ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

එක් එක් පළාත්වල ඵලදායී සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය දිරිගැන්වීම හා ප්‍රචලිත කිරීම අරමුණු කොටගෙන බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ද සහයෝගය සහිත ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පළමු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 1981 මාර්තු මස මාතර දී ස්ථාපනය කෙරුණි. 

අනතුරු ව දෙවන හා තෙවන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අනුපිළිවෙලින් අනුරාධපුර හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන්හි 1982 මාර්තු මස හා 1985 දෙසැම්බර් මස ස්ථාපනය විය. උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය සිව්වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2010 ජූලි මස යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ද, පස්වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2010 නොවැම්බර් මස ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ද, සය වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2015 මැයි මස කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ද ආරම්භ කරන ලදී.   

2016 ජනවාරි මස නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපනය කෙරුණු සත් වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මූලික වශයෙන් නුවරඑළිය හා බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ සේවයේ නියුතු සේවකයන් සඳහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළ සේවා වඩාත් පහසුවෙන් ලබා දීම සඳහා ස්ථාපනය වූවකි. 2017 ජූනි මස 30 වැනි දින යාපනය සහ කිළිනොච්චි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් නැවතත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සංඛ්‍යාව හයක් බවට පත් විය. 

වර්තමානය වන විට ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන අරමුණු ද්විත්වය වන ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාව සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා සිය දායකත්වය සපයනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්ක

1. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - මාතර

ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක

2. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - අනුරාධපුර 

අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, පුත්තලම හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක

3. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - මාතලේ

මහනුවර, මාතලේ හා කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක

4. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - ත්‍රිකුණාමලය

ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක

5. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - කිළිනොච්චිය

කිළිනොච්චි, වවුනියා, යාපනය, මුලතිව් හා මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්ක

6. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - නුවරඑළිය

නුවරඑළියල මොණරාගල හා බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක

තව ද, බස්නාහිර පළාතට අයත් කොළඹ, කළුතර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආවරණය කරයි.

අරමුණු

  • මූල්‍ය පහසුකම්, මග පෙන්වීම් හා අලෙවිකරණයට අදාළ සේවා බාධාවකින් තොර ව හා නියමිත කාලයට ලබා දීමටත්, ඒවාට අදාළ සේවා සම්බන්ධීකරණය කිරීමත් තුළින් ප්‍රාදේශීය ආර්ථිකය දිරි ගැන්වීම හා ප්‍රචලිත කිරීම

  • විවිධ වූ සංවර්ධන කාර්යයන් තුළින් අදාළ ප්‍රදේශයන්හි දිළිඳුබව අවම කිරීම හා ආර්ථික සහ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරලීම

  • අදාළ ප්‍රදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූලික කාර්යයන් ස්ථාපනය කිරීමට හා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහයෝගය දැක්වීම

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල කාර්යයන්

  • ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් ප්‍රචලිත කිරීම ඔස්සේ අදාළ ප්‍රදේශයේ පවතින සම්පත් තුළින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම මෙන් ම විවිධ ව්‍යාපාරික හා ආර්ථික අංශවලට සහයෝගය ලබා දීම

  • ග්‍රාමීය ජනතාව සඳහා ආදායම් උත්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලි සහ ඉතිරි කිරීමේ පුරුදු ප්‍රවලිත කිරීම ඔස්සේ ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාව අවම කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම

  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය අරමුණු කොට ගත් ණය යෝජනා ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සහයෝගය ලබා දීම

  • දැනුම්වත් කිරීමේ කාර්යය උදෙසා ප්‍රාදේශීය දත්ත/තොරතුරු එක් රැස් කිරීම හා සකස් කිරීම මෙන් ම ආර්ථික හා මූල්‍ය දත්ත බෙදාහැරීම

  • මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහනය, විධිමත් බැංකුකරණය හා සංවර්ධන කාර්යයන්, අනවසර මූල්‍ය ආයතන හා ඒවාට අදාළ නිෂ්පාදන, සේවා හා යෝජනා ක්‍රමවලින් සහ ව්‍යාජ මුදල් පරිහරණයට අදාළ ව පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම යනාදී කාර්යයන්ට අදාළ ව ග්‍රාමීය ජනතාවට, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල ආයතනවලට සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්වීම තුළින් මහ බැංකුවේ සේවා හා කාර්යයන් පුළුල් ලෙස ලබා දීම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති දැනුම්වත්භාවය වැඩිදියුණු කිරීම

  • ප්‍රාදේශීය සැලසුම් කටයුතුවලට සහයෝගය දැක්වීම සහ සම්පත් සමීක්ෂණ සිදු කිරීම තුළින් අදාළ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනයට බලපාන එම පවතින ප්‍රදේශයට ම ආවේණික වූ ගැටලු හඳුනා ගැනීම

  • අදාළ ප්‍රදේශයන්හි නිශ්චිත මහ බැංකු කටයුතු පවත්වා ගෙන යෑම