ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු වල අනුකරණ සැකසීම

මුදල් නෝට්ටුවල දෘශ්‍යමාන පිළිබිඹුව, අන්තර්ගතයන් හෝ මුදල් නෝට්ටුවේ මුහුණුවර සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ එහි කොටසක්, පිටපත්කිරීම,අනුරූ සෑදීම, අණුකරණය හෝ නිර්මාණය  මුදල් නෝට්ටුවල අනුකරණ සැකසීම ලෙස හැඳින්වේ. මෙය රූප සටහන්, චිත්‍රණය, ඡායාරූප, පින්තූර, ඉලෙක්ට්‍රොනික පිළිබිඹු, මුද්‍රණ හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය, අන්තර්ජාලය, රූපවාහිනිය හා චිත්‍රපට මඟින් සිදුකළ හැක.

පහත දැක්වෙනුයේ 1949 මුදල් නීති පනතේ 58 වන වගන්තියෙහි උපුටා ගැනීමකි.

58 වන වගන්තිය: මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව ඕනෑම අයෙකු;

1. කැපීම, සිදුරු කිරීම හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් විකෘති කිරීම;

2. මුදල් නෝට්ටුවක් මත යමක් මුද්‍රණය කිරීම, මුද්‍රා තැබීම හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ඇඳීම හෝ කිසියම් මුද්‍රාවක්  හෝ සලකුණක් තැබීම;

3. වෙළෙඳ දැන්වීමක ස්වරෑපයෙන් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් යොදා ගැනීම, ඒ මතුපිටට සම්බන්ධ කිරීම හෝ ඇලවීම;  හෝ

4. ඕනෑම ආකාරයකින් අනුකරණය කිරීම හෝ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු අනු පිටපත් කිරීම;

සිදුකරයි නම්, නීතිය ඉදිරියේ සාපරාධී වරදකරුවෙකු වේ.

මුදල් නෝට්ටු වල අනුකරණ සැකසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත හැකි ආකාරය සහ අවසර ඇතිව මුදල් නෝට්ටු වල අනුකරණ සැකසීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් පහත දැක්වේ.

 

ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ නියමයන්

1. අවසර ලබා දෙනු ලබන අරමුණු වනුයේ අධ්‍යාපනික, පර්යේෂණ, ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, අධිකරණ විභාගයන්, ලේඛනාගාර ගත කිරීම, සංචාරක තොරතුරු, නාණක ශ්‍රාස්ත්‍ර සහ වෙළඳ දැන්වීම්ය.

2. ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඕනෑම මුදල් නෝට්ටුවක් එහි සැබෑ පරිමාණය නොවිය යුතුය. එය සැබෑ පරිමාණයට වඩා කුඩානම්, නෝට්ටුවෙන් තුනෙන් දෙකකට වඩා කුඩා විය යුතුය. එය සැබෑ පරිමාණයට වඩා විශාලනම්, එකකුත් භාගයකට වඩා විශාල විය යුතුය. ඔනෑම නෝට්ටුවක කොටසක ප්‍රතිනිෂ්පාදනයදසමාන තත්ත්වයන් දැරිය යුතුය.

3. දිය සළකුණු කඩදාසියක හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය මත ප්‍රතිනිෂ්පාදනය නොකළ යුතුය. මෙම නියමය ප්‍රතිනිෂ්පාදිත නෝට්ටුව සත්‍ය නෝට්ටුවක් ලෙස පෙනීම වැළැක්වීම සඳහා වේ.

4. “SPECIMEN” යන වචනය ප්‍රතිනිෂ්පාදනයෙහි ඇතුලත් විය යුතු අතර එය ඉතා හොඳින් පෙනෙන පරිදි නෝට්ටුව මත මුද්‍රණය විය යුතුය.

5. “ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරය ඇතිව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලදී” යන වචන ප්‍රතිනිෂ්පාදිත නෝට්ටුවේ ඇතුලත් විය යුතුය.

6. ප්‍රතිනිෂ්පාදනය නෝට්ටුවේ එක් පැත්තක් පමණක් විය යුතුය. මුදල් නෝට්ටුවකට සමාන පෙනුම ලැබෙන පරිදි නෝට්ටුවේ දෙපසම එකවර මුද්‍රණය ‍නොකළ යුතුය.

7. ප්‍රතිනිෂ්පාදනයේදී නෝට්ටුවේ හැඩය, වර්ණ, නිර්මිතිය සහ සළකුණු කිසිඳු ආකාරයකින් විකෘති නොකළ යුතුය.

8. අවුරුද්දකට නොවැඩි නියත කාල සීමාවක් දක්වා පමණක් මෙන්ම නිශ්චිත පරමාර්ථයක් සඳහා පමණක් අවසර දෙනු ලැබේ. අවසරය අලුත් කිරීම සලකා බලනු ලැබේ.

9. අවසර ලබා දීමෙන් පසු අදාල ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සාදන ලද අයදුම්කරු විසින් පරිලෝකනය කිරීම, ඡායා පිටපත් කිරීම සහ පිළිබිඹු නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කරන ලද අයිතම/ උපකරණ ආරක්ෂිතව ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර අයතා පරිහණය හෝ අවසරය ලද අරමුණ හැර වෙනත් අරමුණක් සඳහා භාවිතා නොකරන බවට තහවරු කළ යුතුය.

10. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අවසර ලබා දී දින 14 ක කාලයක් ඉක්මවීම ඇතුලත ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රතිනිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරනලද අනුඡායා පිටපත්, ඡායාරූප, අච්චු, තැටි, සංයුක්ත තැටි, චිත්‍රපට, සූක්ෂ්ම චිත්‍රපට, වීඩියෝ පට, රූපරාමු හෝ වෙනත් ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් විනාශ කිරීම, ඉවත් කිරීම හෝ මකා දැමීම කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාව සඳහන් ප්‍රකාශනයක් පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා සඳහා ඔවුන්ට පිටපතක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී වෙත එවිය යුතුය.

අනුමැතිය ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය

1. ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ප්‍රතිනිෂ්පාදන කිරීමට යෝජනා කරන දිනයට පෙර අඩුම තරමින් දින 30 කට පෙර මෙම අයදුම්පත්‍රය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී වෙත යොමු කල යුතු වේ.

2. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තීරණය ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී විසින් දෙන ලද කාල සීමාව තුල අයදුම්කරු වෙත දැනුම් දෙනු ඇත.

3. අවසාන අනුමැතිය සඳහා අනුමත කළ ප්‍රතිනිෂ්පාදනයෙහි සාක්ෂි අයදුම්කරු විසින් ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී වෙත සැපයිය යුතුය.

4. ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සම්බන්ධ විමසීම් එවිය යුතු ලිපිනය:

                    ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරී,
                    ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව,
                    ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
                    30, ජනාධිපති මාවත,
                    කොළඹ 01.

5. වැඩි විස්තර සඳහා :    
                   දුරකථන            :    0112477587 / 0112398736
                   ෆැක්ස්               :    0112477726
                   විද්‍යුත් තැපෑල    :     currency@cbsl.lk
                   වෙබ් ලිපිනය     :     www.cbsl.gov.lk