மேலதிக தகவல்

இலங்கை 11 ஆவது நாணயத் தாள் தொடர்

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

 

ரூ. 2000 வங்கித்தாள்

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF 

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

 

ரூ. 2000 வங்கித்தாள்

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

 

இலங்கையின் நாணயத் தாள்களின் மீள் உற்பத்தி தொடர்பான வழிகாட்டல்கள்

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

  

இலங்கையின் நாணயத் தாள்களின் மீள் உற்பத்தி தொடர்பான விண்ணப்பப் படிவம்

   

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

  

இலங்கையின் நாணயத் தாள்களின் மீள் உற்பத்தி தொடர்பான சட்ட ஏற்பாடுகள்

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

 

போலித்தாள்களுக்கான கடுமையான தண்டனைகள் தொடர்பான அறிவித்தல்

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்

 

 

தூயதாள் கொள்கை தொடர்பான அறிவித்தல்

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF 

வெளியிடப்பட்ட திகதி: திகதி மாதம் வருடம்