දෙපාර්තමේන්තු

For the smooth functioning of the CBSL, the departments of the Bank are grouped into four key business areas, namely -Economic and Price Stability; Financial System Stability; Currency Issue & Management and Agency Services to Government and three support services areas , namely -Human Resources Development and Management; Corporate Services; and Policy Review and Monitoring. The departments are headed by a Director (or equivalent), reporting to the Governor or a Deputy Governor through an Assistant Governor, while the Internal Audit Department reports directly to the Governor and the Monetary Board. 

One Deputy Governor is in charge of the Economic and Price Stability group and the other is in charge of the Financial System Stability group. The departments under the Currency Issue and Management and Agency Services groups report to one of the two Deputy Governors, while all departments in the three support services groups report to the Governor, through their respective Assistant Governors. 

ආර්ථික හා මිල ස්ථායිතා කාණ්ඩය

දේශීය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

මුදල් ප්‍රතිපත්තියට අදාල ක්‍රියාමාර්ගයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ රජය, වාණිජ බැංකු හා ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් වෙනුවෙන් ජංගම ගිණුම් පහසුකම් පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ වගකීම.

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාමාර්ගයන් සැකසීමට හා මහජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමට දත්ත සංගෘහිත කිරීම සහ මුදල්, බැංකුකරණය ඇතුළු අනෙකුත් ආර්ථික විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳ වගකීම.

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

නිල විදේශ සංචිත කළමණාකරනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ ආර්ථික සංඛ්‍යාති සම්පාදනය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ පුරෝකථනය කිරීම හා සමීක්ෂණ මෙහෙයවීම පිළිබඳ වගකීම.

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

බාහිර හා අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන සේවා සැපයීම, පුස්තකාල සේවා, මුද්‍රණ සේවා හා ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය කළමණාකරනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

 

මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතා කාණ්ඩය

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

බලපත්‍රලාභී බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම පැවරී ඇත. ශ්‍රි ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ හා ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරයි.

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික ව්‍යවහාර මුදල් වන කාසි හා නෝට්ටු නිකුත් කිරීම හා බෙදාහැරීම.

සාර්ව විචක්ෂණ අධ්‍යයන සහ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

ගෙවීම් හා පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ලංකා සෙට්ල් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, ගෙවීම් සේවා හා නිෂ්පාදන නියාමනය කිරීම හා දේශීය ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතිය අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

 

නියෝජිත සේවා කාණ්ඩය

සේවක අර්ථසාධක දෙපාර්තමේන්තුව

දායක මුදල් ලබාගැනීම, සාමාජික ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, අරමුදල් ආයෝජනය සහ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වෙත ප්‍රතිලාභ ගෙවීම පිළබඳ වගකීම.

විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

විනිමය පාලන පනත යටතේ විදේශ විනිමය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම.

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

මුදල් විශුද්ධකරණයට හා ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීමට අදාලව මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පරිපාලනය පිළිබඳ වගකීම.

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

රාජ්‍ය ණය අරමුදල් රැස් කිරීම, සේවාකරණය සහ කළමනාකරණයරජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමය පවත්වා ගෙන යෑම සහ ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

රජයේ අරමුදල්, මහ බැංකුව සහ ප්‍රදාන ආධාරයෙන් කරනු ලබන ග්‍රාමීය ණය සම්පාදන වැඩසටහන් තුළින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

 

ආයතනික සේවා කාණඩය

බැංකු විදු පියස

බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ මූල්‍ය අංශය සඳහා අභ්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීම පිළිබඳ වගකීම.

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

බාහිර හා අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන සේවා සැපයීම, පුස්තකාල සේවා, මුද්‍රණ සේවා හා ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය කළමණාකරනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

පහසුකම් කළමණාකරන දෙපාර්තමේන්තුව

බැංකු පරිශ්‍රය සහ භෞතික වත්කම් නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

අයවැය සකස් කිරීම, අයවැය පාලනය සහ බැංකුවේ මූල්‍ය කටයුතු වාර්තාකරණය පිළිබඳ වගකීම.

මානව සමිපත් දෙපාර්තමේන්තුව

සේවකයන් බඳවා ගැනීම, ඔවුන් දෙපාර්තමේන්තුවලට අනුයුක්ත කිරීම, පුහුණුකිරීම, උසස් කිරීම සහ නිපුණතා අභිප්‍රේරණය කිරීම පිළබඳ වගකීම.

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම් හා පද්ධති සපයාදීම පිළිබඳ වගකීම.

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යය පිළිබඳ වගකීම.

නීති සහ අනුකූලතා දෙපාර්තමේන්තුව

සියලුම නීතිමය හා කාර්යය පටිපාටිමය කාර්යයන් වලදී මහ බැංකුවේ ඒකාග්‍රතාව සහතික කිරීම පිළබඳ වගකීම.

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උපාය මාර්ගික සැලසුම අධීක්ෂණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයන් හි කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම.

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශ්වාසනීයත්වය හා කීර්තිනාමය පවත්වාගැනීමට මහ බැංකුවෙහි අවදානම් හඳුනා ගැනීම, තක්සේරු කිරීම හා පාලනය කිරීම තුලින්  මූල්‍ය අවදානම් කළමණාකරනය කිරීම පිළබඳ වගකීම.

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

පරිපාලනය සහ බැංකුවට අවශ්‍ය සේවා මිල දී ගැනීම පිළිබඳ වගකීම.

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

බැංකුවට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සැපයීම පිළිබඳ වගකීම.

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම පිළබඳ වගකීම. 

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය සුබසාධන පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ වගකීම.

පුහුණු හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

පුහුණු කිරීම් හා සංවර්ධනය කිරීම් ඔස්සේ මහ බැංකු සේවකයන් ගේ දක්ෂතා, නිපුණතා අභිප්‍රේරණය හා ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීම පිළබඳ වගකීම.