2021 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 ජනවාරි 19 වන අඟහරුවාදා
2 මාර්තු 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
3 අප්‍රේල් 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
4 මැයි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
5 ජූලි 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
6 අගෝස්තු 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 ඔක්තෝබර් 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
8 නොවැම්බර් 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා