Subscribe to Central Bank of Sri Lanka RSS

செய்திகள்

இலங்கை மத்திய வங்கி அதன் நாணயக்கொள்கை நிலைப்பாட்டினைத் தளர்த்துகின்றது

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபையானது 2023 மே 31ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதத்தினையும் துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதத்தினையும் முறையே 13.00 சதவீதத்திற்கும் 14.00 சதவீதத்திற்கும் 250 அடிப்படைப் புள்ளிகளினால் குறைப்பதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது. எதிர்பார்த்ததிலும் பார்க்க விரைவாக மெதுவடைகின்ற பணவீக்கம், பணவீக்க அழுத்தங்கள் படிப்படியாக இல்லாதொழிகின்றமை மறைவு மற்றும் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் மேலும் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றமை என்பவற்றுடன் இசைந்துசெல்லும் விதத்தில் நாணய நிலைமைகளை தளர்வடையச்செய்கின்ற நோக்குடன் சபை இத்தீர்மானத்தினை மேற்கொண்டது. இத்தகைய நாணயத் தளர்வடையச்செய்தலின் ஆரம்பமானது 2022இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் வரலாற்றுச் சுருக்கத்திலிருந்து பொருளாதாரம் மீளெழுச்சியடைவதற்கான உத்வேகமொன்றினை வழங்குகின்ற வேளையில் நிதியியல் சந்தைகளிலுள்ள அழுத்தங்களையும் தளர்வடையச்செய்யுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

வெளிநாட்டுத்துறைச் செயலாற்றம் - 2023 ஏப்பிறல்

வர்த்தகப் பற்றாக்குறையானது மாதாந்த அடிப்படையிலான அதிகரிப்பொன்றினை தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக பதிவுசெய்தபோதிலும் ஓராண்டிற்கு முன்னைய நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஏப்பிறலில் தொடர்ந்தும் மிதமடைந்து காணப்பட்டது.

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் என்பன முன்னைய ஆண்டின் ஒத்த காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஏப்பிறலில் குறிப்பிடத்தக்களவு மேம்பட்டுக் காணப்பட்டன.

2023 மாச்சு முற்பகுதியில் தொடங்கிய செலாவணி வீதத்தின் குறிப்பிடத்தக்களவிலான உயர்வடைதலானது 2023 ஏப்பிறலிலும் தொடர்ந்தது.

அரச பிணையங்கள் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மாத  காலப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்களவிலான தேறிய உட்பாய்ச்சலொன்றினைப் பதிவுசெய்தன.

உள்நாட்டு வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையிலிருந்து மத்திய வங்கியின் மூலமான வெளிநாட்டுச் செலாவணியின் தேறியளவிலான ஈர்த்தலுடன் 2023 ஏப்பிறல் இறுதியளவில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் மேலும் மேம்பட்டுக் காணப்பட்டன.

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம், 2023 மே இல் தொடர்ந்தும் சடுதியான வீழ்ச்சியொன்றைப் பதிவுசெய்தது

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2021=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2023 ஏப்பிறலின் 35.3 சதவீதத்திலிருந்து 2023 மேயில் 25.2 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. முதன்மைப் பணவீக்கத்தில் இவ்வீழ்ச்சியானது, பரந்தளவில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் 2023 ஏப்பிறலில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பணவீக்க வீழ்ச்சிப் பாதைக்கு இசைவாக காணப்படுகின்றது.

இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கொ.மு.சு) – 2023 ஏப்பிறல்

தயாரிப்பு மற்றும் பணிகள் நடவடிக்கைகள் இரண்டிற்குமான கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்கள் 2023 ஏப்பிறலில் வீழ்ச்சியடைந்தன 

பருவகால போக்குகளைத் தொடர்ந்து, 2023இன் ஏப்பிறலில் தயாரிப்பு கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் 34.7 ஆக குறைவடைந்து, தயாரிப்பு நடவடிக்கைகளில் மாதத்திற்கு மாத சுருக்கமொன்றை எடுத்துக்காட்டியது. அதற்கமைய, உற்பத்தி, புதிய கட்டளைகள், தொழில்நிலை மற்றும் கொள்வனவுகளின் இருப்பு துணைச் சுட்டெண்கள் மாச்சில் காணப்பட்ட பருவகால உச்சத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஏப்பிறலில் வீழ்ச்சியடைந்தன.

பணிகள் துறை கொ.மு.சுட்டெண், 2023 ஏப்பிறலில் 49.6 சுட்டெண் பெறுமதியினை பதிவுசெய்து நடுநிலையான அடிப்படை அளவிற்கு சற்று கீழே காணப்பட்டது. புதிய வியாபாரங்கள், தொழில்நிலை மற்றும் நிலுவையிலுள்ள பணிகள் என்பவற்றில் அவதானிக்கப்பட்ட வீழ்ச்சிகளால் இது தூண்டப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறிருப்பினும், தொழில் நடவடிக்கைகளும் நடவடிக்கைகளுக்கான எதிர்பார்க்கைகளும் மாதகாலப்பகுதியில் தொடர்ந்தும் அதிகரித்தன.

2022 நவெம்பர் 17 தொடக்கம் 2023 மாச்சு 31 வரை நிதியியல் நிறுவனங்கள் தொடர்பான இணங்குவிப்புக்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவினால் நிருவாக ரீதியான தண்டப் பணங்களை விதித்தல்/சேகரித்தல்

2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 19(2)ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் 19(1)ஆம் பிரிவின் கீழ் உரித்தளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் பயனைக்கொண்டு, நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் இணங்கியொழுகாத நிறுவனங்களின் மீது நிதியியல் தண்டப்பணங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன. நிதியியல் நிறுவனங்களின் தொடர்புடைய இணங்காமையின் தன்மை மற்றும் பாரதூரம் என்பனவற்றை பரிசீலனையிற் கொண்டு தண்டப்பணங்கள் விதித்துரைக்கப்படலாம்.

அதற்கமைய, பணம் தூயதாக்குதலுக்கெதிரான மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தலுக்கான இலங்கையின் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துனர் என்ற ரீதியில், நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு,  நிதியியல் நிறுவனங்கள் மீதான இணங்குவித்தலை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு  2022 நவெம்பர் 17  தொடக்கம் 2023 மாச்சு 31 வரையான காலப்பகுதியில் கீழேகாட்டப்பட்டவாறு, மொத்தமாக ரூ.5.5 மில்லியன் கொண்ட தொகையினைத் தண்டப்பணமாக சேகரித்தது.  தண்டப்பணங்களாக சேகரிக்கப்பட்ட நிதி திரட்டு நிதியத்திற்கு வரவுவைக்கப்பட்டன.

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் 2023 ஏப்பிறலில் சடுதியாக வீழ்ச்சியடைந்தது

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2021=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2023 மாச்சின் 50.3 சதவீதத்திலிருந்து 2023 ஏப்பிறலில் 35.3 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. மேற்கொள்ளப்பட்ட எறிவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தேறிய பணவீக்க மட்டம் குறைவடைந்தமைக்கு  தளம்பல்மிக்க உணவு மற்றும்  உணவல்லாப் பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விடவும் உயர்வான விலை வீழ்ச்சிகள் பிரதான காரணமாக அமைந்தன.

Pages

சந்தை அறிவிப்புகள்