2022 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 2022 ජනවාරි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2 2022 මාර්තු 04 වන සිකුරාදා (2022 මාර්තු 08 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
3 2022 අප්‍රේල් 08 වන සිකුරාදා (2022 අප්‍රේල් 05 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
4 2022 මැයි 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
5 2022 ජූලි 07 වන බ්‍රහස්පතින්දා
6 2022 අගෝස්තු 18 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 2022 ඔක්තෝබර් 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා (2022 ඔක්තෝබර් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)
8 2022 නොවැම්බර් 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා