බැංකු විදු පියස

මූල්‍ය අංශයේ වර්ධනය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිළධාරීන්ට මෙන්ම බැංකු අංශයේ සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතනවල නිළධාරීන්ට අවශ්‍ය වන දැනුම සහ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන හා පුහුණු අංශය වන බැංකු විදු පියස, “ග්‍රාමීය බැංකු හා මාණ්ඩලික අභ්‍යාස විද්‍යාලය (RB&STC)“ ලෙස 1981 සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.  

එවකට අත්‍යශ්‍යව පැවති ග්‍රාමීය අංශයේ මූල්‍ය සේවා ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතා ලබා දෙමින් රට පුරා මූල්‍ය සේවා සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ආරම්භයේදී, මෙහි පැවති බොහෝ පුහුණු පාඨමාලාවන් ග්‍රාමීය හා සංවර්ධන බැංකු කටයුතු කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ගොඩනැංවී තිබුණි.

දේශීය මූල්‍ය පද්ධතිය, ගෝලීය මූල්‍ය පද්ධතිය හා සංකලනය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ආර්ථිකයේ වේගවත් වර්ධනයත් සමඟ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන අංශයන්හි ප්‍රසාරණයක් ශ්‍රී ලංකාව විසින් වසර ගණනක සිට  අත්දකිමින් සිටී.  මූල්‍ය අංශයේ දැනුම හා කුසලතා දියුණු කිරීම පෙරදැරි කරගත් ග්‍රාමීය බැංකු හා මාණ්ඩලික අභ්‍යාස විද්‍යාලයද වෙනස්වන පරිසරයට ගැලපෙන පරිදි එහි පුහුණු පාඨමාලා කාලානුරූපව විවිධාංගීකරණය කරන ලද අතර මෙම නව ප්‍රවනතාවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය  1998 දී මෙම විද්‍යාලය  “බැංකු විදු පියෙස“ ලෙස නම් කරන ලදී.

පරිණත පුහුණු කේන්ද්‍රයක් වන බැංකු විදු පියෙස විසින්, වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුඵ කලාපයේ මහ බැංකු හා අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් සඳහා මහ බැංකුකරණය, බැංකු හා මූල්‍ය කටයුතු, ආර්ථික විද්‍යාව, කලමනාකරණය, භාෂා හා තොරතුරු තාක්ෂණවේදය යන ක‍ෙෂ්ත්‍රයන් පුඵල් ලෙස ආවරණය කරමින් පුහුණු පාඨමාලා පවත්වනු ලැබේ.  මීට අමතරව, අග්නිදිග ආසියානු කලාපීය මහ බැංකු සංගමය,  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජ්‍යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, විදේශ මහ බැංකු  හා ජ්‍යාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතන හා එක්ව විශේෂයෙන් සැලසුම් කරන ලද පාඨමාලා ද බැංකු විදු පියෙස විසින් පවත්වනු ලැබේ.  රාජ්‍ය හා පුද්ගලික ආයතනයන්හි ඉල්ලීම පරිදි ඔවුන්ගේ කාලීන පුහුණු අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන ලෙසද පාඨමාලා සැලසුම් කරනු ලබන අතර, ක‍්ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් බහුල දේශීය හා විදේශීය වෘත්තිකයන් මෙහෙයවන මෙම සියලු පාඨමාලා දේශීය හා විදේශීය පුහුණුලාභීන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇත.

ආර්ථිකය පිළිබඳව මහජන දැනුම්වත්භාවය හා මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම අගය කරමින්, කාලීන මාතෘකා අළලා මහජනයා වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ දේශන සංවිධානය කිරීමටද බැංකු විදු පියෙස කටයුතු කරයි. දැනුම හා කුසලතා වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු පාඨමාලාවලට සහභාගීවීම සඳහා බැංකු විදු පියෙසට නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන පිරිස අතර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රෙය් නිළධාරීන්, ගුරුවරුන්, පාසල් සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් හා විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ද වේ. නවීන පහසුකම් සහිත ශ්‍රවණාගාරය, සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, පුහුණු පන්තිකාමර, පරිගණකාගාර, පුස්තකාලය, ආපනශාලා, 50 කට වැඩි මෝටර් රථ සඳහා රථ ගාලක් ඇතුඵ නවීන පුහුණු පහසුකම් හා සහායක සේවාවන්ගෙන් බැංකු විදු පියෙස සමන්විත වේ. කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට කි.මී. 7 දුරින්, සීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන රාජගිරියේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවතේ බැංකු විදු පියෙස පිහිටා ඇත.