2020 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 ජනවාරි 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2 මාර්තු 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
3 අප්‍රේල් 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා (අප්‍රේල් මස 09 වැනි දිනට යෙදී තිබුණු මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය‍ දැනුම් දීම සිදු නොවී ය.)
4 මැයි 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා (මැයි මස 21 වැනි දිනට යෙදී තිබුණු මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය‍ දැනුම් දීම සිදු නොවී ය.)
5 ජූලි 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
6 අගෝස්තු 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 ඔක්තෝබර් 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා (2020 ඔක්තෝබර් 16 දිනට නිකුත් වීමට නියමිතව තිබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය එදිනට නිකුත් නොවේ.)
8 නොවැම්බර් 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා