் மற்றும் உலகளாவிய சுட்டெண் அபிவிருத்திகளில் ஈடுபடுதல்.

பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

  • இலங்கை மத்திய வங்கியிலுள்ள மற்றைய திணைக்களங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான இணைப்புக்களுடன் நிதியியல் உறிதிப்பாட்டின் மீதும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கிய மாறிகளின் தரவுத்தளத்தினை அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • நிதியியல் குறிகாட்டிகளின் மையத் தொகுப்பொன்றினை கால ஒழுங்கில் அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • நிதியியல் நிறுவனங்களின் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மையினை மதிப்பிடுவதற்காக முறையியல் சார்ந்த அழுத்தப் பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொள்ளுதல்.
  • சொத்து விலை குழிழ்களுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்புகள் மற்றும் கட்டியெழுப்புதல்களை மதிப்பீடு செய்வது உட்பட, நிதியியல் உறுதிப்பாட்டினை மதிப்பிடுவதற்கான மாதிரிகளை அபிவிருத்திசெய்தல்.
  • நாணயக் கொள்கைக் குழுவிற்கும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு ஆலோசனைக் குழுவிற்கும் நிதியியல் துறை இடர்நேர்வு மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல்.
  • நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு குழுவிற்கும் நிதியியல் முறைமை மேற்பார்வை சபைக்குமான செயலகப் பணிகளை வழங்குதல்
  • நாணயச் சபைக்கு காலாண்டு நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல்.
  • ஆண்டு அடிப்படையில், நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வினை தயாரித்தல், மற்றும் வெளியிடல்.
  • தொடர்பான திணைக்களங்களின் ஆலோசனையுடன் நிதியியல் துறை சீர்திருத்தங்களுடன் தொடர்பான வேலைகளை இணைத்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை, செத்தெம்பர் 15ஆம் திகதி அறிக்கை, அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்தி போன்ற நியதிச்சட்ட அறிக்கைகளுக்கு பங்களித்தல்.

 

பன்னாட்டு தொழிற்பாடுகள் திணைக்களம்

  • ஒதுக்கு முகாமைத்துத்தின் குறிக்கோள்களுடன் இசைந்துசெல்லும் விதத்தில் ஒதுக்குச் சொத்துப்பட்டியலை முகாமைப்படுத்தல்.
  • ஒதுக்கு முகாமைத்துவத்தின் செயலாற்றக் கண்காணிப்பினை மேற்கொள்ளுதல், இணைத்தரப்பினரிடையிலான தொடர்பான/ உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை தெரிவுசெய்வதுடன் இணங்கியொழுதல் திறைசேரி முகாமைத்துவ முறைமை, செயலாற்ற பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் முறைமை மற்றும் ஒதுக்கு முகாமைத்துவத்தினை ஆதரவு நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றின் சுமுகமான தொழிற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தல்.
  • கடன்பாடற்ற மூலவளங்களினூடாக பன்னாட்டு ஒதுக்குகளை கட்டியெழுப்புதல்.

உள்நாட்டு தொழிற்பாடுகள் திணைக்களம்

  • நாணயத் தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல் நியதி ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல்.
  • ஒழுங்கு விதிகளுக்கு கடுமையாக இணங்கியொழுகுவதனை நடைமுறைப்படுத்தல் அவசியமான வேளைகளில் ஒழுங்குவிதிகளை இற்றைப்படுத்தல்.
  • கணக்கு வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளை நடைமுறைக்கிடுதல்.

தகவல் தொழில்நுட்பவியல் திணைக்களம்

  • தகவல் தொடர்பூட்டல் தொழில்நுட்பவியல் கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல் மற்றும் பேணுதல்.
  • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட செயற்றிட்ட முகாமைத்துவ கருதுகோளுடன் முக்கிய மென்பொருள் பிரயோக அபிவிருத்திகளில் முன்கூட்டிய செயற்பாட்டுடன் ஈடுபாடு கொள்ளுதல்.
  • சைபர் தாக்குதல்களையும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புபட்ட பாதுகாப்பு மீறல்களையும் மதிப்பிடல் மற்றும் தடைசெய்தல்.

வெளிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களம்

  • விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் இயலளவினைக் கட்டியெழுப்புதல்.
  • நாணய மாற்று நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கு அனுமதியினை வழங்குதல்.
  • அறிக்கையிடல் தேவைப்பாடுகளுக்கு வசதியளிப்பதற்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வணிகர்களுக்கும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்களுக்கும் புதிய வெளிநாட்டுச் செலாவணி அறிக்கையிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு முறைமைகளை அறிமுகப்படுத்தல்.
  • தலத்திலான மற்றும் தலத்திற்கு வெளியேயான பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொள்ளுதல்.
  • இணங்கியொழுகாமை தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் வழக்குதொடுத்தல்.

நாணயத் திணைக்களம்

  • நாணயத் தாள்களின் தரநியமங்களை உயர்த்துவதற்காக புதிய நாணயத் தாள் தொடர்களை வழங்குதல்.
  • நாணயக் குத்திகளின் முகாமைத்துவத்திற்காக புதிய பொறிமுறையொன்றினை அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • நாணயக் குத்திகைள வார்த்து நாணயத் தாள்களை அச்சிட்டு அவற்றை வெளியிடல்.
  • நாணய எதிர்வுகூறலிலும் பகுப்பாய்வு செயன்முறைகளிலும் மேம்பாடுகள்.
  • நாணயத் தாள்கள்/ குத்திகளின் செலவுகளைக் குறைப்பதற்கான செயன்முறைகள் மற்றும் சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாணயத் தாள்கள்ஃ குத்திகளின் சிறந்த தரத்தினைப் பேணுதல்.
  • ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • நாணயத் தாள்களின் பாதுகாப்புப் பண்புகள், தூய நாணயத் தாள் கொள்கை மற்றும் நாணயத் தாள்களை வேண்டுமென்றே சிதைத்தல் மற்றும் நாணயத் தாள்களை வேண்டுமென்றே சேதப்படுத்தல் என்பனவற்றைத் தடுத்தல் என்பன தொடர்பில் பொதுமக்கள், காசினைக் கொண்டு செல்லும் கம்பனிகள் என்பனவற்றிற்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடத்துதல்.
  • நாணயங்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவது தொடர்பில் என சிறந்த நடைமுறைகளை அதிகரித்தல்.
  • மிகச்சிறந்த நவீனத்துவம் மிக்க காசு செய்முறைப்படுத்தும் மையமொன்றினை ஏற்படுத்துதல்.
  • தற்காலிகமாக களஞ்சியப்படுத்தும் இயலளவினை அதிகரித்தல்.

தொடர்பூட்டல் திணைக்களம்

  • ஆர்வலர்களினதும் எதிர்பார்ப்புக்களையும் அறிக்கையிடல்/ மீளாய்வுகள் கண்காணிப்புக்களையும் பூர்த்திசெய்யும் விதத்தில் அச்சு மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களினூடாக தொடர்பூட்டல்களை வலுப்படுத்தல்.
  • தொடர்பூட்டல் தேசிய நாணயக் கொள்கையை பின்பற்றுதல். 
  • “தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுவதற்கான சட்டம்” மற்றும் “சனாதிபதியிடம் மனக் குறைகளை முறையிடுதல்” என்பனவற்றின் கீழ் தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு பயன்மிக்க விதத்தில் பணியாற்றுதல்.
  • ஊழியர்களின் ஒழுக்காற்றலை அதிகரித்தல், இலங்கை மத்திய வங்கியினது வெளியீடுகளின் தரத்தினை மேம்படுத்தல், வெளியீடுகளினூடாக பிரதேச அபிவிருத்தி மற்றும் ஏனைய தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பில் மத்திய வங்கியின் கொள்கை பெறுபேறுகள், தொழிற்பாடுகள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மீதான விழிப்புணர்வினை உருவாக்குதல், விழிப்புணர்வினை அதிகரிப்பதற்காகவும் மத்திய வங்கியின் வெளியீடுகளை விற்பனை செய்வதற்காகவும்/ விநியோகிப்பதற்காகவும் தேசிய மட்டத்திலான கண்காட்சிகளில் மத்திய வங்கியினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியானது திணைக்களங்களது கோரிக்கையின் பேரில் வெளியீடுகள், துண்டுப் பிரசுரங்கள், சுவரொட்கள், பதாதைகள், முகப்பு அட்டைகள் மற்றும் சிற்றேடுகளினை வடிவமைத்தல், பள்ளிகூட மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் தொழில்சார்ந்தோருக்கு பொருளாதாரம், வங்கித்தொழில் மற்றும் நிதி தொடர்பான தொழில் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கி தொடர்பான ஏனைய நடவடிக்கைகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் ஆய்வரங்குகளையும் ஏனைய கல்விசார்ந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் இணைத்தல் மற்றும் நடத்துதல்.
  • நியதிச் சட்டப்படியான அறிக்கைகளையும் திணைக்களத் தேவைப்பாடுகளையும் வினைத்திறனுடன் அச்சிட்டு/ வெளியிடுவதனை உறுதிப்படுத்தல்.
  • கொழும்பிற்கு வெளியேயுள்ள ஆர்வலர்கள் (அரச, நிதி நிறுவனங்கள், அரச துறை போன்றவை) இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்படும் பணிகளை பெற்றுக்கொள்வதனை இயலச்செய்வதற்கும் வங்கியின் கீர்த்தியை மேம்படுத்துவதற்குமாக பிரதேச அலுவலகங்களின் உதவியுடன் ஒருநாள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை நடத்துதல்.
  • தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித்திட்டமான ஈகோன் ஐகோன் பருவகாலம் ஐஏ இனை நடத்தியமை.  
  • ஊடக அறிக்கைகளை கிரமமாக கண்காணித்தல் மற்றும் மத்திய வங்கி தொடர்பான செய்திகளை முகாமைத்துவத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல், அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் பத்திரிகை வெளியீடுகளைப் பரப்புதல்.
  • முக்கியமான நிகழ்வுகளை புகைப்படம் மற்றும் காணொளிகளில் உள்ளடக்கிக்கொள்ளுதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கி அலுவலர்களினதும் அதேபோன்று ஆர்வலர்களினதும் மனித மூலதனத்தினையும் இயலாற்றலையும் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் அவர்களது அறிவுத் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் அதன் ஆர்வலர்களினதும் அறிவுத் தேவைகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றைக் கொள்வனவு செய்தல்.
  • அறிவுச் சொத்துக்களை செய்முறைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோகித்தல்.

நிதியியல் துறை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் மற்றும் மேற்பார்வைக் கொத்தணி

வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்

  • இடர்நேர்வினை அடிப்படையாகக் கொண்ட மேற்பார்வையினை வலுப்படுத்துவதற்காக தலத்திலான பரீட்சிப்புக்களுக்காக புதிய முறையொன்றினை அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • மேற்பார்வைத் தொழிற்பாட்டையும் பின்டெக் முறைமையினையும் தொடர்ச்சியாக வலுப்படுத்தல்.
  • தற்போதைய சந்தை அபிவிருத்திகளுடனும் பன்னாட்டு சிறந்த நடைமுறைகளுடனும் இசைந்துசெல்லும் விதத்தில் தொடர்பான சட்டங்களையும் ஒழுங்குவிதிகளையும் மீளாய்வு செய்து திருத்துதல்.
  • பன்னாட்டு நியமங்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளுடன் இணங்கியொழுகுதல்.
  • நிதியியல் நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதற்கான சந்தைத் தூண்டலை ஊக்குவித்தல்.
  • நெருக்கடிக்குத் தயாராக இருக்கும் தன்மையினை ஊக்குவித்தல் மற்றும் புதிய உபாயப் பங்காளர்களைக் கண்டறிதல்.
  • தேசிய நிதியியல் வசதிக்குட்படுத்தல் உபாயத்தினை வடிவமைத்தல்.
  • முறையியல் சார்ந்த உறுதிப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு பேரண்ட முன்மதியுடைய மேற்பார்வைத் திணைக்களத்திற்கு பங்களித்தல்.
  • வங்கிகள், கணக்காய்வாளர்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் முகவர்களுடனான தொடர்பூட்டல்களை வலுப்படுத்தல்.
  • அலுவலர்களுக்கு பயிற்சியையும் அபிவிருத்தியையும் வழங்கல் மற்றும் நிதியியல் துறையில் இயலாற்றலைக் கட்டியெழுப்ப உதவுதல்.

வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வை

  • வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வை செய்முறைகளை வலுப்படுத்தல்.
  • வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள், கணக்காய்வாளர்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் முகவர்களுடனான தொடர்பூட்டல்களை வலுப்படுத்தல்.
  • அதிகாரமளிக்கப்படாத நிதியியல் வியாபாரத்தினை கட்டுப்படுத்தல்.
  • வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைத் திணைக்களத்தினதும் வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களினதும் அலுவலர்களினதும் தகைமையினை அதிகரித்தல்.

பொதுப்படுகடன் திணைக்களம்

  • அரச பிணையங்களுக்கான முதலாந்தர ஏலங்களின் பங்கேற்பின் காத்திரமான தன்மையினை அதிகரித்தல்.
  • அரச பிணையங்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளரின் பன்முகத்தன்மையினை விரிவுபடுத்தல்.
  • அரச பிணையங்களில் முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பினை அதிகரித்தல்.
  • படுகடன்களை தீர்ப்பனவு செய்யும் கடப்பாடு.
  • பொதுப்படுகடன் முகாமைத்துவத்தில் வெளிப்படைத் தன்மையினை உறுதிப்படுத்தல்.

தீர்மானம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் திணைக்களம்

  • அடையாளம் காணப்பட்ட இடர்ப்பாட்டிலுள்ள நிதியியல் நிறுவனங்கள் தொடர்பான தீர்மானங்களை முன்னெடுத்தல்.
  • தலையீட்டிற்கான அவசியத்தினை மதிப்பிடுவதற்காக நிதியியல் நிறுவனங்களை அடையாளம் காணுதல், மதிப்பிடல் மற்றும் கண்காணிப்பதற்காக புதிய முறைமைகளையும் நடைமுறைகளையும் விருத்திசெய்தல்.
  • காத்திரமானதும் வினைத்திறன் மிக்கதுமான தீர்மானம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தலுக்காக புதிய சட்டக் கட்டமைப்பினை அபிவிருத்தி செய்தல் அல்லது தற்போதுள்ள சட்டங்களைத் திருத்துதல்.
  • அதிகாரமளிக்கப்படாத நிதியியல் நிறுவனங்கள் அத்துடன்/ அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட திட்டங்கள் தொடர்பில் அவற்றை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • இலங்கை வைப்புக் காப்புறுதி மற்றும் திரவத்தன்மை ஆதரவுத் திட்டத்தினை பேணுதல், நிருவகித்தல் மற்றும் நிறைவேற்றுதல்.

பாதுகாப்புப் பணிகள் திணைக்களம்

  • தலைமை அலுவலகத்தின் சுற்றுப்புற பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்தல்
  • காசுப் போக்குவரத்து தொழிற்பாடுகளுக்கான பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியின் பணிமனைக்குள் விழிப்புடன் பாதுகாப்புப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கி தலைமை அலுவலகம், பிரதேச அலுவலகங்கள், வங்கித்தொழில் கற்கைகள் நிலையம், விடுமுறைக்கால இல்லங்கள் ஆகிய இடங்களின் தீயணைப்பு இடர்நேர்வுகளைத் தணிப்பதற்கு தீ தடுப்பு முறைமை முகாமைத்துவம்.

நிதித் திணைக்களம்

  • நாணய விதிச் சட்டம் மற்றும் பன்னாட்டு நிதியியல் அறிக்கையிடல் நியமம் என்பனவற்றிற்கு இணங்கியொழுகும் விதத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் மாதாந்த மற்றும் வருடாந்த நிதியியல் கூற்றுக்களைத் தயாரித்தல்.
  • வரவுசெலவுத் திட்ட ஏற்பாடுகளுக்குட்பட்டு மத்திய வங்கியின் வெளிவாரி வழங்குநர்களுக்கும் உள்ளகத் தரப்பினர்களுக்கும் கொடுப்பனவுகளைச் செய்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கி அலுவலர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் ஏனைய தொடர்பான கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வெளிநாட்டுக் கடன்களின் மீள்கொடுப்பனவுகளையும் பகிர்ந்தளிப்புக்களையும் சரியான நேரத்தில் துல்லியமாக மேற்கொள்ளுதல்.
  • உபாயத்திட்டங்களின் கீழ், தொடர்பான திணைக்களங்களின் நடவடிக்கைகள் திட்டங்களை இணைக்கின்ற இலங்கை மத்திய வங்கியின் வருடாந்த வரவுசெலவுத் திட்டங்களை கிடைக்கச் செய்தல்.
  • அலுவலர் நலன்புரி, கடன் அறவிடல்களின் முறைமையினை சரியான நேரத்தில் பேணுதல்.
  • ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க இடர்நேர்வு அளவு விதிகள் மற்றும் உள்ளக நிதிகளுக்கான முதலீட்டுக் கொள்கைக் கூற்றுஃ வழிகாட்டல்களுக்குட்பட்டு முன்மதியுடைய விதத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் உள்ளக நிதிகளின் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளல்.
  • பன்னாட்டு நிதியியல் அறிக்கையிடல் தேவைப்பாட்டிற்கிணங்க அது ஓய்வு நிதியங்களின் ஒன்றுசேர்ந்த மதிப்பீடுகளை நடத்துதல் மற்றும் ஓய்வுகால நிதியங்களின் வருடாந்த நிதியியல் கூற்றுக்களை தயாரித்தல். இவை இலங்கை நிதியியல் அறிக்கையிடல் நியமம் மற்றும் பன்னாட்டு சிறந்த நடைமுறைகளுடன் இணங்கிச்செல்லும் விதத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகையிலிருந்தும் வேறாகப் பேணப்படுகின்றன.
  • வங்கிக்குப் பொருட்களையும் பணிகளையும் கொள்வனவு செய்தல்/ வங்கியின் பொருட்களை விற்பனை செய்தல் வங்கிக்கு நன்மைதரும் வழியில் மிகச் சிக்கனமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதனை உறுதிப்படுத்தல்.
  • வங்கியின் நிலையான சொத்துக்களின் பௌதீக சரிபார்ப்புக்களை மேற்கொள்ளல், பதிவேடுகளை இற்றைப்படுத்தல் மற்றும் நிதியியல் அறிக்கையிடல் தொடர்பில் உள்ளக கட்டுப்பாடுகளை காத்திரமான விதத்தில் அதிகரித்தல்.

கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் திணைக்களம்

  • ஒவ்வொரு வியாபார நாளினதும் கொடுப்பனவுகளையும் தீர்ப்பனவுகளையும் மேற்கொள்வதற்காக பங்கேற்கும் நிதியியல் நிறுவனங்களுக்காக முறைமைகளைச் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கச்செய்வதன் மூலம் கொடுப்பனவு முறைமைகளின் சுமுகமான தொழிற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தல்.
  • தொழிற்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைத் தீர்மானங்களிலிருந்து தோற்றுகின்ற காலாந்தர மாற்றங்களை உள்ளடக்குவதற்காக இடைமுக மென்பொருள் இற்றைப்படுத்தலுக்கு வசதியளித்தல் மற்றும் தொடர்பான மாற்றங்களில் தொழிற்பாட்டு அலுவலர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
  • கொடுப்பனவு முறைமைகள், லங்கா செட்டில் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் பணிகள் வழங்குவோரின் தொழிற்பாடுகள் மீதான தடங்கலற்ற நடவடிக்கைத் திட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • அனைத்து வெளிநாட்டுச் செலாவணி, பணச் சந்தை, பெறுதிகள், உலோகங்கள், மூன்றாவது நாணய வெளிநாட்டுச் செலாவணி மற்றும் நிலையான வருமானப் பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் எல்லாவற்றையும் சரியான நேரத்தில் துல்லியமாக தீர்ப்பனவு செய்தல், பன்னாட்டு தொழிற்பாடுகள் திணைக்களத்தின் வெளிநாட்டு ஒதுக்கு முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்பான முறிச் சந்தைப் பெறுகைகள் மற்றும் நிலையான வருமானப் பிணையங்களின் கூப்பன் வருமானங்களையும் கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவுத் திணைக்களத்தின் ஆசிய தீர்ப்பனவு ஒன்றிய பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஆசிய தீர்ப்பனவு ஒன்றிய கொடுக்கல்வாங்கல்களையும் கண்காணித்தல் மற்றும் ஆசிய தீர்ப்பனவு ஒன்றிய கொடுக்கல்வாங்கல்கள் அனைத்தையும் சரியான நேரத்தில் துல்லியமான முறையில் தீர்ப்பனவு செய்தல்.
  • கொடுப்பனவுகளை சுமுகமாக மேற்கொள்வதற்காக, உள்ளே வருகின்ற வெளியே செல்கின்ற சுவிப்ற் செய்திக;டாக தடங்கலற்ற தொடர்பூட்டலை உறுதிப்படுத்தல்.
  • கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு உட்கட்டமைப்பின் அபிவிருத்திக்கு வசதியளித்தல், சில்லறை கொடுப்பனவு முறைமைகளின் தொழிற்பாட்டாளர்களாகத் தொழிற்படுவதற்கு தகைமையுடைய பணி வழங்குவோருக்கு உரிமம்/ பதிவினை வழங்குதல் மற்றும் பணி வழங்குவோர் இலத்திரனியல் கொடுப்பனவு முறைமைகள் தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்கியொழுகின்றமையினை மேற்பார்வை/ கண்காணிப்பு செய்தல்.
  • கொடுப்பனவு தீர்ப்பனவு முறைமை மீதான தரவுகளைச் சேகரித்தல், தொகுத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல், வழிப்புணர்வினை அதிகரித்தல், இலத்திரனியல் சில்லறை கொடுப்பனவு முறைமைகளை விரிவாக்குவதற்கு வசதியளித்தல்.
  • சார்க் கொடுப்பனவுக் குழு, தென்கிழக்காசிய மத்திய வங்கிகள், ஆசிய தீர்ப்பனவு ஒன்றிய பணிப்பாளர் சபைக் கூட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுக் கூட்டங்கள் போன்றவற்றின் கூட்டங்களின் பங்கேற்றல். 

நிதியியல் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் திணைக்களம்

  • நிதியியல் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் திணைக்களமானது, 1949 ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க நாணயவிதிச்சட்டத்தின் பிரிவு 33இன் ஏற்பாடுகளின் கீழ் திருத்தப்பட்டவாறு  நிறுவப்பட்டது.
  • நிதியியல் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் திணைக்கள கண்காணிப்பின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகள், உரிமம் பெற்ற சிறப்பியல்பு வாய்ந்த வங்கிகள், உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள், சிறப்பியல்பு வாய்ந்த லீசிங் கம்பனிகள், முதனிலை முகவர்கள், கொடுப்பனவுகளின் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் தீர்ப்பனவு முறைமைகள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
  • குறுங்காலத்தில், நிதியியல் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் திணைக்களமானது இலங்கை மத்திய வங்கி ஒழுங்குபடுத்தும் நிறுவனங்களின் நுகர்வோர்களினால் பணிப்புரைக்கப்படும் அனைத்து வெளிப்புற புகார்களையும் குறைகளையும் பெறுதல் மற்றும் அவற்றின் பரவலின் ஒரு முக்கிய தொடர்பு புள்ளியாக  செயல்படும்.
  • நடுத்தர காலத்தில் நிதியியல் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் திணைக்களமானது
   • நிதி நிறுவனங்களின் சந்தை நடத்தைகளின் தரங்களை மேற்பார்வை செய்தல்
   • உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு சந்தை அபிவிருத்தி மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளுடன்; இசைந்து செல்லும் நிதியியல் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கொள்கைகளினை மீளாய்வு செய்தல்
   • முறைகேடுகள், தவறான நடத்தைகள் தொடர்பான செயற்றிறன் மற்றும் எதிர்வினை வழிமுறைகளை மேற்கொள்ளும் அதேவேளை நிதியியல் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தொடர்பான சிக்கல்களில் வளர்ந்துவரும் பாதிப்புகளை அடையாளம் கண்டு கண்காணித்தல்.

போன்றவற்றின் மீது கவனம் செலுத்தும்

இயலாற்றலைக் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் ஆதரவளித்தல் கொத்தணி

மனிதவளத் திணைக்களம்

  • தேவையான அலுவலர்களை, கிரமமான இடைவெளிகளில் அல்லது வங்கியின் தேவையினைப் பொறுத்து பொருத்தமான நேரத்தில் நாணயச் சபையின் ஒப்புதலுடன் ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்.
  • ஊழியர்களின் தொடர்பான வகையினருக்காக ஆலோசனை அமர்வுகள்/ திசை முகப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடத்துதல்.
  • வங்கியின் தேவையைப் பொறுத்து குறிப்பிட்ட பணிகளை வெளியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
  • ஊழியர்களுக்கான செயலாற்ற மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை தயாரித்தல்.
  • தரம் மற்றும் வகுப்பு பதவி உயர்வுத் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல்.
  • ஊழியர்களுக்கான வருடாந்த தொழில் சுழற்சித் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தல்
  • முகாமைத்துவத்திற்கும் தொழிற்சங்கங்களுக்குமிடையில் தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகளைப் பேணுதல்.
  • பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு உள்ளகப் பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளுக்கு வசதியளித்தல் மற்றும் இணைத்தல்.
  • இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கான பயிற்சிகளுக்குரிய ஏற்பாடுகளை இணைத்தல்.
  • திணைக்களத்தின் மற்றைய பணிகளையும் திணைக்கள நிருவாக விடயங்களையும் கவனித்தல்.
  • வங்கி ஊழியர்களின் முக்கியமான தகைமை இடைவெளி உட்பட பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.
  • அலுவலர்களுக்கு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பட்டப்பிற்படிப்பு கற்கைகளுக்கு வசதியளித்தல்.
  • குறுங்கால வெளிநாட்டு உள்நாட்டு பயிற்சி வாய்ப்புக்களுக்கு அலுவலர்களுக்கு வசதியளித்தல்.
  • பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பான விடயங்களில் தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக பயிற்சிக் குழுக் கூட்டங்களை ஒழுங்குசெய்தல்.
  • பின்பயிற்சித் தேவைப்பாடுகளை நிறைவு செய்வதற்கு அலுவலர்களுக்கு வசதியளிப்பதற்காக துணைப் பயிற்சிக் குழுக் கூட்டங்களை ஒழுங்குசெய்தல்.
  • புகழ்பெற்ற உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவகங்களிலிருந்து தொழில்சார் தகைமைகளைஃ உறுப்புரிமைகளைப் பெறுவதற்கு அலுவலர்களுக்கு வசதியளித்தல்.

பிரதேச அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

  • நிதியியல் வசதிக்குட்படுத்தலுக்கான தேசிய உபாயத்தினை அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • ஏனைய தொடர்பான அரச நிறுவனங்கள்ஃ முகவர்களின் உதவியுடன் மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கொடுகடன் திட்டங்களினூடாக நுண்பாக, சிறிய நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளுக்கான நிதி வசதிகளை கிடைக்கச் செய்தல்.
  • வேளாண்மையாளர்கள் மற்றும் சிறிய நடுத்தர அளவு வேளாண்மையாளர் தொழில்முயற்சியாளர்களிடமே விழிப்புணர்வினை உருவாக்குதல் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களின் கீழ் நுண்பாக, சிறிய நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட துணைக் கடன்களைக் கண்காணிப்பதற்காக கள விஜயங்களை மேற்கொள்ளுதல்.
  • உற்பத்திசார்ந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக தாங்கக்கூடிய நிதியியல் பணிகளின் கிடைப்பனவினை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலமாக வேளாண்மை, கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் துறைகளிலுள்ள நுண்பாக, சிறிய நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளை ஊக்குவித்தல்.
  • தேர்ச்சி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் இயவளவினைக் கட்டியெழுப்பும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் நடத்துதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற கொடுகடன் திட்டங்கள் தொடர்பான பொதுமக்களிடையே நிதியியல் அறிவு மற்றும் நிதியியல் வசதிக்குட்படுத்தல், சிறிய நடுத்தர தொழில்முயற்சி துறை அபிவிருத்தி போன்றவற்றில் காணப்படும் தகவல் இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கு இலத்திரனியல், அச்சு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தல்.
  • முழுமையாக தன்னியக்கப்படுத்தப்பட்ட முறைமையினை அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • நாட்டின் நீடித்து நிலைத்திருக்கும் அபிவிருத்திக்காக நவீன வேளாண்மை நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கிராமங்களை பசுமைக் கிராமங்களாக மாற்றியமைத்தல்.
  • புதிதாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட உயர் அலுவலர் வகுப்பு மற்றும் உயர் அலுவலர் அல்லாத வகுப்பிலிருந்து பிரதேச அலுவலகங்களுக்கு 5 ஆண்டு காலத்திற்கு மாற்றல் செய்யும் முறையினை நடைமுறைப்படுத்தல்.
  • அளவீடுகள் உட்பட, பிரதேச ரீதியாக 50 பரீட்சிப்புக்கள், பரிசோதனைகள் மற்றும் ஏனைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • தேர்ச்சி மற்றும் இயலாற்றலை அதிகரிப்பதற்காக பல்வேறு விடயங்களிலும் 15 பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
  • 770 பல்வேறுபட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டு நடத்தப்பட்டதுடன் ஏறத்தாழ 100,000 இற்கு மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு வசதியளிக்கப்பட்டது. மத்திய வங்கியின் நம்பகத்தன்மை வலுப்படுத்தப்பட்டதுடன் நிதியியல் வசதிக்குட்படுத்தலையும் அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய வளர்ச்சியையும் அதிகரித்தல்.
  • பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பிலும் 325 தடவைகள் பிரதேசங்களுக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  • உபாயங்களின் மதிப்பீடு தொடர்பில் 02 தாக்க மதிப்பீடுகளும் 3 அறிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 
  • பிரதேச அலுவலங்களின் நிருவாகத்தினை பலப்படுத்தல், பிரதேச அலுவலகங்களின் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல்.
  • பிரதேச அலுவலகங்களின் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களின் மீது 70 மேற்பார்வைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
  • 150 கொள்கை, நிருவாகம், வரவுசெலவுத் திட்டம் மற்றும் மனிதவளங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

வங்கித்தொழில் கற்கைகளுக்கான நிலையம்

  • மத்திய வங்கி அலுவலர்களுக்கும் நாட்டிலுள்ள ஏனைய நிதியியல் நிறுவனங்களின் அலுவலர்களுக்கும் மத்திய வங்கித்தொழில், வங்கித்தொழில் மற்றும் நிதி, பொருளாதாரம், முகாமைத்துவம், மொழிகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் ஆகிய துறைகளில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வள ஆளணியினரின் பங்கேற்புடன் ஆய்வரங்குகள் மற்றும் செயலமர்வுகள் உட்பட இயலாற்றலைக் கட்டியெழுப்பும் பரந்த வீச்சிலான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வழங்குதல். 
  • தென்கிழக்காசிய மத்திய வங்கிகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிலையம், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, பன்னாட்டு நாணய நிதியம், வெளிநாட்டு மத்திய வங்கிகள் மற்றும் பன்னாட்டு பயிற்சி நிறுவனங்கள் போன்ற பன்னாட்டு அமைப்புக்களின் ஒத்துழைப்புடன் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வழங்குதல். 
  • பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை மேற்கொள்வது தொடர்பில் பாடவிதான அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் பற்றி வங்கித்தொழில் கற்கைகளுக்கான  நிலையத்திற்கு மதியுரைகளை வழங்கும் சபையாக செயற்படும் விதத்தில் பீட மதியுரைக் குழுவினை உருவாக்குதல்.
  • நிதியியல் துறையிலுள்ள தொழில்சார் நிபுணர்களின் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்கேற்ற விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வருடாந்த அடிப்படையில் வழங்குதல்.
  • நிதியியல் பணிகள் தொழில்துறையின் முக்கிய துறைகளில் காணப்படும் தேர்ச்சி மற்றும் அறிவு இடைவெளியினை நிரப்பும் பொருட்டு தொழில்துறையின் குறித்துரைக்கப்பட்ட பயிற்சித் தேவைகளையும் இணங்குவிப்புத் தேவைப்பாடுகளையும் பரிசீலனையில் கொண்டு பரந்த வீச்சில் அமைந்த விசேட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வழங்குதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கி, தொடர்பான அமைச்சுக்கள் என்பனவற்றின் மூத்த அலுவலர்கள், பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் ஆகியோரை இலக்காகக் கொண்டு பன்னாட்டு நிபுணர் ஒருவரின் மூலம் கட்டமைக்கப்பட்ட உயர்மட்ட ஆய்வரங்கொன்றினை நடாத்துதல்.
  • நிதியியல் துறையிலுள்ள தொழில்நிபுணத்துவம் சார்ந்தவர்களுக்கு வலுவூட்டும் விதத்தில் புதிய தொழில்நுட்பவியல் அபிவிருத்திகளுக்கு சமமான விதத்தில் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் ஆய்வரங்குகளையும் செயலமர்வுகளையும் மீளாய்வு செய்து வடிவமைத்தல்.
  • பயிற்சித் தேவை தொடர்பான அளவீடுகளை மேற்கொள்ளல் மற்றும் வேறுபட்ட துறைகளில், குறிப்பபாக, வங்கித்தொழில் மற்றும் நிதியியல் தொழில் துறைகளிலுள்ள தொழில்சார்ந்தவர்களுடன் கலந்தாராய்வுகளை மேற்கொள்ளல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியின் பல்வேறு திணைக்களங்களின் ஒத்துழைப்புடன் நாட்டில் பிரதேச மட்டத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்காக பல்வேறுபட்ட ஆய்வரங்குளையும் செயலமர்வுகளையும் நடாத்துதல்.
  • பொருளாதாரத்தினைப் பயிலும் உயர்தர மாணவர்களை முக்கிய இலக்காகக் கொண்டு கல்விசார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத் தொடர்களை சிங்களத்திலும் தமிழிலும் ஒளிபரப்புதல்.
  • பொதுமக்களின் நிதியியல் அறிவினை உயர்த்துவதற்காக புகழ்பூத்த உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிபுணர்களின் பங்களிப்புடன் சமகால பொருளாதார விடயங்கள் மீது பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல்.
  • வங்கித்தொழில் கற்கைகளுக்கான நிலையத்தின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பங்கேற்போர், வதிவிட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்கேற்போர், அரச மற்றும் நிதியியல் நிறுவனங்களின் அலுவலர்களுக்கு கோரிக்கையின் பேரில் வதிவிட வசதிகளை வழங்குதல்.
  • அலுவல்சார் நிகழ்வுகளை நடாத்துவதற்கு அரசாங்கத்திற்கும் நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கும் ஏற்பாட்டு வசதிகளை வழங்குதல்.

அலுவலர் பணிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

  • வீடமைப்புக் கடன்களுக்கு ஒப்புதலளித்தல் மற்றும் வழங்குதல்.
  • ஊழியர் சேம நிதியம் மற்றும் அலுவலர் நன்மைகள் திட்டக் கடன்களுக்கு ஒப்புதலளித்தல் மற்றும் வழங்குதல்.
  • ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வுபெற்றோருக்கும் சரியான நேரத்தில் தரமான பணிகளை வழங்குவதற்காக SH(M)LS இன்கீழ் வழங்கப்படுகின்ற கடன், வழங்கப்பட்ட கடன்களின் அறவிடல் என்பன மீதான துல்லியமான தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வசதிகளை இயலச்செய்தல்.
  • ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்றேரின் மருத்துவ செலவுகளை அவர்களது கோரிக்கையின் படி மீளளித்தல் தகவல்களை பரப்பும் விடயத்தில் சரியான பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளை மீளளித்தல்.
  • கடமையிலுள்ள வங்கி அலுவலர்களுக்கு வினைத்திறன் மிக்க மருத்துவ நிலையப் பணிகளை வழங்குவதற்காக புதிய பதிவுகளுடன் மருத்துவ நன்மைகள் திட்டததின் தரவுத்தளத்தினை இற்றைப்படுத்தல்.
  • அவை சுவைமிக்கதும் ஊட்டச்சத்து மிக்கதுமான காலை மற்றும் மதிய உணவு, மற்றும் தேநீரை அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் வழங்குதல் மற்றும் உணவு குடிபானங்களுக்காக திணைக்களங்கள் விடுக்கும் விசேட கோரிக்கைகளைப் பூர்த்திசெய்தல்.
  • உணவக களஞ்சியசாலையிலுள்ள இருப்புக்களின் பௌதீக சரிபார்ப்புக்களை மேற்கொள்ளுதல் உணவகத்திற்கான வருடாந்த கணக்குகளைத் தயாரித்தல்.
  • ஊழியர்களுக்கு விரைவான பணிகளை வழங்குவதற்காக நலன்புரிப் பணிகளை மேம்படுத்தி தரமுயர்த்தல்.
  • மரண நன்கொடைத் திட்டம், மரண நிவாரண நிதியம், இடர்ப்பாட்டு நிவாரண நிதியம் என்பனவற்றின் கீழான வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் இடர்பாட்டு நிவாரண நிதியம், மரண நிவாரண நிதியம் மற்றும் மரண நன்கொடைத் திட்டம் என்பனவற்றின் முதலீட்டினைஃ மேற்பார்வை செய்தல்.
  • திணைக்கள நடவடிக்கைகளில் நிதியியல், தொழிற்பாட்டு மற்றும் இடர்நேர்வுகளைக் குறைப்பதற்கான (வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான) கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • வரவுசெலவுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல், இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், செயலாற்ற மதிப்பீட்டு முன்னேற்ற அறிக்கைகள், உபாயத்திட்டமிடல் மற்றும் ஏனைய நிருவாக நடவடிக்கைகள்.

ஊழியர் சேம நிதியம்

  • நிதிய முகாமைத்துவத்தின் காத்திரமான தன்மையினையும் வினைத்திறனையும் உறுதிப்படுத்தும் விதத்தில் நிறுவனரீதியான இயலாற்றலை அதிகரித்தல்.
  • புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புக்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் இடர்நேர்விற்கு சீராக்கம் செய்யப்பட்ட உயர்ந்த மட்ட வருவாயினை உருவாக்கும் விதத்தில் பொருத்தமானவாறு சொத்துக்களின் ஒதுக்குகளைப் பேணுதல்.
  • இலக்கிடப்பட்ட சொத்து ஒதுக்குடன் இசைந்துசெல்லும் விதத்தில் சொத்துப் பட்டியலை மீளாய்வு செய்து மீளசமநிலைப்படுத்தல், விளைவு வளையி, சந்தை திரவத்தன்மை சந்தை மனோபாவங்கள் மற்றும் ஏனைய பேரண்டப் பொருளாதாரக் காரணிகள் என்பனவற்றின் நடத்தையினை பரிசீலனையில் கொண்டு நிலையான வருமானம் மற்றும் பங்குரிமையில் இரண்டாந்தரச் சந்தையில் வர்த்தகம்.
  • நிதியியல் இடர்நேர்வுகளை முகாமைப்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல்.
  • தொழில்தருநர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் ஏனைய ஆர்வலர்களை இணைப்பதற்கான வெப்தளத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட தகவல் தொடர்பூட்டல் தொழில்நுட்பத்தினை மேம்படுத்தல்.
  • தற்போதுள்ள தரவுத் தளத்தின் தரத்தினை உயர்த்துதல் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டையினைப் பயன்படுத்தி ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களம் மற்றும் தொழில் திணைக்களம் இரண்டினையும் இணைக்கின்ற உறுப்பினர் மையத் தரவுத்தளத்தினை தரமுயர்த்தும் செயற்பாடுகளை விரைவுபடுத்தல்.
  • பணிகளின் வழங்கல் மட்டத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக ஊழியர் சேம நிதியத் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பாக ஆர்வலர்களிடையேயான விழிப்புணர்வினை மேம்படுத்தல் மற்றும் பூரணமான துல்லியமானதும் இற்றைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்பினர் தரவுத்தளத்தினை பேணுவதற்குமான அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றினை ஏற்படுத்துதல்.
  • அரையாண்டு உறுப்பினர் கணக்குக் கூற்றுக்களை வழங்குதல் மற்றும் வீடமைப்பு கடனுக்கான உறுப்பினர் நிலுவைச் சான்றிதழ்களை வழங்குதல்.
  • நாணயச் சபை, தொழில் அமைச்சு மற்றும் நிதியமைச்சிற்கு வருடாந்தக் கணக்குகளை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் செய்தித்தாள்களில் கணக்குகளை பிரசுரித்தல். 
  • ஊழியர் சேம நிதியத்தின் சேகரிப்புக்கள் மீளளமைப்புக்கள் மற்றும் ஏனைய கொடுக்கல்வாங்கல்களின் துல்லியத்தன்மையினை சரிபார்த்தல்.
  • செலுத்தத்தவறிய வீடமைப்புக் கடன் தவணைப் பணத்தினை கடன் வழங்கல் நிறுவனங்களுக்கு தீர்ப்பனவு செய்தல் மற்றும் உறுப்பினர்களின் விசாரணைகளுக்கு விரைவான முறையில் பதிலிறுத்தல்.
  • ஊழியர் சேம நிதியத்தின் வெளிவாரி கணக்காய்வினை நடத்துவதற்காக கணக்காய்வாளர் திணைக்களத்திற்கு தகவல்களை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கண்காணிப்புப் பதிலிறுப்புக்களைத் தொகுத்தல்.
  • ஆர்வலர்களுக்கு தரவுகள்ஃ தகவல்களை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் பரப்புதல்.
  • உள்ளக கணக்காய்வாளருடன் உள்ளகக் கண்காணிப்பு கூட்டங்களை நடத்துதல் தொழில் திணைக்களத்துடன் முன்னேற்றம் தொடர்பான மீளாய்வுக் கூட்டத்தினை நடத்துதல்.
  • தேசிய அடையாள அட்டையினைப் பயன்படுத்தி ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்கள் மற்றும் தொழில் திணைக்களம் இரண்டினையும் இணைக்கின்ற உறுப்பினர் மையத் தரவுத் தளத்தினை தரமுயர்த்துகின்ற செயற்பாட்டினை விரைவுபடுத்தல்.
  • திணைக்களத்திற்கு தேவையான அனைத்து எழுதுகருவிகள், கணனிச் சாதனங்கள், அலுவலகச் சாதனங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் மற்றும் பொருத்துக்கள் உரிய நேரத்தில் கொள்வனவு செய்வதுடன் திணைக்களத்தின் வினைத்திறனை அதிகரிப்பதனையும் திணைக்களத்தின் சுமுகமான தொழிற்பாடுகளையும் இயலச்செய்கின்ற பணிகளை வெளியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
  • ஊழியர் சேம நிதியத் திணைக்களத்தின் இலக்குகளை அடைந்துகொள்ளும் விதத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஏனைய திணைக்களங்களுடனும் நிறுவனங்களுடனும் இணைப்புக்களை மேற்கொள்ளுதல்.

செயலகத் திணைக்களம்

  • வருடாந்த கொள்வனவுத் திட்டத்தினை தயாரித்தல் மற்றும் திட்டத்தின்படி பொருட்களும் பணிகளும் கொள்வனவு செய்யப்படுவதனை உறுதிப்படுத்தல்.
  • எழுதுகருவிகள் களஞ்சிய மொன்றினைப் பேணுதல்
  • மற்றைய திணைக்களங்களின் கொள்வனவு தொடர்பான விடயங்களுக்கு உதவுதல்.
  • அளவீட்டுச் சபையுடன் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் காலம் கடந்த தேவையற்ற ஆவணங்களை, எழுதுகருவிகளை மற்றும் ஏனைய வங்கியின் மூலதனமல்லா விடயங்களை அகற்றுதல் இணைப்புச் செய்தல்.
  • மத்திய வங்கிச் சொத்துக்களின் தனிப்பட்ட இடர்நேர்வுகளை மதிப்பீடு செய்ததன் பின்னர் போட்டிவிலைகளில் அச்சொத்துக்களை உள்ளடக்கும் விதத்தில் அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய காப்புறுதியினைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
  • அலுவல்சார் முறையில் அல்லதுஃ தனிப்பட்ட முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு விஜயம் செய்யும் வங்கி ஊழியர்களுக்கு உதவுதல்
  • விடுப்புக்களையும் வங்கியின் ஏனைய பொதுவான நிருவாக விடயங்களையும் கையாளுதல்.
  • வங்கி ஊழியர்களின் பயிற்சி மற்றும் தேர்ச்சி அபிவிருத்திக்கு வசதியளித்தல்
  • அஞ்சல் அறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஞாபகார்த்த நிகழ்வுகளை நடத்துதல்.
  • ஓய்வுகால நன்மைகளை கொடுப்பனவு செய்தல் மற்றும் ஓய்வுநிதியத் திட்டங்களுடன் தொடர்பான மற்றைய விடயங்களைக் கையாளுல்.

வசதிகள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

  • அமைப்பியலின் ஆற்றல், பணிகளின் தரம் மற்றும் பொதுவான வினைத்திறன் என்பனவற்றினை உயர்த்துவதற்காக இலங்கை மத்திய வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தினைப் புதுக்கி அமைத்தல் மற்றும் புதிய பொருத்துக்களை மேற்கொள்ளுதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியின் கட்டடங்களைப் புதுப்பித்தல்ஃ மீளமைத்தல்
  • மின் உருவாக்கிகள், மின் தூக்கிகள் மற்றும் மின் சாதனங்களை நிறுவுதல்/ தரமுயர்த்தல்
  • முகாமைத்துவத்தின் நிகழ்வுகளை கவனத்தில் மற்றும் தொடர்பூட்டல் பணிகளை வழங்குதல்
  • கிரமமான பரீட்சிப்பு மற்றும் மேற்பார்வையின் கீழ் இன்றியமையாத பணிகளை (மின்வலு, வெளிச்சம், குளிரூட்டல் மற்றும் குடிநீர்) வழங்கல்
  • தேவைக்கேற்றவாறு கொள்வனவு நடவடிக்கைகளுக்கு வசதியளித்தல்.
  • நாளாந்த தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்காக இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் வெளியிலிருந்தான பணிகளை வழங்குபவர்களுக்கும் ஊர்திகளின் மூலம் பாதுகாப்பானதும் நேரம் தவறாததுமான போக்குவரத்துக்களை வழங்குதல்.

ஆளுநர் செயலகத் திணைக்களம்

 

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் இணங்குவிக்கும் கொத்தணி

உள்ளகக் கணக்காய்வுத் திணைக்களம்

  • கணக்காய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு உலகளாவிய நியமங்களை பின்பற்றுதல்.
  • உபாயக் கணக்காய்வுத் திட்டத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இடர்நேர்வினை அடிப்படையாகக் கொண்ட வருடாந்த கணக்காய்வுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்.
  • செயற்கிரம கணக்காய்வு ஒப்படைகள், விசேட கணக்காய்வு ஒப்படைகள், உடன் கணக்காய்வு என்பனவற்றை ஆற்றுதல் மற்றும் கணக்காய்வு விதந்துரைப்புக்களை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டமையின் அளவினை பின் தொடர்தல்.
  • முன்னேற்றங்களை (நாணயச் சபை மற்றும் நாணயச் சபை மதியுரை, கணக்காய்வுக் குழுவிற்கு) அறிக்கையிடல்.
  • இடர்நேர்வினை அடிப்படையாகக் கொண்ட உத்தரவாதப் பணிகள், இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் மீது ஆர்வலர்களின் விழிப்புணர்வினை அதிகரிக்க வசதியளித்தல்.
  • மதியுரைக் கணக்காய்வுக் குழுவின் நடவடிக்கைகளுக்கு வசதியளித்தல்.
  • கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு அரையாண்டு அறிக்கைகளை வழங்குதல்.
  • தரமதிப்பீட்டு மீளாய்வினை நடத்துதல்.

கொள்கை மீளாய்வு கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

  • இனிவரும் காலப்பகுதிக்கான உபாய முன்னுரிமைகளின் உருவாக்கத்திற்கு வசதியளிக்கின்ற விதத்தில் புதிய உபாயத் திட்டமிடல் செயன்முறையினை நடைமுறைப்படுத்தி மேம்படுத்தல்.
  • காலாண்டு அடிப்படையில், உபாய முன்னுரிமைகள் மற்றும் திணைக்கள ரீதியிலான நடவடிக்கைத் திட்டம் - 2018 இன் நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பான முன்னேற்றம் பற்றிய மீளாய்வு செய்தல் மற்றும் அறிக்கையளித்தல்
  • 2019ஆம் ஆண்டிற்கான திணைக்கள நடவடிக்கைத் திட்டத்தினை இறுதிப்படுத்துவதற்கு வசதியளித்தல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியின் நடவடிக்கைத் திட்டம் - 2019இனை வெளியிடல்
  • முன்னேற்றங்களை கண்காணித்தல் தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவலகங்கள் அமைச்சுடன் இணைப்புக்களை மேற்கொள்ளல்
  • அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வாய்ப்புக்களை வழங்குவதற்கு வசதியளித்தல்.

சட்டத் திணைக்களம்

  • கொள்கை விடயங்கள் மற்றும் உபாயங்கள் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் தொழிற்பாட்டு இலக்குகள் தொடர்பில் சட்டப் பிரச்சனைகள் மீது முகாமைத்துவத்திற்கு மதியுரைகளை வழங்கல்.
  • புதிய சட்டங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் ஏற்கனவேயுள்ள சட்டங்களையும் சட்ட சாதனங்களையும் மீளாய்வு செய்தல்.

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களம்

  • நிதி சார்ந்த இடர்களைக் கண்காணித்தல்

    • பன்னாட்டு ஒதுக்குகள், உள்ளக  முதலீட்டு நிதியங்கள் மற்றும் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் ஆகியவற்றிற்கான மூலோபாய சொத்துக்கள் ஒதுக்கீடு (Strategic Asset Allocation), முதலீட்டுக் கொள்கைக் கூற்று (Investment Policy Statement) மற்றும் முதலீட்டு வழிகாட்டுதல்கள் (Investment Guideline) போன்ற கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை மதிப்பாய்வு/ மீளாய்வு செய்தல்.
    • பன்னாட்டு ஒதுக்குகள், உள்ளக  முதலீட்டு நிதியங்கள்  மற்றும் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் நிதிய மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான கடன் மற்றும் சந்தை இடர்களை சுயாதீனமாக கண்காணித்தல்.
    • பன்னாட்டு ஒதுக்குகள், உள்ளக  முதலீட்டு நிதியங்கள்  மற்றும் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் தொடர்பான கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுடன் இணக்கப்பாட்டினைக் கண்காணித்தல்.
    • கடன் மற்றும் சந்தை இடர்களை மாதாந்த அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட முதலீட்டு மேற்பார்வைக் குழுவுக்கும், காலாண்டு அடிப்படையில் சபை இடர் மேற்பார்வைக் குழு மற்றும் நாணயச் சபை ஆகியவற்றுக்கு அறிக்கையிடல்.

   செயல்பாட்டு இடர்களைக்  கண்காணித்தல்

    • இலங்கை மத்திய வங்கியின் அனைத்து திணைக்களங்களிலும் செயல்பாட்டு இடர் மேலாண்மைக் கட்டமைப்பை செயல்படுத்துதல் மற்றும் திணைக்களங்களின் செயல்பாட்டு இடர் மதிப்பீட்டிற்கான வசதிகளை வழங்குதல்.
    • இடர் மேலாண்மைக் கொள்கை அறிக்கை, செயற்பாட்டு இடர் வகைபிரிப்பு, செயல்பாட்டு இடர் மேலாண்மை வழிகாட்டுதல்கள், சம்பவ அறிக்கை முறைமைக்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயற்பாட்டு இடர் வகைபிரிப்பு ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மீளாய்வு செய்தல்.
    • திணைக்களங்களால் அறிக்கையிடப்பட்ட தொடர்புடைய செயல்பாட்டு இடர்கள் மற்றும், சம்பவங்கள்/ நூலிழையில் தவிர்க்கப்பட்ட சம்பவங்களை நிதி அல்லாத இடர் மேலாண்மைக் குழு, சபை இடர் மேற்பார்வைக் குழு மற்றும் நாணயச் சபை ஆகியவற்றுக்குத் தெரியப்படுத்தல்.
    • இலங்கை மத்திய வங்கியின் சம்பவ அறிக்கை முறைமையை  நிர்வகித்தல்.
    • இலங்கை மத்திய வங்கி ஊழியர்களுக்கு செயல்பாட்டு இடர் விழிப்புணர்வு அமர்வுகளை நடத்தல்.

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

  • குற்றவியல் விடயச் சட்டத்தினூடாக பரஸ்பர உதவியினைத் திருத்தியதன் மூலம் நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழுவின் விதந்துரைப்பு 37இனை (பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு) நடைமுறைப்படுத்தல்.
  • நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழுவின் ஐழு 3 இனை நடைமுறைப்படுத்தல் (நிதியியல் உளவறிதல் மேற்பார்வை)
  • நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழுவின் ஐழு 3 இனை நடைமுறைப்படுத்தல் (குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதியல்லா வியாபாரம் மற்றும் நிபுணத்துவ ஆட்களின் மேற்பார்வை)
  • நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழுவின் ஐழு 5 இனை நடைமுறைப்படுத்தல் (கம்பனிச் சட்டங்களைத் திருத்துதல்)
  • நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழுவின் ஐழு 11 இனை நடைமுறைப்படுத்தல் (கொரிய சனநாய சோசலிசக் குடியரவு மற்றும் ஈரான் மீதான ஆயுதப் பெருக்கச் செயலணிக் குழுவின் தீர்மானம்)
  • பரஸ்பர மதிப்பீட்டு அறிக்கை விதந்துரைப்புக்களை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் பரஸ்பர மதிப்பீட்டினால் அடையாளம் காணப்பட்ட இடைவெளிகளைச் சீர்செய்தல்.
  • நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவின் அதிகார வரம்பிற்குள் வருகின்ற நிறுவனங்களிடமிருந்தான அறிக்கைகளை சேகரித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல்.
  • நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதியல்லா வியாபார தொழில்சார் நிபுணத்துவ ஆட்கள் மீதான பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் இணங்கிnhழுகாமை மீது தடைகளை விதித்தல்.
  • பொருத்தமான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் அல்லது மேற்பார்வை அதிகாரிகளுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்.
  • நிதியியல் நிறுவனங்கள், குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதியல்லா வியாபார தொழில்சார் நிபுணத்துவ ஆட்கள் சட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகள் மற்றும் பங்குத்தரகர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய ஆர்வலர்களுக்காக பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.
  • நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணிக் குழு மற்றும் ஆசிய பசுபிக் குழுமம் என்பனவற்றிற்கான இணங்குவிப்பு மட்டம் மீதான முன்னேற்ற அறிக்கை
  • நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவின் வெளியீடுகளை வெளியிடல்.
  • இலக்கிடப்பட்ட நிதியியல் தடைகள் அமைப்பின் கீழ் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் சபைத் தீர்மானத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட பட்டியலுக்கு திருத்தங்களை வெளியிடல்.

ஆளுநர் செயலகத் திணைக்களம்

  • ஆளுநர் செயலகத் திணைக்களமானது திணைக்களம்சார் நடவடிக்கைகளின் சீரான, வினைத்திறன்மிக்க தொழிற்பாடுகளை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, ஏனைய திணைக்களங்களின் முக்கிய நடவடிக்கைகளை ஆளுநரின் கவனத்திற்கு கொண்டுவருவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றது.
  • ஆளுநரினால் திணைக்களங்களுக்கு வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் முன்னேற்றம் பற்றி பின்தொடர் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்.
  • ஆளுநருடன் தொடர்புபட்ட சந்திப்புக்களை முகாமைசெய்தல்.
  • நாணயச் சபைக் கூட்டம் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வேறு உத்தியோகபூர்வ கூட்டங்கள் போன்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதற்கு கேட்போர்கூடத்தை ஒதுக்கீடு செய்தல், பாதுகாப்பு இசைவு வழங்கல், ஆசன ஒதுக்கீடு உட்பட தேவையான நடவடிக்கைகளையும் ஏற்பாடுசெய்தல்.
  • ஆளுநரின் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு விஜயங்களுடன் தொடர்புடைய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளுதல்.
  • வெளிநாட்டுப் பிரமுகர்களுக்கான உபசரணைக் கடமைகளை நிறைவேற்றுதல்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியினுள்ளும் மத்திய வங்கிக்கு வெளியிலும் ஆளுநர் பங்கேற்கின்ற அனைத்து நிகழ்வுகளுக்குமான ஏற்பாடுகளை ஒழுங்கமைத்தல்.