දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා නිකුත් කරන ලද නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක සහ චක්‍රලේඛ

17.06.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/17   සංචිත අවශ්‍යතා
21.04.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/16   සංචිත අවශ්‍යතා: අවම දෛනික තැන්පතු
17.03.2020   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/15   සංචිත අවශ්‍යතා
11.02.2020   Circular No. 35/03/016/007/005   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/021/0013/003   Open Market Operations of the Central Bank of Sri Lanka
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/004   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/003   Revised Time Schedule for Open Market Operations
22.02.2019   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/14   සංචිත අවශ්‍යතා
14.02.2019   Operating Instruction No. 35/03/016/007/002   Consolidated Operating Instructions on Market Operations
14.02.2019   2019 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි   2018 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි සඳහා සංශෝධන
14.11.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/13   සංචිත අවශ්‍යතා
12.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/12   සංචිත අවශ්‍යතා
01.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/11   සංචිත අවශ්‍යතා

Pages