මහ බැංකුවේ කාර්යයන්

1. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නිර්ණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

2. විනිමය අනුපාතික ප්‍රතිපත්තිය නිර්ණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

3. ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ජාත්‍යන්තර සංචිත විචක්ෂණශීලී ව සහ සාර්ථක ව කළමනාකරණය බලපැවැත්වීම සහ සහතික කිරීම

4. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම සහ කළමනාකරණය

5. ගෙවීම් පද්ධති පරිපාලනය, අධීක්ෂණය සහ නියාමනය කිරීම සහ එවැනි ගෙවීම් පද්ධතිවල ආරක්ෂාව, සඵලදායීබව සහ කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කිරීම

6. මූල්‍ය ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත්‍රගත කිරීම, නියාමනය සහ අධීක්ෂණය කිරීම

7. මහ බැංකුව විසින් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය කරනු ලබන මූල්‍ය ආයතන නිරාකරණය කිරීම

8. සාර්ව විචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

9. සංඛ්‍යාලේඛන රැස් කිරීම සහ නිපදවීම.

10. රජයේ මූල්‍ය උපදේශක සහ බැංකුකරු ලෙස කටයුතු කිරීම.

11. යම් ලිඛිත නීතියක් විසින් හෝ ඒ යටතේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති ප්‍රමාණයකට රජය වෙත රාජ්‍ය මූල්‍ය නියෝජිතවරයා ලෙස කටයුතු කිරීම.

12. පාර්ලිමේන්තුව, රජය සහ මහජනතාව වෙත එහි ප්‍රතිපත්ති සහ මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම.

13. මහජන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන ඇතුළුව, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ සහයෝගී ව ක්‍රියා කිරීම සහ ඒවාට සහභාගී වීම සහ එහි අරමුණුවලට අදාළ ව සලකා බලන කාරණා සම්බන්ධයෙන් දේශීය සහ විදේශීය මහජන ආයතන සමඟ සහයෝගී ව ක්‍රියා කිරීම.

14. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

15. මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාව සුරක්ෂිත කිරීමේ විධික්‍රමයක් ලෙස තැන්පතු ආරක්ෂණ සහ ද්‍රවශීල සහායක යෝජනාක්‍රම පිහිටු වීම;