2023 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 2023 ජනවාරි 25 වන බදාදා
2 2023 මාර්තු 03 වන සිකුරාදා (2023 මාර්තු 02 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
3 2023 අප්‍රේල් 04 වන අඟහරුවාදා
4 2023 ජුනි 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
5 2023 ජූලි 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා (2023 ජූලි 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
6 2023 අගෝස්තු 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 2023 ඔක්තෝබර් 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
8 2023 නොවැම්බර් 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා