දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා නිකුත් කරන ලද නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක සහ චක්‍රලේඛ

19.08.2021   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක. 35/01/005/0007/18   සංචිත අවශ්‍යතා
17.06.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/17   සංචිත අවශ්‍යතා
21.04.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/16   සංචිත අවශ්‍යතා: අවම දෛනික තැන්පතු
17.03.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/15   සංචිත අවශ්‍යතා
05.09.2019   චක්‍රලේඛ අංක. 35/03/021/0013/003   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විවට වෙළඳ කටයුතු

Pages