මූර්ත අංශය

ජාතික ගිණුම්

මිල, වැටුප් සහ සේවා නියුක්තිය

නිෂ්පාදනය, පරිභෝජනය, ආයෝජනය සහ ආදායම ඇතුළු ආර්ථික කටයුතුවල ඇස්තමෙන්තු මෙම කොටසෙහි ඇතුලත් වේ. පාරිභෝගික මිලෙහි වෙනස්වීම්, වැටුප් සහ ශ්‍රම බලකාය පිළිඹිබු වන දත්ත මෙම කොටසෙහි ඇතුලත් වේ.
වැඩිදුර කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

නිෂ්පාදන දර්ශක

 

කෘෂිකාර්මික, කාර්මික සහ නිවාස සැලසුම් අනුමත කිරීමේ තොරතුරු මෙම කොටසෙහි ඇතුලත් වේ.  
වැඩිදුර කියවන්න