2020 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 ජනවාරි 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2 මාර්තු 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා
3 අප්‍රේල් 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
4 මැයි 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
5 ජූලි 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
6 අගෝස්තු 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 ඔක්තෝබර් 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
8 නොවැම්බර් 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා