லங்கா செக்குயர் கோரிக்கைகள் மற்றும் விண்ணப்பங்கள்

 

Lanka SecureNet

 

லங்கா செக்குயர் இ-கூற்றுக்கள்

படிவம் அ (தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள்)

படிவம் ஆ (நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்)

 

அரசாங்கப் பிணையங்கள் நிலுவையினை உறுதிப்படுத்தல்

தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கான கோரிக்கைப் படிவம்

நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கான கோரிக்கைப் படிவம்