දෙපාර්තමේන්තු

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා එහි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන පර්ෂද හතරකට බෙදා ඇත. ඒවා නම් - ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති උපදේශක පර්ෂදය, මූල්‍ය අංශ නියාමන හා අධීක්ෂණ පර්ෂදය, ශක්‍යතා ගොඩනැගීම් හා සහයෝගීතා පර්ෂදය සහ අවදානම් කළමනාකරණ හා අනුකූලතා පර්ෂදය වේ. සහකාර අධිපතිවරයකු හරහා අධිපතිවරයාට හෝ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයකුට වාර්තා කරන අධ්‍යක්ෂකවරයකු විසින් (හෝ ඊට සමාන නිලධාරියකු) දෙපාර්තමේන්තු මෙහෙයවනු ලබයි. අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව අධිපතිවරයාට සහ මුදල් මණ්ඩලයට සෘජු ව ම වාර්තා කරයි.

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති උපදේශක පර්ෂදය

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාමාර්ගයන් සැකසීමට හා මහජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමට දත්ත සංගෘහිත කිරීම සහ මුදල්, බැංකුකරණය ඇතුළු අනෙකුත් ආර්ථික විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳ වගකීම.

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

  • සමීක්ෂණ සහ වෙනත් ද්විතීයික දත්ත ප්‍රභවයන් හරහා දත්ත රැස් කිරීම.
  • දර්ශක හා ප්‍රාදේශීය සංඛ්‍යාන සම්පාදනය කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම.
  • මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට උපකාරී වන කෙටිකාලීන උද්ධමනය සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පුරෝකථනය කිරීම.
  • සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශන හා දත්ත පුස්තකාලය හරහා දත්ත සහ සංඛ්‍යාලේඛන සාමාන්‍ය ජනතාවගේ පරිශීලනය සඳහා බෙදා හැරීම.
  • ව්‍යවස්ථාපිත වාර්තා සැකසීම සඳහා දායක වීම.
  • විවිධ ආර්ථික දර්ශක, දිනපතා, සතිපතා, මාසික, ත්‍රෛමාසික, අර්ධ වාර්ෂික හා වාර්ෂික වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

සාර්ව විචක්ෂණ අධ්‍යයන සහ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

 

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

නිල විදේශ සංචිත කළමණාකරනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

දේශීය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

  • මුදල් මෙහෙයුම් තුළින් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම:
   • සක්‍රීය විවට වෙළඳපොළ කටයුතු සිදු කිරීම
   • බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත පවත්වා ගැනීම නියාමනය කිරීම
   • වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවන්ට අනුව ද්‍රවශීලතා මෙහෙයුම් සිදු කිරීම
  • වාණිජ බැංකුවල බැංකුව ලෙස ක්‍රියා කිරීම, රජයේ, රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතන සහ අනෙකුත් ආයතන සඳහා බැංකුකරු සහ රාජ්‍ය තැන්පතු භාරය ලෙස ක්‍රියාකිරීම
  • රජයට තාවකාලික අත්තිකාරම් සැපයීම
  • තත්කාලීන දළ පියවුම් පද්ධතියේ සහභාගිත්ව ආයතනවල පියවීම් ගිණුම් පවත්වාගෙන යෑම
  • තත්කාලීන දළ පියවුම් පද්ධතියේ සහභාගිත්ව ආයතන සඳහා දවස ඇතුළත ද්‍රවශීලතා පහසුකම ලබාදීම  
  • බලයලත් මුදල් තැරැව්කරුවන් නියාමනය කිරීම

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම් හා පද්ධති සපයාදීම පිළිබඳ වගකීම.

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශ විනිමය පනත යටතේ විදේශ විනිමය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම.

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික ව්‍යවහාර මුදල් වන කාසි හා නෝට්ටු නිකුත් කිරීම හා බෙදාහැරීම.

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

බාහිර හා අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන සේවා සැපයීම, පුස්තකාල සේවා, මුද්‍රණ සේවා හා ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය කළමණාකරනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

මූල්‍ය අංශ නියාමන සහ අධීක්ෂණ පර්ෂදය

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

බලපත්‍රලාභී බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම පැවරී ඇත. ශ්‍රි ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ හා ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරයි.

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

 බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

රාජ්‍ය ණය අරමුදල් රැස් කිරීම, සේවාකරණය සහ කළමනාකරණයරජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමය පවත්වා ගෙන යෑම සහ ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

නිරාකරණ හා බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

බැංකුවට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සැපයීම පිළිබඳ වගකීම.

මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

  • මුදල් නීති පනත හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වාර්ථාකරණ ප්‍රමිතයන්ට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාසික හා වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උපායමාර්ගික සැලසුම යටතේ ඒ ඒ දෙපාර්තමේන්තුවල ක්‍රියාකාරී සැලසුම් අනුව මහ බැංකුවේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛණය පිළියෙළ කිරීම.
  • අයවැය ප්‍රතිපාදනයන්ට යටත්ව මහ බැංකුවේ බාහිර සැපයුම්කරැවන් හා මහ බැංකු සේවකයන් ඇතුළු අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන් සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීම.
  • නිසි වේලාවට හා නිවැරදිව විදේශ ණය පියවීම හා විදේශ දායක අරමුදල් මුදාහැරීම.
  • මහ බැංකු කාර්යමණ්ඩල ණය අයකිරීමේ පද්ධතිය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
  • පිළිගතහැකි අවදානම් සම්මතයන්, ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සහ අභ්‍යන්තර අරමුදල් සඳහා වන මාර්ගෝපදේශයන් ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අභ්‍යන්තර අරමුදල් විචක්ෂණශීලී ලෙස ආයෝජනය කිරීම.
  • මහ බැංකුවේ මූල්‍ය තත්ව ප්‍රකාශනයට පරිබාහිරව පවත්වාගෙන යන විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික අරමුදල් සඳහා වන වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිත හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පරිචයන්ට අනුකූලව පිළියෙළ  කිරීම.
  • වඩාත් සකසුරුවම් දායකව සහ බැංකුවට වාසිදාකය අයුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම් සහ බැහැර කිරීම් සිදු කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ස්ථාවර වත්කම් භෞතික සත්‍යාපනය සිදු කිරීම, ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කිරීම සහ මූල්‍ය වාර්ථාකරණයෙහි සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලනයන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම.   

ගෙවීම් හා පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ලංකා සෙට්ල් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, ගෙවීම් සේවා හා නිෂ්පාදන නියාමනය කිරීම හා දේශීය ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතිය අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

මූල්‍ය පාරිභෝගික සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව

 

ශක්‍යතා ගොඩනැගීම් හා සහයෝගීතා පර්ෂදය

මානව සමිපත් දෙපාර්තමේන්තුව

සේවකයන් බඳවා ගැනීම, ඔවුන් දෙපාර්තමේන්තුවලට අනුයුක්ත කිරීම, පුහුණුකිරීම, උසස් කිරීම සහ නිපුණතා අභිප්‍රේරණය කිරීම සහ පුහුණු කිරීම් හා සංවර්ධනය කිරීම් ඔස්සේ මහ බැංකු සේවකයන් ගේ දක්ෂතා, නිපුණතා අභිප්‍රේරණය හා ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීම පිළබඳ වගකීම.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකා රජය සහ අනෙකුත් අදාළ රාජ්‍ය ආයතන/නියෝජිත ආයතන සහ විදේශ නියෝජිත ආයතනවල සහයෝගය ඇති ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය සහන යෝජනා ක්‍රම මඟින් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා මූල්‍ය ප්‍රවේශය සහතික කිරීම.
  • ආර්ථීක කටයුතුවල නියැලෙන හා අලුතෙන් ව්‍යවසායකයින් වීමට අපේක්ෂා කරන ජන කොටස් ආවරණය වන පරිදි බැංකු, මූල්‍ය හා තාක්ෂණික පහසුකම් සැලසීම හා ඊට සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ තීරණ ගැනීම පහසු කිරීම පිණිස ඔවුන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතා දැනුම්වත්භාවයෙන් පවතින හිඩැස සම්පූර්ණ කිරීම. 
  • ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගයක් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • දැරිය හැකි මූල්‍ය සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශය සහතික කරමින් නිෂ්පාදනය අරමුණු කර ගත් තනි පුද්ගල හා ස්වයං රැකියා ද ඇතුළු ව ආර්ථීක කටයුතු ධෛර්යමත් කිරිම. 
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමට ගෙන යෑම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අනුයුක්ත ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, නිරීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය සිදු කිරීම. 
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු, මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ අනෙකුත් අංශ ආවරණය වන පරිදි  මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම.
  • තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා නවීන තාක්ෂණය හා යහපත් කෘෂිකාර්මික පුරුදු හා ක්‍රමවේද යොදා ගනිමින් තෝරා ගත් ගම්මාන, හරිත ගම්මාන බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සහය ලබාදීම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රම හරහා මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගත් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අධීක්ෂණය කිරීම සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින ගැටළු හා නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර චාරිකා සිදු කිරීම.

බැංකු විදු පියස

  • මහ බැංකුවේ සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් සඳහා මහ බැංකුකරණය, බැංකු හා මූල්‍ය, ආර්ථික විද්‍යාව, කළමනාකරණය, භාෂා සහ තොරතුරු තාක්ෂණය යන කේෂත්‍ර වල පුළුල් පරාසයක විහිදෙන ශක්‍යතා වර්ධන සහ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු සංවිධානය කරයි.
  • අග්නිදිග ආසියානු මහ බැංකු පර්යේෂණ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (SEACEN), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB), ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF), විදේශ මහ බැංකු සහ වෙනත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු ආයතනවල සහයෝගීතාවයෙන් දේශීය මෙන්ම විදේශීය රටවල නිලධාරීන් සදහා ද පුහුණු වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු සංවිධානය කරයි.
  • පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට අදාල විෂයානුබද්ධ සංවර්ධනයන් සිදු කිරීමේ දී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීමේ අරමුණින් ස්ථාපනය කරනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා උපදේශන කමිටුවක සේවාව ලබා ගනියි.
  • වාර්ෂික පදනම මත, බැංකු විදු පියෙස මූල්‍ය අංශයේ වෘත්තීයවේදින්ගේ වර්තමාන සහ අනාගත පුහුණු අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි සිය වැඩසටහන් මාලාව ප්‍රකාශයට පත්කරයි.
  • මූල්‍ය සේවා අංශයෙහි ප්‍රධාන කේෂත්‍රයන්හි නිපුණතා සහ දැනුම් පරතරය පියවා ගැනීම සඳහා කර්මාන්තයේ විශේෂ පුහුණු සහ අනුකූලතා අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් විශේෂ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂඨ නිලධාරීන්, අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ඉලක්ක කරගනිමින්, මූල්‍ය කේෂත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවීණයකුගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීම.
  • නව තාක්ෂණික සංවර්ධනයන්ට සමගාමීව, රට තුල මෙන්ම කලාපයෙහි මූල්‍ය කේෂත්‍රයේ වෘත්තීයවේදීන්ට අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතාව සහ අත්දැකීම් ලබාදීම සඳහා පවත්නා පුහුණු වැඩසටහන් සංශෝධනය සහ නව වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පවත්වනු ලබයි.
  • අඛණ්ඩව පුහුණු අවශ්‍යතා සමීක්ෂණ සිදු කරන අතර විවිධ අංශයන්හි විශේෂයෙන් බැංකු හා මූල්‍ය අංශයෙහි විද්වතුන් සමඟ ඔවුන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ලබාගැනීම උදෙසා සාකච්ඡාවන්හි නියැලෙනු ලබයි.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයක් සමඟ සහයෝගයෙන්, රට තුල ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පාසල් සිසුන්, ගුරුවරුන්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් හා ආචාර්යවරුන් සඳහා විවිධ සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්වීම.
  • මූලික වශයෙන් උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් ඉලක්ක කරගනිමින් සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයන් වලින් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් විකාශනය කිරීම.
  • පිළිගත් දේශීය හා විදේශීය ප්‍රවීණයින්ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් කාලීන ආර්ථික කරුණු පිළිබඳව මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  • බැංකු විදු පියෙසෙහි පුහුණු වැඩසටහන් සහභාගීවන්නන්ට, සහ රජයේ සහ මූල්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ට රාජකාරී කටයුතු මත පදනම්ව නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම.
  • රාජකාරී අවශ්‍යතා සඳහා රාජ්‍ය සහ මූල්‍ය ආයතනවලට අවශ්‍ය ශාලා පහසුකම්, ආහාර පාන සහිතව ලබාදෙනු ලබයි.

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

  • නිවාස ණය අනුමත කිරීම සහ ප්‍රදානය කිරීම.
  • අර්ථසාධක අරමුදල් ණය සහ කාර්යමණ්ඩල සුභසාධන ණය අනුමත කිරීම සහ ප්‍රදානය කිරීම.
  • සියළුම සේවා නියුක්තයන් සහ විශ්‍රාමිකයන්ට කාර්යමණ්ඩල නිවාස උකස් ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඇති ණය සහ ණය අයකර ගැනීම පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු කාලීන සහ ගුණාත්මක ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම.
  • සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සහ විශ්‍රාමිකයන්ගේ වෛද්‍ය වියදම් බිල්පත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත කඩිනම්ව ප්‍රතිපූරණය කිරීමට පියවර ගැනීම.
  • වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභ ක්‍රමය අලුත් ලියාපදිංචිවීම් සමග යාවත්කාලීන කිරීම.
  • වෛද්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් කාර්යමණ්ඩලයට රාජකාරි වේලාව තුලදී කඩිනම් සේවාවක් ලබාදීම.
  • රසවත් සහ පෝෂ්‍යදායි ලෙස උදෑසන සහ දිවා ආහාර ලබාදීමට සහ දෙපාර්තමේන්තුවල විශේෂ අවස්ථාවන්හිදී ආහාරපාන ලබාදීමට කටයුතු සැලසීම.
  • සේවා නියුක්තිකයන්ට සුභසාධන පහසුකම් ලබාදීම දියුණු කිරීමට සහ යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර ගැනීම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මරණාධාර ක්‍රමය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අවමංගල්‍ය සහනාධාර අරමුදල, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවා නියුක්තයන්ගේ සහ විශ්‍රාමිකයන්ගේ ආපදා සහන අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ව්‍යසන සහන අරමුදල යටතේ පහසුකම් සැලසීම සහ ඒවායේ අතිරික්ත අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම සහ අධීක්ෂණය.
  • සියළුම සේවා නියුක්තිකයන් සඳහා හදිසි අනතුරු වෙනුවෙන් පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයෙන් සමූහ පුද්ගල රක්ෂණ ආවරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම වැඩවලදී මූල්‍ය මෙහෙයුම් සහ අනෙකුත් අවදානම් පාලන ක්‍රියාමාර්ග මගින් අවම කිරීමට පියවර ගැනීම.
  • දෙපාර්තමේන්තු අයවැය පිළියෙල කිරීම, දෙපාර්තමේන්තු අරමුණු සකස් කිරීම, කාර්යසාධන ඇගයීම් කටයුතු, ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීම, උපාය මාර්ගික සැලසුම් සකස් කිරීම සහ දෙපාර්තමේන්තුව තුල අනෙකුත් පාලන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.

සේවක අර්ථසාධක දෙපාර්තමේන්තුව

දායක මුදල් ලබාගැනීම, සාමාජික ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, අරමුදල් ආයෝජනය සහ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වෙත ප්‍රතිලාභ ගෙවීම පිළබඳ වගකීම.

 ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

  • පරිපාලනය සහ බැංකුවට අවශ්‍ය සේවා මිල දී ගැනීම පිළිබඳ වගකීම.

පහසුකම් කළමණාකරන දෙපාර්තමේන්තුව

බැංකු පරිශ්‍රය සහ භෞතික වත්කම් නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ වගකීම.

අවධානම් කළමනාකරණ හා අනුකුලතා පර්ෂදය

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යය පිළිබඳ වගකීම.

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගික ප්‍රමුඛතා සහ දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සකස් කිරීම පිණිස උපාය මාර්ගික කතිකාවත පැවැත්වීම.
  • උපාය මාර්ගික ප්‍රමුඛතා සාක්ෂාත් කරගැනීමේ දී සහ දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාකාරී සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ළඟා කර ගත් ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය සහ ඇගයීම සඳහා කාලීන සමාලෝචන රැස්වීම් හා කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීම් පැවැත්වීම.
  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණු කාලෝචිත ව හා ඵලදායී ව සාක්ෂාත් කර ගැනීම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අනෙකුත් නිරීක්ෂණයන් සහ නිර්දේශයන් ද සමඟ සමාලෝචිත ප්‍රගතිය ආයතනික කළමනාකාරිත්ව කමිටුවට සහ මුදල් මණ්ඩලයට වාර්තා කිරීම.
  • උපාය මාර්ගික ප්‍රමුඛතාවලට අදාළ තෝරාගත් ප්‍රතිපත්තිවල ප්‍රතිඵල සහ බලපෑම් පිළිබඳ ව ස්වාධීන ඇගයීමක් සිදු කිරීම.

නීති සහ අනුකූලතා දෙපාර්තමේන්තුව

සියලුම නීතිමය හා කාර්යය පටිපාටිමය කාර්යයන් වලදී මහ බැංකුවේ ඒකාග්‍රතාව සහතික කිරීම පිළබඳ වගකීම.

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශ්වාසනීයත්වය හා කීර්තිනාමය පවත්වාගැනීමට මහ බැංකුවෙහි අවදානම් හඳුනා ගැනීම, තක්සේරු කිරීම හා පාලනය කිරීම තුලින්  මූල්‍ය අවදානම් කළමණාකරනය කිරීම පිළබඳ වගකීම.

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

  • සියලුම වාර්තාකරණ ආයතනවලින් මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා, ඉලෙක්ට්‍රොනික අරමුදල් හුවමාරු සහ සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා ලබා ගැනීම.
  • නඩු පැවරීමට සහාය වීම සඳහා මූල්‍ය මාර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා එකතු කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම. දත්ත විශ්ලේෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර තුනකින් යුක්ත වේ; උපායශීලී, මෙහෙයුම් සහ උපායමාර්ගික.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම බොහෝ විට දේශ සීමා හරහා කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වන බැවින් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තොරතුරු බෙදා හැරීම.
  • ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනා ගැනීම සහ වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳව මූල්‍ය හා වෙනත් වාර්තාකරණ අංශවලට රීති නිකුත් කිරීම.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් නිකුත් කරන ලද රීතිවලට අනුව මූල්‍ය හා වෙනත් වාර්තාකරණ අංශවල අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂාවන් පැවැත්වීම.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  • මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ ප්‍රවණතා සහ කාර්යක්ෂම වැළැක්වීමේ පියවරයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ උපාය මාර්ග පිළිබඳව පර්යේෂණ / සම්බන්ධක විශ්ලේෂණ පැවැත්වීම.