பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்

10.08.2023   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் இல: 35/01/005/0007/19   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
02.01.2023   2023ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை   முற்பணங்கள் மீதான மத்திய வங்கியின் வட்டி வீதம் (வங்கி வீதம்)
19.08.2021   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் இல. 35/01/005/0007/18   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
17.06.2020   Operating Instruction No. 35/01/005/0007/17   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
21.04.2020   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் இல: 35/01/005/0007/16   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்: நாளாந்த ஆகக்குறைந்த வைப்பு
17.03.2020   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் 35/01/005/0007/15   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
11.02.2020   Circular No. 35/03/016/007/005   Outright Auctions under Open Market Operations

Pages