දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා නිකුත් කරන ලද නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක සහ චක්‍රලේඛ

05.09.2019   Circular No. 35/03/021/0013/003   Open Market Operations of the Central Bank of Sri Lanka
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/004   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/003   Revised Time Schedule for Open Market Operations
22.02.2019   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/14   සංචිත අවශ්‍යතා
14.02.2019   Operating Instruction No. 35/03/016/007/002   Consolidated Operating Instructions on Market Operations
14.02.2019   2019 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි   2018 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි සඳහා සංශෝධන
14.11.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/13   සංචිත අවශ්‍යතා
12.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/12   සංචිත අවශ්‍යතා
01.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/11   සංචිත අවශ්‍යතා
20.09.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/10   සංචිත අවශ්‍යතා
18.06.2018   ගැසට් අංක 2061/7   මුදල් තැරැව්කරණ රෙගුලාසි

Pages