பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - நுண்பாக நிதி

06.03.2019   பணிப்புரை. 2019ஆம் ஆண்டின் இல.01   ​வைப்புக்கள்
03.03.2017   Direction No. 2 of 2017   Structural Changes
03.03.2017   Direction No. 1 of 2017   Opening, Closure and Relocation of Business Places
27.10.2016   Rule No. 2 of 2016   Licence Fee
27.10.2016   Rule No. 1 of 2016   Licensing Criteria
27.10.2016   Direction No. 8 of 2016   Reporting Requirements
27.10.2016   Direction No. 7 of 2016   Regulatory Framework for Accommodations
27.10.2016   Direction No. 5 of 2016   Assessment of Shareholders

Pages