මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය

අංකය මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් දිනය  නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 2024 ජනවාරි 22 වන සඳුදා 2024 ජනවාරි 23 වන අඟහරුවාදා
විශේෂ මුදල්
ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම
2024 පෙබරවාරි 07 වන බදාදා* -
2 2024 මාර්තු 25 වන සඳුදා 2024 මාර්තු 26 වන අඟහරුවාදා
3 2024 මැයි 27 වන සඳුදා (2024 මැයි 28 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ) 2024 මැයි 28 වන අඟහරුවාදා (2024 මැයි 29 වන බදාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
4 2024 ජූලි 23 වන අඟහරුවාදා 2024 ජූලි 25 වන බදාදා
5 2024 සැප්තැම්බර්  26 වන බ්‍රහස්පතින්දා 2024 සැප්තැම්බර්  27 වන සිකුරාදා
6 2024 නොවැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා 2024 නොවැම්බර් 27 වන බදාදා

*මෙම රැස්වීමේදී ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික හා සම්බන්ධ තීරණයක් ගැනීම සිදු නොවේ.